Aktualności firm stowarzyszonych

Wybrano laureatów konkursu ECO-MIASTO 2015

<p style="text-align: justify;"><strong>Kraków, Bielsko-Biała, Kościerzyna, Wrocław, Tczew, Zabrze i Puławy to miasta, które zostały laureatami tegorocznej, już trzeciej edycji konkursu ECO-MIASTO. <strong>Kraków zwyciężył w kategorii mobilność zrównoważona, Bielsko-Biała i Kościerzyna w kategorii efektywność energetyczna, Wrocław i Tczew zostały nagrodzone w gospodarce odpadami, a Zabrze i Puławy w  gospodarce wodnej. </strong>  </strong></p>

>

Projekt ECO-MIASTO organizuje Ambasada Francji w Polsce, we współpracy z Renault Polska, SAUR Polska, Grup? EDF reprezentowan? przez EDF Polska, DK Energy oraz TIRU, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej oraz firmami Saint-Gobain, Schneider Electric i Krajow? Agencj? Poszanowania Energii.

Bardzo się cieszę, że aż tyle polskich miast zgłosiło się do konkursu ECO-MIASTO. Z roku na rok jest ich więcej, co pokazuje, że takie inicjatywy s? w Polsce potrzebne, a nasze działania przynosz? efekty. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom, bo zasługuj? oni na to, aby być wzorem dla innych samorz?dów w kwestiach zrównoważonego rozwoju. Tegoroczna inicjatywa ECO-MIASTO jest tym ważniejsza, ponieważ to właśnie Francja będzie gospodarzem szczytu klimatycznego COP21, którego celem będzie osi?gnięcie międzynarodowego porozumienia w  kwestii zmian klimatu – mówi Pierre Buhler, Ambasador Francji w  Polsce.

Miasta bior?ce udział w konkursie zostały podzielone ze względu na wielkość: do 100 tys. i ponad 100 tys. mieszkańców. Ł?cznie do konkursu zgłosiło się aż 38 miast, z których nagrody główne otrzymało 7 miast, a dodatkowo jury postanowiło przyznać aż 10 wyróżnień.

Mobilność zrównoważona

Kraków jako miasto powyżej 100 tys. mieszkańców otrzymał główn? nagrodę za kompleksowe działania na rzecz mobilności zrównoważonej i  działania edukacyjne w tym zakresie. Natomiast wyróżnienie w tej kategorii zostało przyznane Gdyni, gdzie jury doceniło duże zaangażowanie władz miasta w rozwój transportu rowerowego i - podobnie jak w przypadku Krakowa - działania edukacyjne wśród mieszkańców.

Efektywność energetyczna

W kategorii efektywność energetyczna laureatami zostały Bielsko-Biała (powyżej 100 tys. mieszkańców) i Kościerzyna (poniżej 100 tys. mieszkańców). Zdaniem jury Bielsko-Biała prowadziła kompleksowe działania na rzecz poprawy efektywności energetycznej, a Kościerzyna wykazała się dużym zaangażowaniem władz miasta w tym obszarze, jednocześnie prowadz?c szerokie działania edukacyjne w tym zakresie. Wyróżnienia wśród miast z liczb? mieszkańców powyżej 100 tys. otrzymały Poznań, Gdynia, Kraków i Częstochowa, które doceniono za kompleksowe podejście do zagadnienia promowania efektywności energetycznej, natomiast Miechów (poniżej 100 tys. mieszkańców) wyróżniono za promowanie odnawialnych źródeł energii.

Gospodarka odpadami

W kategorii gospodarka odpadami nagrodę główn? dla miast powyżej 100 tys. mieszkańców otrzymał Wrocław, który przeprowadził oryginaln? akcję darmowego wypożyczania kompostowników mieszkańcom i prowadził szerokie działania edukacyjne w temacie odpadów. Wyróżnienie w tej kategorii przypadło Gdyni - za ogromn? akcję edukacyjn?, stworzenie portalu śmieciodnowa.pl oraz za plan budowy instalacji termicznego oraz mechaniczno-biologicznego przekształcania odpadów. Spośród miast poniżej 100 tys. mieszkańców zwyciężył Tczew - za nowoczesn? Regionaln? Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) i wysoki wskaźnik odzysku. Jury doceniło także Jarocin, za rozbudowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów (ZZO) i podobnie jak w Tczewie, wysoki wskaźnik odzysku.

