Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

Wstępne prognozy dla branży budowlanej na rok 2023 Wstępne prognozy dla branży budowlanej na rok 2023

Choć inflacja w grudniu wyhamowała do 16,6% z listopadowych 17,4% (jak podał GUS), to prognoza dla polskiego budownictwa na 2023 rok nie jest optymistyczna. Już od początku 2022 r. rynek musi stawiać czoła odpływowi pracowników, wzrostom cen surowców i materiałów, presji płacowej wskutek m.in. nieustannie rosnącej inflacji czy zamrożonym budżetom i stagnacji inwestycyjnej. Ucierpiał m.in. rynek mieszkaniowy i tym samym dołączył do osłabionego od pandemii sektora budownictwa biurowego. Co z innymi sektorami i gałęziami? Tego dowiecie się Państwo z niniejszego opracowania.

Czy nowe trendy zamieszkają z nami na stałe?

Przemeblowanie w branży mieszkaniowej i budownictwie biurowym

Po perturbacjach związanych z wybuchem wojny w Ukrainie wielu potencjalnych nabywców nie ma zdolności kredytowej, więc żegna się z planami na własne „M”. Branża mieszkaniowa błyskawicznie przetasowała możliwości i deweloperzy rozpoczęli inwestycje w formule PRS (Private Rental Sector), czyli najmu instytucjonalnego. Możemy być pewni, że ta zmiana rozgości się przynajmniej do czasu odzyskania stabilności przez omawiany sektor. Spowolnienie w „mieszkaniówce” idzie w parze z rynkiem budownictwa biurowego. Pandemia wzmocniła kulturę pracy zdalnej, co z kolei sprawiło, że dostępnych jest wiele powierzchni biurowych do wynajęcia. Z uwagi na niepewne czasy droga do odzyskania stabilności przez omawiane sektory w 2023 roku będzie nadal kręta.

Raczej stały rok dla infrastruktury drogowej, kiedy „kolej na kolej”?

Poprzedni rok nie przyniósł istotnego w sektorze drogowym zmniejszenia liczby i zakresów projektów ogłaszanych na poziomie GDDKiA, które finansowane są z Budżetu Państwa. Polski Związek Pracodawców Budownictwa (PZPB) poinformował, że w 2023 r. „GDDKiA planuje ogłosić przetargi na realizację nowych inwestycji o wartości ok. 29 mld zł, na które ma już zapewnione finansowanie”.
Spowolnienie i wahania były za to widoczne na poziomie inwestycji finansowanych przez samorządy lokalne. Dzieje się tak m.in. za sprawą zablokowanych środków z UE. Spowolnienie powodowane również brakami funduszy zarejestrowano w segmencie kolejowym, gdzie inwestycje są obszarem mocno uzależnionym od środków unijnych, a tych z kolei brak. To utrudnia planowanie inwestycji. Dlatego brakuje zleceń w obszarze inwestycji kolejowych, co potwierdza Mariusz Szmyd, Zastępca Dyrektora Generalnego, Dyrektor Operacyjny / COO w SAFEGE Polska:

„Koniunktura budowlana w Polsce w dużej mierze uzależniona jest od środków Krajowego Planu Odbudowy, w związku z tym niemożliwe jest podejmowanie decyzji, kiedy znów ruszą zaawansowane prace np. w sektorze kolejowym, który w przeciwieństwie do sektora drogowego w 2022 r. niemal wyłącznie kontynuował rozpoczęte wcześniej projekty. Sprawą, na którą nie mamy wpływu jest konflikt zbrojny w Ukrainie. W tej kwestii trudno jest cokolwiek przewidzieć. Środki z Krajowego Planu Odbudowy spowodują, że w sektorze prywatnym, w którym inwestorzy koncentrują się na mniejszych zadaniach (mniej inwestycyjnych, a silniej polegających na optymalizacji kosztów, oszczędnościach energetycznych) ruszą z projektami inwestycyjnymi.” (na zdj. Mariusz Szmyd, fot. Biuro Prasowe SAFEGE)

