COVID-19  •  Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Wygasający wpływ pandemii na gospodarkę strefy euro

Zgodnie ze wstępnymi danymi zagregowany indeks PMI (dla przetwórstwa i sektora usług) w strefie euro zwiększył się w czerwcu do 47,5 pkt. wobec 31,9 pkt. w maju, kształtując się powyżej oczekiwań rynku (41,0 pkt.) i naszej prognozy (45,0 pkt.). Zwiększenie zagregowanego indeksu PMI wynikało ze wzrostu składowych zarówno dla bieżącej produkcji w przetwórstwie, jak i aktywności biznesowej w usługach. Wspomniane trzy wskaźniki ukształtowały się na najwyższych poziomach od 4 miesięcy. Mimo wyraźnego wzrostu w czerwcu, zagregowany indeks PMI dla strefy euro pozostaje wyraźnie poniżej granicy 50 pkt. oddzielającej wzrost od spadku aktywności. Tym samym aktywność gospodarcza w strefie euro uległa w czerwcu dalszemu obniżeniu, choć tempo jej spadku było wyraźnie mniejsze niż w maju.

Wzrost indeksów PMI miał szeroki zakres geograficzny i został odnotowany w Niemczech, we Francji oraz w pozostałych gospodarkach strefy euro objętych badaniem. Struktura danych jest odzwierciedleniem stopniowego luzowania ograniczeń administracyjnych w poszczególnych krajach strefy euro wprowadzonych w celu zahamowania rozprzestrzeniania się pandemii. Na szczególną uwagę zasługuje wzrost zagregowanego indeksu we Francji powyżej granicy 50 pkt.

Zgodnie z raportem firmy działające w strefie euro, które w czerwcu zgłaszały dalszy spadek produkcji i zamówień, uzasadniały zazwyczaj taki stan rzeczy utrzymującą się pandemią. Z jednej strony podkreślane były mniejsze obroty w restauracjach, hotelarstwie i turystyce. Inni respondenci zwracali uwagę na osłabienie popytu związane z większą skłonnością do oszczędzania gospodarstw domowych i ostrożnością innych firm w kształtowaniu swoich kosztów. Ankietowane firmy są dosyć optymistyczne w odniesieniu do dłuższej perspektywy czasowej. Indeks oczekiwanej produkcji w horyzoncie 12 miesięcy ukształtował się w czerwcu powyżej granicy 50 pkt. we wszystkich badanych krajach i segmentach gospodarki. Oznacza to, że po raz pierwszy od wybuchu epidemii COVID-19 liczba firm oczekujących wzrostu produkcji w horyzoncie roku jest wyższa od liczby przedsiębiorstw, które spodziewają się jej spadku. Optymistyczne jest również utrzymujące się relatywnie niskie tempo spadku zatrudnienia – w czerwcu było ono najmniejsze od lutego, a więc czasu sprzed wybuchu epidemii. Czynnikiem ograniczającym zmniejszenie liczby etatów są rządowe programy pomocowe realizowane w krajach strefy euro.

Z punktu widzenia perspektyw wzrostu gospodarczego w Polsce szczególnie istotne są nastroje w niemieckim przetwórstwie przemysłowym. Podobnie jak w przypadku całej strefy euro, niemiecki indeks PMI dla przetwórstwa wskazał na wyraźnie wolniejsze tempo spadku aktywności (44,6 pkt. w czerwcu wobec 36,6 pkt. w maju). Warto zwrócić uwagę, że wskaźniki dla nowych zamówień, w tym nowych zamówień eksportowych również odnotowały znaczącą poprawę, chociaż nadal znajdują się poniżej granicy 50 pkt. Sygnalizuje to, że w horyzoncie kilku miesięcy popyt zagraniczny na towary produkowane w Polsce powinien się stopniowo zwiększać. Nie zmienia to jednak naszej oceny, że dynamika polskiego eksportu w ujęciu rok do roku będzie utrzymywała się poniżej zera do końca br.

Pomimo optymistycznego wydźwięku badań koniunktury w strefie euro w kontekście dłuższego horyzontu, w krótkim okresie nadal będzie dominowała podwyższona niepewność związaną z dalszym przebiegiem pandemii. Z tego względu oczekujemy, że tempo odbudowy popytu wewnętrznego w strefie euro będzie bardzo powolne, a w konsekwencji stopień wykorzystania mocy wytwórczych w gospodarce strefy euro pozostanie na obniżonym poziomie przez dłuższy czas. Stanowi to wsparcie dla naszej prognozy zakładającej, że wielkość produkcji w strefie euro powróci do poziomów obserwowanych przed wybuchem pandemii dopiero w 2022 r. Prognozujemy, że PKB w strefie euro obniży się o 8,2% w br. i wzrośnie o 5,7% w 2021 r.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain RVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!