Analizy i badania

Wrześniowa inflacja powyżej wstępnego szacunku GUS

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z finalnymi danymi GUS inflacja CPI obniżyła się we wrześniu do 1,9% r/r wobec 2,0% w sierpniu, kształtując się zgodnie z konsensusem rynkowym oraz powyżej wstępnego szacunku GUS (1,8%) i naszej prognozy (1,7%).</p>

>

Susza ograniczyła spadek inflacji

Głównym czynnikiem oddziałuj?cym w kierunku zmniejszenia inflacji (o prawie 0,2 pkt. proc.) była niższa dynamika cen paliw, która obniżyła się we wrześniu do 12,0% r/r wobec 15,3% w sierpniu, co wynikało w znacznym stopniu z efektu wysokiej bazy sprzed roku (we wrześniu ub. r. ceny paliw wzrosły o 3,5% m/m podczas gdy we wrześniu br. zwiększyły się o 0,5% m/m). Spadek inflacji ograniczany był przez wzrost dynamiki cen żywności i napojów bezalkoholowych (2,3% r/r we wrześniu wobec 2,1% w sierpniu). Warto zauważyć, że tempo wzrostu cen w tej kategorii przyspieszyło po raz pierwszy od kwietnia br. Wynikało to przede wszystkim z silnego wzrostu cen warzyw (10,2% r/r we wrześniu wobec 8,6% w sierpniu) oraz pieczywa (5,9% wobec 4,6%) spowodowanego w znacznym stopniu tegoroczn? susz?. Do wzrostu cen w tej kategorii przyczyniły się także wyższe ceny mięsa (1,2% wobec 0,7%), głównie ze względu na drożej?cy drób. Zgodnie z naszymi szacunkami inflacja bazowa nie zmieniła się we wrześniu w porównaniu do sierpnia i wyniosła 0,9% r/r. Na jej stabilizację złożyły się spadek dynamiki cen w kategoriach "ł?czność” i "użytkowanie mieszkania” (bez nośników energii) oraz jej wzrost w kategoriach "inne wydatki na towary i usługi”, "zdrowe”, "odzież i obuwie”, "wyposażenie mieszkania i prowadzenia gospodarstwa domowego”, "restauracje i hotele” oraz "rekreacja i kultura”. Szeroki zakres wzrostu cen we wspomnianych wyżej kategoriach stanowi wsparcie dla naszej oceny, zgodnie z któr? w kolejnych miesi?cach obserwowany będzie łagodny wzrost inflacji bazowej. Wzrost ten będzie zwi?zany z umiarkowan? presj? kosztow? będ?c? skutkiem rosn?cych kosztów pracy oraz energii (por. MAKROmapa 15.10.2018).

Spadek inflacji będzie wolniejszy

Opublikowane dziś dane, wskazuj?ce na silniejszy od naszych oczekiwań wpływ suszy na dynamikę cen żywności i napojów bezalkoholowych, w poł?czeniu z rosn?cymi cenami energii stanowi? istotne ryzyko w górę dla naszej prognozy, zgodnie z któr? w 2018 r. inflacja spadnie do 1,6% wobec 2,0% w 2017 r., a w 2019 r. obniży się ona do 1,5%. Nasz zrewidowany scenariusz inflacji przedstawimy w najbliższej MAKROmapie.

Dzisiejsze dane o wrześniowej inflacji s? lekko pozytywne dla kursu złotego i rentowności obligacji.

Z poważaniem,

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!