Analizy i badania

Wpływ pojazdów autonomicznych na sektor nieruchomości komercyjnych

<p style="text-align: justify;">Międzynarodowa firma doradcza Cushman &amp; Wakefield zaprezentowała raport dotyczący wpływu pojazdów autonomicznych na sektor nieruchomości komercyjnych. Wynika z niego, że postępująca urbanizacja połączona ze wzmożonym popytem na towary oraz potrzebą masowego przemieszczania się ludzi, wiąże się z większym niż kiedykolwiek zapotrzebowaniem na szeroko rozumianą mobilność.</p>

>

- Nowe technologie, w tym również pojazdy automatyczne, s? przedmiotem zainteresowania najemców sektora przemysłowego. Rozwi?zanie to może znacz?co wpłyn?ć na obniżenie kosztów dostaw, usprawnienie i  poprawę ogólnej efektywności procesów – a tego oczekuj? nasi klienci, niezależnie od branży. Z kolei właściciele nieruchomości przemysłowych s? przyzwyczajeni do konieczności dostosowywania swoich obiektów do zmieniaj?cych się potrzeb najemców, st?d rosn?ca popularność obiektów BTS. Wprowadzenie pojazdów automatycznych wzmocni ten trend – komentuje Joanna Sinkiewicz, Partner, Dyrektor Działu Powierzchni Przemysłowych i Logistycznych w Cushman & Wakefield.

Pojazdy autonomiczne a rynek nieruchomości komercyjnych

Z raportu wynika, że najemcy i inwestorzy s? w stanie zapłacić więcej za nieruchomość, która spełnia określone oczekiwania lokalizacyjne oraz ma dostęp do dobrze rozwiniętej sieci komunikacyjnej. Transport CAV może sprawić, że przemieszczanie się będzie tańsze i bardziej efektywne. Zmieni się również znaczenie odległości, która nie będzie już jednym z głównych czynników określaj?cych lokalizację. Niektóre badania przewiduj? także zmniejszenie zatłoczenia i zwiększenie przepustowości dróg.  

Dla miast i lokalizacji, które dobrze radz? sobie z pozyskiwaniem i utrzymywaniem wysoko wykwalifikowanych pracowników, kluczem do sukcesu będzie dobrze rozwinięta infrastruktura, dobra jakość powietrza oraz atrakcyjne otoczenie. Ludzie coraz większ? wagę przywi?zuj? do zanieczyszczenia powietrza, które ma wpływ na zdrowie fizyczne. Zwracaj? także uwagę na długie dojazdy w zatłoczonych środkach transportu, ponieważ ma to wpływ na ich kondycję psychiczn?.

Zarz?dcy i właściciele będ? korzystać z innowacyjnych metod wspierania zrównoważonego transportu. Na przykład, jeśli okaże się, że wielu pracowników lub gości korzysta z pojazdów na wynajem, właściciele będ? organizować punkty odbioru takich aut.

Krótko- i długookresowe wyzwania

Ewolucja w stronę autonomizacji ruchu drogowego stawia przed właścicielami budynków istotne wyzwania. Z jednej strony już teraz należy bacznie obserwować innowacje, które mog? mieć wpływ na rynek nieruchomości komercyjnych, a z drugiej – zwracać uwagę na to, jak ustawodawca reaguje na nowe rozwi?zania i trendy. Właściciele budynków powinni być przygotowani na wdrażanie rozwi?zań dla modelu mieszanego, w którym po drogach poruszaj? się zarówno samochody autonomiczne, jak i te w pełni kierowane przez człowieka. Autonomizacja pojazdów to tylko jeden z elementów pokazuj?cych jak zmieniaj? się styl życia i oczekiwania użytkownika końcowego w odniesieniu do mobilności czy ekologicznych rozwi?zań.

