Wkrótce ulga B+R w nowej odsłonie. Jakich zmian mogą spodziewać się firmy?

<p style="text-align: justify;" align="justify"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><span><span><strong>Jesienią do Sejmu trafi projekt tzw. dużej ustawy o innowacyjności, która zmieni kształt ulgi na badania i rozwój. Zgodnie z zapowiedziami, przedsiębiorstwa inwestujące w działalność badawczo-rozwojową odliczą 100 proc. wszystkich kosztów kwalifikowanych. Na korzyść zmienią się również zasady rozliczania kosztów osobowych. Ustawodawca przewiduje też poszerzenie kategorii kosztów objętych ulgą B+R.</strong></span></span></span></p>

>

Od maja 2017 r. trwaj? konsultacje publiczne projektu tzw. dużej ustawy o innowacyjności, której celem jest stworzenie otoczenia prawnego sprzyjaj?cego rozwojowi innowacyjności w Polsce. Jednym z jego głównych założeń jest poprawa kształtu ulgi podatkowej na badania i rozwój, czyli mechanizmu, który od 2016 r. zachęca przedsiębiorstwa w Polsce do zwiększania nakładów na działalność badawczo-rozwojow?. Spośród wielu zapowiadanych zmian, trzy s? szczególnie ważne z perspektywy przedsiębiorstw: zwiększenie wartości ulgi, wprowadzenie jasnych zasad dotycz?cych rozliczania kosztów osobowych i znacz?ce poszerzenie zakresu kosztów kwalifikowanych do odliczenia.  

1. Większe oszczędności dla przedsiębiorstw inwestuj?cych w badania i rozwój

W 2016 r.  wartość odliczenia wynosiła  30 proc. kosztów pracowników zatrudnionych w celu realizacji działalności B+R  oraz  20 proc.  (MŚP) lub  10 proc.  (duże firmy)  pozostałych kosztów kwalifikowanych. Dzięki zmianom wprowadzonym pod koniec 2016 r. w ramach tzw. małej ustawy o innowacyjności, przedsiębiorstwa rozliczaj?ce ulgę B+R za 2017 r. będ? mogły odliczyć  50 proc.  kosztów pracowników zatrudnionych w celu realizacji działalności B+R  oraz  50 proc.  (MŚP) lub  30 proc.  (duże firmy)  pozostałych kosztów kwalifikowanych.  Duża ustawa o innowacyjności przewiduje kolejne zwiększenie atrakcyjności ulgi oraz zniesienie zróżnicowania wielkości odliczenia, w zależności od kategorii kosztów i wielkości firmy. Niezależnie od wielkości zatrudnienia, firmy będ? mogły odliczyć 100 proc. wszystkich kosztów kwalifikowanych.  

Zwiększenie wartości odliczenia do poziomu 100 proc. wszystkich kosztów kwalifikowanych to bardzo dobry krok w kierunku wspierania innowacyjności biznesu w Polsce. Ulga na takim poziomie od lat obowi?zuje w Czechach i na Węgrzech. Przykładowo, duża firma, w której roczne koszty pracowników zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej to 1 mln zł, a pozostałe koszty kwalifikowane to 500 tys. zł, przy stawce CIT 19 proc. za 2016 rok mogła odliczyć ok. 66 tys. zł. Utrzymuj?c wydatki na B+R na tym samym poziomie, firma za 2017 r. odliczy ponad 120 tys. zł, a za 2018 r. aż 285 tys. zł. Zwiększenie wartości odliczenia pozwoli przedsiębiorstwom w Polsce na zyskanie realnych oszczędności, które można zainwestować w kolejne działania innowacyjne” – komentujeMałgorzata Boguszewska, Manager Działu Dotacji i Ulg B+R w Ayming Polska.  

