Analizy i badania

Wstępny odczyt wskazał na pogłębienie deflacji w styczniu

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z danymi GUS inflacja CPI w styczniu obniżyła się do -0,7% r/r wobec -0,5% w grudniu ub. r., kształtując się tym samym poniżej naszej prognozy (-0,6%) i konsensusu rynkowego (-0,5%). Dane o styczniowej inflacji są niepełne i mają charakter wstępny ze względu na coroczną rewizję wag w koszyku inflacji. Pełne dane o wzroście cen w poszczególnych kategoriach w styczniu i lutym br., w tym zrewidowany wskaźnik inflacji w styczniu, zostaną opublikowane w marcu.</p>

>

Niższe ceny leków obniżyły inflację bazow?

W kierunku spadku inflacji oddziaływała niższa dynamika cen w kategorii "zdrowie” (0,1% r/r w styczniu wobec 2,6% w grudniu ub. r.), co było wynikiem obniżek cen leków refundowanych z pocz?tkiem br. Zgodnie z informacjami Ministerstwa Zdrowia wprowadzono obniżki urzędowych cen zbytu dla 1335 środków farmaceutycznych. Niższe ceny oddziaływały w kierunku obniżenia inflacji CPI o 0,1 pkt. proc. i inflacji bazowej o 0,2 pkt. proc. Spadek inflacji bazowej był natomiast ograniczany przez wprowadzenie wyższych stawek tzw. taks adwokackich i radcowskich. Zgodnie z rozporz?dzeniem ministra sprawiedliwości opłaty s?dowe we wszystkich postępowaniach zostały podwyższone o co najmniej 100%. Szacujemy, że zmiana kosztów prowadzenia postępowania oddziaływała w kierunku zwiększenia inflacji bazowej z wył?czeniem cen żywności i nośników energii o 0,2 pkt. proc. W efekcie szacujemy, że inflacja bazowa obniżyła się w styczniu do 0,1% r/r wobec 0,2% w grudniu.

Niższe rachunki za pr?d i gaz pogłębiły deflację

W kierunku zmniejszenia inflacji oddziaływał również silniejszy spadek cen w ujęciu rocznym w kategorii "nośniki energii”. Zgodnie z informacjami Urzędu Regulacji Energetyki w styczniu br. dokonano obniżki cen energii elektrycznej, która skutkowała zmniejszeniem kosztów dla odbiorcy końcowego o ok. 1,5%. Z kolei zatwierdzenie niższej taryfy na paliwo gazowe przyczyniło się do spadku rachunków za gaz odbiorców detalicznych przeciętnie o 2-3%. Szacujemy, że wprowadzone zmiany cen nośników energii obniżyły dynamikę inflacji styczniu o 0,2 pkt. proc.

W kierunku wzrostu inflacji oddziaływało natomiast zwiększenie dynamiki cen żywności (z -0,1% r/r w grudniu do 0,1% w styczniu) i szacowane przez nas niższe tempo spadku cen paliw (-9,7% r/r wobec -10,8% w grudniu). Prognozujemy, że przy założeniu braku istotnych zmian w strukturze wag w koszyku inflacji roczny wskaźnik CPI pozostanie ujemny do października br., a w grudniu osi?gnie 0,6% r/r. Główne czynniki ryzyka dla naszej prognozy inflacji to kształtowanie się cen ropy na światowym rynku, ostateczna formuła podatku od handlu detalicznego oraz ryzyko kolejnych obniżek cen nośników energii.

Wstępny odczyt PKB lekko powyżej oczekiwań

Zgodnie z dzisiejsz? wstępn? publikacj? GUS, tempo wzrostu PKB w IV kw. 2015 r. wyniosło 3,9% r/r wobec 3,5% w III kw. Tym samym roczna dynamika PKB była zgodna z nasz? prognoz? i lekko powyżej konsensusu rynkowego (3,8%). W ujęciu kwartalnym, oczyszczone z wpływu czynników sezonowych tempo wzrostu PKB zwiększyło się do 1,1% z 0,9% w III kw. Uważamy, że w kierunku przyspieszenia wzrostu PKB w ujęciu rocznym oddziaływały wyższe wkłady spożycia publicznego, inwestycji i zapasów. Pełne dane, zawieraj?ce informacje dotycz?ce struktury PKB, zostan? opublikowane pod koniec lutego.

Obniżka stóp procentowych RPP w lipcu br.

Bior?c pod uwagę, że do zadań RPP należy działanie na rzecz stabilności krajowego systemu finansowego, uważamy, że silne osłabienie kursu złotego i wzrost jego zmienności po obniżeniu ratingu przez agencję Standard & Poor's będ? dla RPP ważnym argumentem na rzecz nieobniżania stóp procentowych na marcowym posiedzeniu. Dzisiejsza publikacja danych o PKB sygnalizuj?ca wysokie prawdopodobieństwo podwyższenia ścieżki PKB w marcowej projekcji inflacji stanowi wsparcie dla naszego scenariusza. Oczekujemy, że stopniowy powrót globalnego apetytu na ryzyko i rozluźnienie polityki pieniężnej przez EBC w marcu br. przyczyni? się do umocnienia kursu złotego stwarzaj?cego przestrzeń do jednorazowej obniżki stóp przez RPP o 50 pb w lipcu br. Uważamy, że RPP podejmie tak? decyzję w odpowiedzi na wyraźne spowolnienie wzrostu gospodarczego w I kw., wydłużenie okresu oczekiwanej deflacji oraz niższy od oczekiwań wzrost dochodów budżetowych.

Dzisiejsze dane o niższej od oczekiwań rynkowych styczniowej inflacji s? lekko negatywne dla kursu złotego i pozytywne dla rynku długu.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!