Aktualności firm stowarzyszonych

Wierzbowski Eversheds Sutherland reprezentowała Polski Związek Pracodawców Budownictwa w wygranej sprawie przed KIO

<p style="text-align: justify;"><strong>Kancelaria Wierzbowski Eversheds Sutherland reprezentowała przed Krajową Izbą Odwoławczą Polski Związek Pracodawców Budownictwa w sprawie odwołania złożonego przez PZPB w przetargu na zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych i pogłębiarskich w ramach modernizacji toru wodnego Świnoujście – Szczecin, prowadzonym przez Skarb Państwa – Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie. Z ramienia kancelarii PZPB reprezentował adwokat Witold Sławiński z zespołu technologii przemysłowych.</strong></p>

>

Po stronie PZPB do odwołania przyst?pili: PORR S.A. z siedzib? w Warszawie, Van Oord Dredging and Marine Contractors BV z siedzib? w Holandii, Energopol-Szczecin S.A. oraz Dredging International NV z siedzib? w Holandii. Ten ostatni wykonawca złożył również odrębne odwołanie.

Co ciekawe, odwołanie uwzględnione przez KIO było już drugim, jakie PZPB złożył w tym postępowaniu. W dniu 30 stycznia 2018 r. KIO w swoim wyroku uwzględniła część zarzutów zawartych w pierwszym odwołaniu Polskiego Zwi?zku Pracodawców Budownictwa. Jednym z nich był zarzut odnosz?cy się do obowi?zku ujęcia w wynagrodzeniu ryczałtowym kosztów zwi?zanych z wydobyciem i utylizacj? obiektów ferromagnetycznych. Krajowa Izba Odwoławcza nakazała Zamawiaj?cemu zmianę SIWZ w zakresie ustalenia wynagrodzenia za wydobycie obiektów ferromagnetycznych w taki sposób, aby nie zawierało się ono w wynagrodzeniu ryczałtowym, ale było ustalane w zależności od liczby i rodzaju wydobytych obiektów.

W ocenie PZPB zamawiaj?cy nie wykonał w pełnym zakresie nakazu zawartego w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z 30 stycznia 2018 r. poprzez dokonanie zmiany Programu Funkcjonalno-Użytkowego, która w istocie wył?czyła z rozliczenia kosztorysowego obiekty ferromagnetyczne na obszarze l?dowym, które nie okaż? się obiektami pochodzenia wojskowego. W konsekwencji ryzyko zwi?zane z wydobyciem obiektów ferromagnetycznych potencjalnie niebezpiecznych zostało nadal w pewnym zakresie przerzucone na wykonawców.

W wyroku ogłoszonym w dniu 12 kwietnia Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła drugie odwołanie wniesione przez PZPB, zas?dzaj?c na rzecz PZPB koszty postępowania. KIO orzekła, że zamawiaj?cy nie wykonał w pełnym zakresie nakazu zawartego w wyroku Izby z dnia 30 stycznia 2018 r., nakazuj?cego mu zmianę SIWZ w zakresie ustalenia wynagrodzenia za wydobycie obiektów ferromagnetycznych w zależności od liczby i rodzaju wydobytych obiektów.

KIO zgodziła się z PZPB, że sentencję wyroku z 30 stycznia 2018 r. należy traktować ściśle. Tym samym  nakaz zawarty w orzeczeniu Izby nie ograniczał się do tego, aby rozliczenie kosztorysowe nie obejmowało obiektów ferromagnetycznych, które po odsłonięciu i zbadaniu nie okaż? się materiałami niebezpiecznymi pochodzenia wojskowego. Wreszcie rozliczenie kosztorysowe nie może odnosić się tylko do części wodnej obszaru, na którym będ? wykonywane roboty.

Odwołanie wniesione przez drugiego z odwołuj?cych – Dredging International NV z siedzib? w Belgii – zostało oddalone w całości.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!