Analizy i badania

Wydatki świąteczne podbiły sprzedaż detaliczną

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z opublikowanymi dzisiaj danymi GUS liczona w cenach bieżących sprzedaż detaliczna w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób wzrosła w grudniu o 4,9% r/r wobec 3,3% w listopadzie, co było znacząco powyżej naszej prognozy (1,7%) i konsensusu rynkowego (3,5%).</p>

>

Liczona w cenach stałych sprzedaż zwiększyła się w grudniu o 7,0% r/r wobec 5,7% w listopadzie. Głównym źródłem wyższego tempa wzrostu sprzedaży detalicznej było zwiększenie dynamiki w kategorii "sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach” (33,5% r/r w grudniu wobec 21,1% w listopadzie). Wzrost ten wynikał naszym zdaniem ze znacz?cego wzrostu wydatków świ?tecznych dokonywanych przez gospodarstwa domowe. Poprawiaj?ca się sytuacja na rynku pracy   i zwi?zane z ni? malej?ce – w percepcji pracowników – ryzyko utraty pracy wpływa korzystnie na skłonność gospodarstw domowych do konsumpcji. Ponadto spadek stopy lombardowej o 50 pb w marcu ub. r przyczynił się – poprzez zmniejszenie limitu oprocentowania wynikaj?cego z tzw. ustawy antylichwiarskiej o 200 pb – do znacznego spadku oprocentowania kredytów konsumpcyjnych. Spadek ten oddziałuje w kierunku zwiększenia akcji kredytowej w segmencie kredytów konsumpcyjnych, co sprzyja wzrostowi wydatków świ?tecznych Polaków. Nasz? ocenę wspiera również badanie ankietowe przeprowadzone przez Deloitte, zgodnie z którym przeciętna polska rodzina wydała w ub. r.   podczas świ?t o 11% więcej niż w 2014 r.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!