Aktualności firm stowarzyszonych

Wsparcie na innowacyjne projekty wdrożeniowe małych i średnich przedsiębiorstw – Badania na Rynek, Poddziałanie 3.2.1 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

<p style="text-align: justify;" lang="pl-PL"><span style="font-family: Arial, serif;"><span>13 marca rozpocznie się pierwszy w tym roku konkurs Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach programu Badania na Rynek. Równolegle będzie można składać wnioski do konkursu ogólnego oraz do konkursu dedykowanego branży elektromobilności. Wnioski można składać do 26 kwietnia a wsparcie o jakie można się ubiegać może wynieść do 20 milionów złotych.</span></span></p>

>

W przypadku konkursu ogólnego będzie można składać projekty maj?ce na celu wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez przedsiębiorcę lub nabytych, prowadz?cych do uruchomienia produkcji nowych produktów lub usług, które wpisz? się w zakres Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.  

W ramach konkursu dedykowanego elektromobilności, również musz? to być projekty maj?ce na celu wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych ale jednocześnie wpisuj?ce się w jeden z poniższych obszarów:

  • aspekty techniczne specyficzne dla produkcji samochodów lub autobusów elektrycznych b?dź produkcji specyficznych części/podzespołów do samochodów lub autobusów elektrycznych,
  • infrastruktura zasilaj?ca do pojazdów elektrycznych i jej integracja z sieci? elektroenergetyczn?
  • technologie ładowania i magazynowania energii w celu zasilania pojazdów elektrycznych
  • utylizacja i recycling komponentów ładowania i magazynowania energii (produkty zaprojektowane zgodnie z zasad? cradle to cradle).  

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych w konkursie ogólnym wynosi 10 mln złotych. W przypadku konkursu dedykowanemu elektromobilności jest to 5 mln złotych.  

Maksymalna intensywność dofinansowania:

  • w zakresie regionalnej pomocy inwestycyjnej zgodnie z map? pomocy regionalnej
  • w zakresie prac rozwojowych do 45% kosztów kwalifikowanych
  • w zakresie pomocy na usługi doradcze do 50% kosztów kwalifikowanych

Budżet konkursu ogólnego wynosi 750 mln pln natomiast dla projektów branży elektromobilności przeznaczono 50 mln pln.  

Więcej szczegółowych informacji dotycz?cych ww konkursów, jak również wielu innych można znaleźć na stronie dotacjenainnowacje.taxand.pl.  

Zobacz video i dowiedz się więcej o programie Badania na Rynek  

ZGŁOŚ PROJEKT DO BEZPŁATNEJ KONSULTACJI.  

Zapisz się na  BLOGA i b?dź na bież?co z dotacjami na innowacje

***

O Crido Taxand

Jesteśmy polsk? firm? doradcz? działaj?c? od 2005 roku. Nasz ponad 200-osobowy zespół  doradza klientom w obszarze podatków, pozyskiwania finansowania (w tym dotacji na innowacje), modelowania finansowego oraz wycen, prawa i strategii biznesowych. Zajmujemy najwyższe pozycje w rankingach podatkowych i rankingach  doradców przy pozyskiwaniu finansowania ze środków UE. Należymy do międzynarodowej sieci podatkowej Taxand.  Więcej informacji na taxand.pl, a o Taxand na taxand.com.  

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!