Zielone trendy w projektowaniu i ekologiczne miasta

W ostatnich latach widać ożywione reprojektowanie, rewitalizowanie i rewaloryzowanie przestrzeni miejskich. Obszary zurbanizowane niezależnie od swojej rangi, skali i wielkości zyskują niezbędne modernizacje. Wskutek zmian klimatycznych wiele miast staje przed wyzwaniem niemal całkowitej przebudowy przestarzałych i niewystarczających obecnie systemów, np. retencyjnych. Infrastruktura metropolii musi przeciwdziałać powodziom i innym kataklizmom, do których coraz częściej dochodzi na Ziemi. Władze zobligowane są do działania, ponieważ zmiany klimatyczne postępują w szybkim tempie. Od kilku lat przywracane są tzw. zielone wyspy w miastach. Wszelkie działania proekologiczne i ratujące środowisko, typu odpowiedzialnie stawiane pasieki czy wyznaczanie stref czystego powietrza są coraz milej i częściej widziane. Współczesne miasta napędzają nowoczesne technologie i Odnawialne Źródła Energii. Mieszkańców zaczynają wozić miejskie autobusy hybrydowe, a nawet wodorowe.

Miasto przyszłości zdecydowanie ma kolor zielony – ten poziom świadomości w 2023 podniesie szereg kampanii i dyskusji również w branży budowlanej. Zielone trendy są zmianą trwałą i potrzebną, która przeradza się na naszych oczach w służące ludziom i środowisku standardy. Zrównoważony rozwój to coraz częściej cel projektantów i inżynierów. Z pewnością będzie pojawiał się w 2023 roku.

Zielone inwestycje, termomodernizacje, początek ogromnej fali zmian

Szeroko rozumiana ekologia w budownictwie i inżynierii nie jest już odczytywana jako konieczność i przestaje być rozumiana jako wyzwanie. Jak wyżej wspomniano, zaczyna być standardem. Pragnienie obecności przyrody jako integralnego elementu przestrzeni powróciło. Rozbijana jest obecnie kultura betonowych placów czy monumentalizacji przestrzeni miejskich. Inżynierowie opracowują nowe, sprzyjające środowisku technologie, a branża budowlana uczy się synergii z zielonymi kierunkami zmian. Jednym z nich jest uzgodnienie z 25 października 2022 przez Radę Unii Europejskiej bardziej rygorystycznych przepisów dot. charakterystyki energetycznej budynków. Zgodnie z przyjętymi założeniami do 2030 r. wszystkie nowe budynki mają być bezemisyjne, a istniejące mają zostać przekształcone w takie do 2050 r. Skala przedsięwzięcia jest olbrzymia; Główny Urząd Nadzoru Budowlanego podał, że na 28 listopada 2022 Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków zawiera ponad 9 milionów deklaracji, z czego ponad 8 milionów przypada na budynki mieszkalne.

Istotne zmiany rynkowe w budownictwie

Działania waloryzacyjne klientów publicznych mają na celu złagodzenie lub zniwelowanie faktycznych kosztów ponoszonych przez pracodawców, jednak nierzadko nie będą równoważne poniesionym kosztom. Wielu przedsiębiorców wybierze strategię przeczekania, licząc na ustabilizowanie sytuacji. Oznacza to redukcję kosztów, szukanie oszczędności, a nawet widmo spowolnienia rozwoju. Złotówka oglądana dwu-, trzykrotnie podnosi uważność. Czasy niepewnej gospodarki stwarzają okazje do wykreowania nowych działań oraz odważnego inwestowania w nowe sektory, idee i rozwiązania skutkujące długofalowo korzyściami o szerokiej skali. Eksperci zauważają również pilną potrzebę wzmocnienia administracji publicznej w kwestii współpracy z sektorem inżynierii i budownictwa.

Artykuł autorstwa SAFEGE S.A.S. Oddział w Polsce

Firma SUEZ Consulting - SAFEGE S.A.S. Oddział w Polsce (SUEZ Consulting Polska) istnieje w Polsce od ponad 30 lat. Zapewnia kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji poprzez usługi opracowania dokumentacji przedprojektowej, wielobranżowego projektowania, przeprowadzenia przetargów na wybór generalnego wykonawcy robót, nadzoru inwestorskiego, doradztwa oraz pomocy technicznej we wszystkich sektorach inżynierii budowlanej i środowiskowej. SAFEGE Polska wspiera sektory budownictwa, przemysłu, ochrony środowiska, transportu i gospodarki komunalnej, a także przemysł i samorządy w procesie transformacji ekologicznej i energetycznej oraz w procesie adaptacji do zmian klimatycznych.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!