Aktualności firm stowarzyszonych

Wspierające innowacyjność instytucje i firmy połączyły siły w Koalicji na rzecz Polskich Innowacji

<p style="text-align: justify;"><strong>Realne, trwałe i systemowe zmiany gospodarczo-społeczne to cel, który będzie realizować Koalicja na rzecz Polskich Innowacji. Została powołana do życia przez najprężniej działające w Polsce instytucje naukowe, akademickie i biznesowe. Misja KPI została przedstawiona w czasie spotkania inauguracyjnego, które odbyło się 16 kwietnia w Warszawie.</strong></p>

>

Koalicja, której założycielami s? m.in. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, Gdański Park Naukowo-Technologiczny, Intel, Konfederacja Lewiatan, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, PwC, Startup Poland czy Wardyński i Wspólnicy działa na rzecz stworzenia przyjaznych warunków dla rozwoju ekosystemu innowacji w Polsce. W wyniku prac KPI zostan? wypracowane szczegółowe proinnowacyjne rozwi?zania na rzecz rozwoju sektora B+R w Polsce i zwiększenia poziomu innowacyjności polskiej gospodarki.

- Polska gospodarka odniosła w minionych dekadach niew?tpliwy sukces, ale dziś potrzebuje takich zmian, które pozwol? na wyrwanie się z „pułapki średniego rozwoju” i awans do grona krajów wysoko rozwiniętych. Nie da się tego osi?gn?ć jedynie w drodze kopiowania, importu technologii i zadowalania się rol? globalnych poddostawców. Polskie firmy musz? stać się innowacyjne, ekspansywne, zacz?ć budować globalne marki i docierać ze swoj? ofert? do klientów na całym świecie - komentuje powstanie Koalicji prof. Witold Orłowski, główny doradca ekonomiczny PwC.

- Wiadomo powszechnie, że tylko ogólnokrajowa, „wieloresortowa” i skoordynowana polityka w zakresie wparcia nowych technologii może pozwolić na szybkie zwiększenie światowej konkurencyjności Polskiej gospodarki. Wspólne działanie jest więc niezwykle ważne, bowiem rozwój innowacji to nie jedynie wyścig o prymat światowy, ale przede wszystkim wzrost dobrobytu obywateli i bardziej atrakcyjne życie codzienne w Polsce. Dlatego cieszę się, że tak wielu środowiskom zależy na rozwoju kultury innowacyjności w naszym kraju. Wierzę, że w dialogu biznesu i administracji wypracowany zostanie optymalny, przyjazny ekosystem rozwoju nowoczesnych technologii „made in Poland” -   podkreśla prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski, dyrektor NCBR.

- Koalicja na rzecz Polskich Innowacji będzie podejmować między innymi działania maj?ce na celu zbliżenie środowisk naukowych i biznesowych w Polsce, a także poprawienie jakości dialogu międzysektorowego – jest to dla nas jedno z jej najważniejszych zadań. Zależy nam na tym, aby w ramach grup roboczych wypracować między innymi instrumenty wsparcia dla firm chc?cych zaangażować się w działalność w sferze B+R – dodaje prof. Maciej Żylicz, prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Swoj? misję Koalicja będzie realizowała poprzez:

  1. Rozwijanie inteligencji rynkowej poprzez stymulowanie właściwych kierunków badań naukowych oraz wypracowanie kultury organizacyjnej sprzyjaj?cej wzmacnianiu ekosystemu innowacji.
  2. Wskazanie   narodowych specjalności w badaniach i nauce o największym potencjale oraz ich promocja w Polsce i za granic?.
  3. Wprowadzanie dogodnych warunków do tworzenia nowych innowacyjnych firm (start-upów) w Polsce oraz działanie na rzecz poprawy ich współpracy z innymi sektorami gospodarki.
  4. Wypracowywanie i promowanie narzędzi do ochrony, zarz?dzania i komercjalizacji własności intelektualnej.
  5. Działanie na rzecz zbliżenia świata nauki oraz biznesu, zwiększaj?ce skłonność do inwestowania w badania naukowe i transfer wiedzy.
  6. Tworzenie dogodnych warunków dla biznesu do otwierania i rozwijania oddziałów R&D w kraju oraz zwiększanie ich zaangażowania w badania naukowe.
  7. Wypracowanie strategii zmian legislacyjnych służ?cych rozwojowi innowacyjnej gospodarki.
  8. Promowanie twórczych i przedsiębiorczych postaw oraz zachęcanie młodzieży do planowania kariery w obszarze innowacji.
  9. Wspieranie budowy wiod?cych centrów naukowych, które przyci?gn? do kraju ambitne projekty, wybitne talenty, a wraz z nimi innowacyjne firmy i dodatkowe możliwości finansowania.

Bież?ca działalność Koalicji będzie opierać się na pracach czterech grup roboczych dedykowanych poszczególnym obszarom tematycznym: 1) regulacjom prawnym, 2) współpracy nauki z biznesem, 3) zarz?dzaniu IP, komercjalizacji badań i Venture Capital oraz 4) systemowi podatkowemu w kontekście procesu innowacji. Operatorem Koalicji na rzecz Polskich Innowacji jest Fundacja Res Publica.

Więcej informacji: http://www.koalicjadlainnowacji.pl
Twitter: @innowacjePL

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!