Analizy i badania

Wyhamowanie wzrostu płac zgodne z oczekiwaniami

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z opublikowanymi dziś danymi GUS, nominalna dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób zmniejszyła się w maju do 7,0% r/r z 7,8% w kwietniu, kształtując się nieznacznie poniżej naszej prognozy równej konsensusowi rynkowemu (7,1%). </p>

>

W ujęciu realnym, po skorygowaniu o zmiany cen, wynagrodzenia w firmach wzrosły w maju o 5,2% r/r (najniżej od grudnia 2017 r.) wobec 6,1% w kwietniu. Naszym zdaniem głównym czynnikiem oddziałuj?cym w kierunku obniżenia rocznej dynamiki płac było ust?pienie pozytywnego efektu zwiększonych wypłat wynagrodzeń w górnictwie w kwietniu. Podtrzymujemy nasz? ocenę, zgodnie z któr? w kolejnych miesi?cach roczna dynamika płac, wspierana przez umiarkowan? presję płacow? w szeregu branż, będzie się kształtować w przedziale 7-8%.

Zaskakuj?cy spadek zatrudnienia w maju

Według danych GUS, zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zmniejszyło się w maju o 2,1 tys. m/m wobec wzrostu o 7,0 tys. w kwietniu. W konsekwencji roczna dynamika zatrudnienia nie zmieniła się w maju w porównaniu do kwietnia i wyniosła 3,7% r/r. Odnotowany w maju miesięczny spadek zatrudnienia był – porównaniu z tym samym miesi?cem ubiegłych lat – najgłębszy od 2009 r. Zmniejszenie zatrudnienia w maju jest niespodziank? zważywszy na utrzymuj?cy się silny popyt na pracę, znajduj?cy odzwierciedlenie w licznych wynikach badań koniunktury wskazuj?cych na utrzymuj?cy się niedobór wykwalifikowanych pracowników. Ponadto, wyniki majowego badania koniunktury (PMI) sygnalizowały, że maj był szóstym miesi?cem z rzędu, w którym odnotowano wyraźny wzrost zatrudnienia w polskim przetwórstwie przemysłowym. Majowy spadek zatrudnienia uznajemy zatem za zjawisko przejściowe, choć może być on interpretowany jako sygnał wspieraj?cy nasz scenariusz stopniowego wyhamowania wzrostu zatrudnienia w najbliższych kwartałach.

W kolejnych kwartałach oczekujemy stopniowego wyhamowania poprawy sytuacji na rynku pracy i łagodnego obniżenia rocznej dynamiki zatrudnienia zarówno w sektorze przedsiębiorstw, jak i w całej gospodarce (por. MAKROmapa z 11.06.2018). Silnym wsparciem dla tego scenariusza jest odnotowane I kw. br. pogłębienie spadku inwestycji w krajowych przedsiębiorstwach zatrudniaj?cych co najmniej 50 osób (-6,7% r/r wobec -2,0% w IV kw. 2017 r.).

Wolniejszy wzrost konsumpcji w II kw.

Szacujemy, że realna dynamika funduszu płac (iloczynu zatrudnienia i przeciętnego wynagrodzenia) w przedsiębiorstwach zmniejszyła się w maju do 9,0% r/r wobec 10,1% w kwietniu. Jest to zgodne z nasz? prognoz? lekkiego spowolnienia wzrostu spożycia prywatnego w I kw. br. (do 4,5% r/r wobec 4,8% w I kw.).

Dzisiejsze dane o wynagrodzeniach i zatrudnieniu w sektorze przedsiębiorstw s? w naszej ocenie neutralne dla kursu złotego i rentowności obligacji.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!