Analizy i badania

Witness statement czyli pisemne zeznania w arbitrażu

<p style="text-align: justify;">Spośród wielu różnic pomiędzy procesem prowadzonym przed sądem powszechnym a sądem polubownym szczególną uwagę zwraca dowód z przesłuchania świadka. W przypadku sądu polubownego coraz częściej dopuszczalne staje się bowiem składanie zeznań na piśmie. Rozwiązanie to należy ocenić pozytywnie.</p>

>

Katalogi środków dowodowych w obu postępowaniach przewiduj? możliwość prowadzenia dowodu z przesłuchania świadków, z t? różnic?, że w postępowaniu arbitrażowym dopuszczalna jest odmienna forma dla tego dowodu. O ile bowiem, zgodnie z art. 271 Kodeksu postępowania cywilnego, świadek przesłuchiwany w postępowaniu przed s?dem powszechnym składa zeznanie wył?cznie ustnie, to w postępowaniu arbitrażowym coraz częściej dopuszczalne staje się tzw. witness statement, czyli złożenie zeznań na piśmie.

Strony postępowania polubownego, wskazuj?c jako środek dowodowy przesłuchanie świadka, mog? wnioskować, aby wskazany świadek złożył swoje zeznania na piśmie. W takim przypadku skład orzekaj?cy winien umożliwić wszystkim stronom postępowania przedstawienie na piśmie swoich pytań poprzez złożenie ich listy do akt sprawy. Następnie listy takie trafiaj? do wskazanego świadka, który udziela swoich odpowiedzi na piśmie i przedstawia je s?dowi polubownemu, ten zaś przekazuje je stronom postępowania. W dalszej kolejności, tu już w zależności od ustalonych reguł lub praktyki postępowania przed danym s?dem polubownym, albo złożone w formie pisemnej zeznania s? ostateczne, albo też – na wniosek stron lub składu orzekaj?cego – świadek wzywany jest do osobistego stawiennictwa w celu dosłuchania, które następuje już w formie ustnej.

Trzeba podkreślić, że opisana powyżej procedura możliwa jest do przeprowadzenia jedynie wtedy, gdy regulamin postępowania polubownego przed danym organem arbitrażowym przewiduje taki tryb, lub gdy strony postępowania wyraż? na takie postępowanie obopóln? zgodę.

Formuła witness statement, popularna w anglosaskich systemach prawa, zyskuje również w Polsce coraz większe uznanie. Przejawem tego może być zamieszczenie trybu umożliwiaj?cego pisemne składania zeznań w znowelizowanym w 2015 roku Regulaminie Arbitrażowym S?du Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Przepis  ? 33 ust. 8 Regulaminu przewiduje bowiem opisany powyżej dwuetapowy tryb przesłuchania świadka, umożliwiaj?c złożenie zarówno zeznań pisemnych, jak i następcze ich uzupełnienie zeznaniami ustnymi.

Jak każda tego typu instytucja znajduje ona swoich zwolenników i przeciwników – należy j? jednak ocenić pozytywnie. Rozumiej?c bowiem argumenty sceptyków, wskazuj?ce na przedłużanie postępowania w przypadku konieczności odebrania w pierwszej kolejności zeznań pisemnych, a następnie uzupełniaj?cych je zeznań ustnych, to jednak formuła ta ma wiele zalet. Jedn? z nich jest umożliwienie świadkom zdalnego składania zeznań. Ułatwia to ich pozyskanie, gdyż świadek może je przygotować w dowolnie wybranym przez siebie momencie, a nie w terminie wyznaczonym przez s?d. Zwiększa również szanse na pozyskanie zeznań np. w sytuacji, gdy świadkowie choruj? lub mieszkaj? w znacznej odległości od siedziby s?du. Nabiera to szczególnego znaczenia w sytuacji, gdy weźmie się pod uwagę, że stawiennictwo świadka w postępowaniu polubownym jest w pełni uzależnione od jego woli i – w przeciwieństwie do postępowania przed s?dem powszechnym – nie istniej? narzędzia umożliwiaj?ce przymuszenia go do stawiennictwa przed oblicze s?du.

***

Informacje zawarte w tym dokumencie nie stanowi? porady prawnej. Osoby zainteresowane uzyskaniem porady prawnej lub bardziej szczegółowych informacji prosimy o bezpośredni kontakt ze wskazanym wyżej prawnikiem. Pełna lista biur Eversheds International Limited i dane kontaktowe: eversheds.com

 ? Wierzbowski Eversheds 2015. Wierzbowski Eversheds jest członkiem Eversheds International Limited

Kontakt

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt:
Maciej Jóźwiak
Senior Associate
Zespół postępowań s?dowych i administracyjnych
T: +48 22 50 50 747
maciej.jozwiak@eversheds.pl
eversheds.pl

Zapisz się na nasz newsletter>
Otrzymuj cykliczne informacje o ważnych zmianach w prawie oraz organizowanych przez nas wydarzeniach

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!