Duża ustawa o innowacyjności zakłada wprowadzenie dodatkowego odliczenia dla przedsiębiorstw, które posiadaj? status centrum badawczo-rozwojowego (CBR). Zyskaj? one możliwość odliczenia 150 proc. kosztów kwalifikowanych, w tym: kosztów osobowych, materiałów i surowców, sprzętu specjalistycznego który nie jest środkiem trwałym, współpracy z jednostkami naukowymi i innymi przedsiębiorstwami, odpłatnego korzystania z aparatury naukowo-badawczej i zakupu usługi korzystania z takiej aparatury, amortyzacji budynków, budowli i lokali stanowi?cych odrębn? własność oraz środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych do B+R. Co istotne, odliczenie z tytułu amortyzacji budynków, budowli i lokali wykorzystywanych do B+R oraz koszty współpracy z jednostkami naukowymi nie będ? mogły stanowić więcej niż 10 proc. przychodów CBR. Duża firma o statusie CBR odliczy 100 proc. kosztów praw ochrony intelektualnej, a MŚP aż 150 proc.  

2. Jasne zasady rozliczania kosztów osobowych

W wielu przedsiębiorstwach największy udział w kosztach działalności B+R maj? koszty osobowe. W 2017 r., gdy przedsiębiorcy pierwszy raz rozliczali ulgę B+R, to właśnie odliczenie kosztów osobowych za 2016 r. okazało się dla nich największym wyzwaniem. Zgodnie z aktualnymi przepisami, do kosztów kwalifikowanych zaliczane s? koszty osobowe, tj. należności i składki pracowników „zatrudnionych w celu realizacji działalności B+R” (art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT oraz 26e ust. 2 pkt 1 ustawy o PIT). To sformułowanie wymusza na przedsiębiorcach udowodnienie, że pracownicy realizuj?cy działalność B+R w firmie, zostali w niej zatrudnieni właśnie w tym celu. W praktyce działalność badawczo-rozwojow? w przedsiębiorstwie prowadz? pracownicy różnych działów. Większość z nich wykonuje j? przy okazji swoich standardowych obowi?zków zwi?zanych z regularn? działalności? firmy. Przepisy ustawy o CIT nie uzależniaj? odliczenia kosztów osobowych od formalnego potwierdzenia w dokumentach, że pracownik został „zatrudniony w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej”. Takie zatrudnienie można wykazać wszelkimi dowodami, które potwierdz?, że pracownik realizuje działania B+R. Mimo to, obecnie zarówno firmy, jak i organy podatkowe maj? problem z interpretowaniem, na jakiej podstawie zaliczyć do ulgi B+R czas pracownika poświęcony na działalność badawczo-rozwojow?. W 2017 r. niektóre urzędy odmawiały wydania interpretacji podatkowej lub wymagały formalnego uwzględnienia działań B+R w zakresie obowi?zków pracownika.  

Nowelizacja zmieni brzmienie przepisu wymagaj?cego od przedsiębiorstw udowodnienia „zatrudnienia pracowników w celu realizacji działalności B+R”. Przedsiębiorca będzie mógł odliczyć w ramach ulgi badawczo-rozwojowej koszty zatrudnienia pracownika w danym miesi?cu w wysokości proporcjonalnej do czasu przeznaczonego przez pracownika na działania B+R. Zgodnie z nowymi przepisami, w każdym miesi?cu roku podatkowego firma będzie oceniać zaangażowanie danego pracownika w działalność badawczo-rozwojow?. To oznacza, że przedsiębiorcy będ? musieli prowadzić miesięczn? ewidencję czasu pracy pracowników realizuj?cych działalność B+R. Takie rozwi?zanie sprawdziło się w Czechach i we Włoszech, gdzie ulga obowi?zuje już od ponad dekady.  

Koszty współpracy w ramach umów cywilnoprawnych wliczone do ulgi  

Obecnie przedsiębiorcy mog? odliczyć w ramach ulgi B+R wył?cznie koszty osobowe pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy PIT/CIT, przedsiębiorstwa będ? mogły odliczyć także koszty współpracy z osobami, które realizuj? dla nich działania B+R na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło. Ustawodawca stawia jeden warunek – osoby współpracuj?ce w ramach umów cywilnoprawnych musz? zajmować się wył?cznie działaniami B+R. Od takich umów cywilnoprawnych firma będzie mogła odliczyć miesięczne należności przysługuj?ce współpracownikowi oraz zwi?zane z nimi składki na ubezpieczenia społeczne.  