Gospodarka wodna

Zabrze i Puławy – zwycięskie miasta w kategorii gospodarka wodna – wprowadzaj? kompleksowe rozwi?zania w tym segmencie zrównoważonego rozwoju. Zabrze (powyżej 100 tys. mieszkańców) zrealizowało kompleksowy projekt pod hasłem „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze”, który w znacznym stopniu przyczynił się do uporz?dkowania w krótkim czasie gospodarki wodno-ściekowej w mieście. Natomiast Puławy (poniżej 100 tys. mieszkańców) zrealizowały z sukcesem projekt pod hasłem „Międzygminny system wodno-ściekowy w ramach aglomeracji Puławy”. Wyróżnienia w tej kategorii otrzymały Warszawa i Gdańsk (powyżej 100 tys. mieszkańców), które jury doceniło za innowacyjne i kompleksowe podejście do zagadnienia gospodarki wodnej w mieście.

Jury

W skład jury konkursu ECO-MIASTO 2015 weszli niezależni eksperci, uznani za swoje kompetencje w  kategoriach mobilność zrównoważona, efektywność energetyczna, gospodarka odpadami i  gospodarka wodna, m.in. przedstawiciele Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Krajowej Agencji Poszanowania Energii, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Politechniki Warszawskiej, Europejskiej Federacji Rowerzystów, Teraz Środowisko oraz Krajowego Zarz?du Gospodarki Wodnej.

Seminaria

Ważnym elementem realizacji projektu były seminaria tematyczne. Spotkania te były okazj? dla przedstawicieli samorz?dów do wymiany doświadczeń oraz poznania najlepszych międzynarodowych praktyk. W ramach trzeciej edycji projektu ECO-MIASTO 2015 odbyły się 4 seminaria odpowiadaj?ce tematyce kategorii konkursowych: 18 czerwca 2015 r. w Katowicach (efektywność energetyczna), 24  czerwca 2015 r. w  Łodzi (gospodarka wodna), 17 września w  Krakowie (gospodarka odpadami) oraz 22 września we Wrocławiu (mobilność zrównoważona).

Nagrody dodatkowe

Poza prestiżowymi statuetkami i tytułem ECO-MIASTO 2015, laureaci otrzymali dodatkowe nagrody, m.in. Kraków, który zwyciężył w kategorii mobilność zrównoważona oraz Gdynia, która dostała w tej kategorii wyróżnienie, otrzymały nagrodę ufundowan? wspólnie przez firmę Renault Polska i EDF Polska, któr? jest miesięczny test samochodu elektrycznego Renault ZOE. Z kolei dla laureatów w  kategorii gospodarka odpadami marka PAM, należ?ca do Grupy Saint-Gobain w Polsce ufundowała 20 włazów Viatop Niveau produkowanych w  innowacyjnej technologii z  materiałów recyklingowych z  żeliwa sferoidalnego, a firma SAUR Polska dla zwycięskich miast w kategorii gospodarka wodna zapewni wyjazd do wzorcowego centrum działań operacyjnych SAUR we Francji.

Swoj? nagrodę przyznał także Partner Medialny Konkursu – Teraz Środowisko, które wyróżniło Gdynię za bardzo aktywn? edukacj? ekologiczn? mieszkańców (w tym najmłodszych) oraz liczne działania prowadz?ce do rozwoju i modernizacji miejskiej infrastruktury. Projekty i plany Gdyni zostan? opisane w Reportażu Promocyjnym, który zostanie opublikowany na stronie Teraz Środowisko oraz w  newsletterze wysyłanym do tysięcy pracowników sektora ekologicznego.

Nagrody dla dzieci

W ramach projektu ECO-MIASTO Ambasada Francji zorganizowała szereg warsztatów i  prezentacji dotycz?cych zrównoważonego rozwoju dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i liceów. Spotkania z dziećmi i młodzież? odbywały się równolegle do seminariów tematycznych odpowiadaj?cych kategoriom konkursowym ECO-MIASTO i  dotyczyły mobilności zrównoważonej, efektywności energetycznej, gospodarki odpadami i  gospodarki wodnej. Uczniowie mogli także wzi?ć udział w konkursie, w którym nagrody otrzymali – Laura Zięba ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Łodzi (kategoria Szkoła Podstawowa), Jagoda Ciupińska z Gimnazjum nr 2 w Bytomiu (kategoria Gimnazjum) oraz Patrycja Siedlecka z II Liceum Ogólnokształc?cego im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie (kategoria Liceum).

W skład jury weszli przedstawiciele: Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Krajowej Agencji Poszanowania Energii, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Politechniki Warszawskiej, Europejskiej Federacji Rowerzystów, Teraz Środowisko, Krajowego Zarz?du Gospodarki Wodnej.

Kontakt prasowy:
CONSTANS PR, tel. 22  401 09 92
e-mail: biuro@constanspr.com.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!