Aktualności firm stowarzyszonych

Wierzbowski Eversheds Sutherland wzmacnia zespół rozwiązywania sporów

<p style="text-align: justify;">Do zespołu rozwiązywania sporów kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds Sutherland dołączyło dwóch adwokatów: dr Hubert Wysoczański (senior associate) i Michał Miąskiewicz (associate).</p>

>

Dr Hubert Wysoczański  specjalizuje się w postępowaniach s?dowych oraz w arbitrażu krajowym i międzynarodowym. Posiada bogate doświadczenie w sporach i w doradztwie kontraktowym zwi?zanym z inwestycjami infrastrukturalnymi (autostrady, drogi ekspresowe, kopalnie, nieruchomości komercyjne i deweloperskie), energetycznymi (linie elektroenergetyczne, LNG, elektrownie konwencjonalne i OZE), w tym w zakresie kontraktów FIDIC. Jest autorem dwóch specjalistycznych ksi?żek poświęconych tematyce kontraktów budowlanych, warunków kontraktowych FIDIC i inwestycji infrastrukturalnych, które stanowi? pierwsze na polskim rynku kompleksowe opracowania dotycz?ce zagadnień istotnych dla praktyki kontraktowej i s?dowej. Doradzał w ponad 80 wielomilionowych projektach infrastrukturalnych. Współpracował z globalnymi spółkami z Chin, USA, Kanady, Hiszpanii, Portugalii, Niemiec, Szwecji, Polski, Danii, Cypru. Prowadził sprawy administracyjne i s?dowoadministracyjne dotycz?ce m.in. przygotowania procesu inwestycyjnego (decyzje środowiskowe, procedury lokalizacyjne, pozwolenia na budowę). Doradzał w sprawach regulacyjnych i uczestniczył w opracowaniu ustaw zwi?zanych z energetyk? odnawialn?. Przed doł?czeniem do Wierzbowski Eversheds Sutherland współpracował z wiod?cymi międzynarodowymi kancelariami prawnymi oraz obsługiwał klientów w ramach indywidualnej praktyki. Jest doktorem nauk prawnych na Uniwersytecie Jagiellońskim, absolwentem prawa na University of Melbourne – Melbourne Law School w Australii oraz Bucerius Law School w Hamburgu.

Michał Mi?skiewicz  specjalizuje się w reprezentowaniu klientów w postępowaniach s?dowych, w szczególności z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego. Doradza także w postępowaniach karnych prowadzonych w zwi?zku z przestępstwami prania pieniędzy. Ma doświadczenie w sporach dotycz?cych inwestycji infrastrukturalnych, w tym m.in. wynikłych z umów zawieranych na wzorcach FIDIC oraz w sporach zwi?zanych z szeroko pojętym rynkiem nieruchomości. Doradza na każdym etapie postępowania, od analizy zasadności i zgłoszenia roszczenia aż po spór s?dowy. Przed doł?czeniem do Wierzbowski Eversheds Sutherland zdobywał doświadczenie w polskich i międzynarodowych kancelariach prawnych. Przez pół roku był odpowiedzialny za prowadzenie biura polskiej kancelarii w Republice Senegalu. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Praktyka rozwi?zywania sporów s?dowych i arbitrażowych – kierowana przez  Macieja Jóźwiaka  –  jest jednym z kluczowych obszarów działalności Wierzbowski Eversheds Sutherland. Kancelaria od lat odnosi wiele sukcesów na tym polu, prowadz?c głośne na rynku spory, w tym dotycz?ce znacz?cych projektów infrastrukturalnych. Zespół był wielokrotnie rekomendowany w międzynarodowych rankingach prawniczych – ostatnio w Chambers Global 2018.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!