W perspektywie długoterminowej na znaczeniu może stracić lokalizacja inwestycji – usprawnienie transportu spowoduje, że przy ocenie atrakcyjności danego budynku ważniejsz? rolę zaczn? odgrywać inne czynniki. Należy się też spodziewać, że w nadchodz?cej przyszłości faworyzowane będ? te inwestycje, które – zgodnie z trendami zwi?zanymi ze zrównoważonym rozwojem oraz kierunkami rozwoju polityki władz miast – będ? stawiać na ograniczanie obecności pojazdów wewn?trz budynku lub przy nim. Wraz z postępuj?c? autonomizacj? samochodów maleć będzie również popyt na miejsca parkingowe.

Rynek handlowy, logistyczny i magazynowy

Wprowadzenie autonomicznych pojazdów może zwiększyć zasięg działania centrów handlowych – ze względu na szybsz? i bardziej komfortow? jazdę klienci chętniej będ? pokonywać większe odległości. Takie rozwi?zanie pomoże również poprawić mobilność osób niepełnosprawnych lub w podeszłym wieku. Zmniejszy się koszt przejazdu i parkowania, a zmniejszenie liczby miejsc parkingowych w centrum miasta uwolni grunty, które będ? mogły zostać zagospodarowane przez deweloperów. Sklepy internetowe, które skorzystaj? z technologii AV, poprawi? efektywność dostaw, co wpłynie na wzrost popularności handlu internetowego.

Zastosowanie automatyzacji na rynku magazynowym nie jest zjawiskiem nowym – wiele firm korzysta ze specjalnego oprogramowania lub systemów do sortowania towarów. Nie s? to jeszcze jednak maszyny autonomiczne.

Technologia AV w ci?gu najbliższych 5-10 lat będzie odgrywać w logistyce istotn? rolę. Producenci, sprzedawcy detaliczni i firmy logistyczne już teraz szukaj? rozwi?zań, które poprawi? efektywność i obniż? koszty dostawy. Floty CAV, oprócz zredukowania ograniczeń zwi?zanych z kosztami i czasem pracy, będ? mogły funkcjonować jak jeżdż?ce paczkomaty.

Kolejnym zagadnieniem jest kwestia wykorzystania dronów, które unikaj? korków i utrudnień na drodze. Zastosowanie ich do obsługi przesyłek jest jednak mało prawdopodobne i może zostać ograniczone wył?cznie do obszarów miejskich.

Obecnie najszybszym i najbardziej ekonomicznym środkiem transportu dla kurierów jest rower – UPS opracowuje projekt elektrycznego roweru, który będzie mógł przewozić nawet do 200 kg przesyłek bez obci?żania kuriera.  

***

O Cushman & Wakefield  

Cushman & Wakefield jest wiod?c? na świecie firm? świadcz?c? usługi na rynku nieruchomości komercyjnych. Wspiera klientów w podejmowaniu decyzji wpływaj?cych na sposób, w jaki ludzie pracuj?, robi? zakupy i spędzaj? wolny czas. Dogłębna znajomość rynków lokalnych oraz globalna perspektywa naszych 45 tysięcy pracowników w ponad 70 krajach, a także wykorzystanie unikalnej platformy nowoczesnych rozwi?zań, pozwalaj? najemcom i inwestorom na optymalizację wartości nieruchomości. Cushman & Wakefield należy do grupy największych firm doradczych na rynku nieruchomości komercyjnych na świecie. Jej przychody s? szacowane na 6 mld USD. Do najważniejszych usług świadczonych przez firmę należ? pośrednictwo w wynajmie powierzchni, kompleksowe zarz?dzanie nieruchomościami, obsługa transakcji na rynkach kapitałowych, zarz?dzanie obiektami (C&W Services), globalna obsługa najemców, zarz?dzanie inwestycjami i  aktywami (DTZ Investors) oraz usługi w zakresie realizacji projektów i inwestycji deweloperskich, reprezentacji najemców, wyceny i doradztwa. W 2017 roku firma Cushman & Wakefield obchodzi stulecie swojej działalności – od 100 lat pomaga klientom w osi?ganiu celów biznesowych. Więcej informacji na stronie  www.cushmanwakefield.com  oraz na Twitterze:  @CushWake.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!