Analizy i badania

Wskaźniki koniunktury (PMI) dla najważniejszych europejskich gospodarek

<p style="text-align: justify;">Zagregowany indeks PMI dla strefy euro zwiększył się do 54,1 pkt. wobec 53,6 pkt. w maju, kształtując się tym samym na najwyższym poziomie od maja 2011 r. Do jego wzrostu przyczyniła się zarówno wyższa wartość wskaźnika w Niemczech (54,0 pkt. wobec 52,6 pkt.), jak i we Francji (53,4 pkt. wobec 52,0 pkt.).</p>

>

W przypadku obu krajów poprawa koniunktury wynikała z lepszej sytuacji w sektorze usług oraz wyższego tempa produkcji w przetwórstwie. W raporcie znalazła się informacja, iż w pozostałych krajach strefy euro uwzględnianych w badaniu średnia wartość składowych dla produkcji oraz zatrudnienia w II kw. br. ukształtowała się na najwyższym poziomie od 2007 r., potwierdzaj?c tym samym szeroki zakres geograficzny ożywienia w obszarze wspólnej waluty. Dane stanowi? wsparcie dla naszej prognozy, zgodnie z któr? kwartalna dynamika PKB w strefie euro w II kw. ukształtuje się na poziomie odnotowanym w I kw. i wyniesie 0,4%.

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!