3. Objęcie ulg? kosztów sprzętu laboratoryjnego

Duża ustawa o innowacyjności przewiduje poszerzenie katalogu kosztów kwalifikowanych. Jedn? z kluczowych zmian w tym zakresie jest objęcie ulg? kosztów sprzętu specjalistycznego, który jest wykorzystywany bezpośrednio w działaniach badawczo-rozwojowych, a jednocześnie nie jest środkiem trwałym. Według zapowiedzi ustawodawcy, do kategorii kosztów sprzętu specjalistycznego będ? zaliczane „w szczególności” naczynia i przybory laboratoryjne oraz urz?dzenia pomiarowe, bezpośrednio wykorzystywane w B+R.    

Bez odpowiedniego sprzętu laboratoryjnego nie da się prowadzić działalności badawczo-rozwojowej. Objęcie ulg? tych kosztów postulowaliśmy już od 2015 r. i wszystko wskazuje na to, że ustawodawca wysłucha apelu przedsiębiorstw. Niestety, w projekcie nowelizacji nadal brakuje uwzględnienia kosztów narzędzi bezpośrednio zwi?zanych z B+R. Przykładowo, w przetwórstwie tworzyw sztucznych prototyp nowego produktu (składaj?cego się z surowców) nie może powstać bez takiego narzędzia jak forma do odlewania. W tym wypadku to zakup matrycy jest droższy niż zakup surowca i ma większy udział w koszcie produkcji prototypu” – wyjaśnia Małgorzata Boguszewska, Manager Działu Dotacji i Ulg B+R w Ayming Polska.  

Polska gospodarka i polski biznes potrzebuj? innowacyjności. Do jej osi?gnięcia konieczne s? nakłady na działalność badawczo-rozwojow?. Przykłady zachodnich gospodarek pokazuj?, jak wielk? rolę w rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw odgrywaj? dobrze skonstruowane ulgi podatkowe. Przed nami perspektywa zmian, na których przedsiębiorstwa inwestuj?ce w B+R mog? tylko zyskać. Jak wiele? Przekonamy się wkrótce.

***

Ayming to międzynarodowa grupa doradcza, powstała z poł?czenia Alma Consulting Group i Lowendalmasaï, świadcz?ca usługi Business Performance Consulting w 16 krajach w Europie, Azji i Ameryce Północnej. Ayming Polska wspiera przedsiębiorstwa w uzyskiwaniu oszczędności i zwiększaniu wyników finansowych organizacji, oferuj?c profesjonalne doradztwo strategiczne i operacyjne w zakresie: podatków i opłat, ubezpieczeń społecznych i środowiska pracy, produktów energetycznych, obszaru zakupów oraz dotacji i ulg B+R. W ci?gu roku Grupa realizuje ponad 15 000 projektów z zakresu pozyskiwania funduszy unijnych i ulgi na działalność B+R. Ayming Polska przewodniczy zespołowi Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan ds. tworzenia w Polsce ulgi podatkowej na działalność badawczo-rozwojow?. Aż 80 proc. wszystkich interpretacji podatkowych za 2016 r. w zakresie ulgi B+R zostało przygotowanych i złożonych przez Ayming Polska. Więcej: www.ayming.pl  

Kontakt dla mediów:  

Paulina Wiśniewolska
PR & Marketing Manager
Tel.: +48 22  330 60 28,
Kom.: + 48 784 945 256
E-mail: pwisniewolska(@)ayming.com

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Regulatorzy finansowi w obliczu wyzwań

Celem organów regulacyjnych pozostaje wspieranie stabilności podmiotów świadczących usługi finansowe oraz opracowywanie mechanizmów naprawczych,...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!