Aktualności firm stowarzyszonych

Wierzbowski Eversheds Sutherland doradcą Towarowej Giełdy Energii przy implementacji MiFID II

<p style="text-align: justify;"><strong>Zespół prawa energetycznego oraz bankowości i finansów kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds Sutherland we współpracy z PwC doradzał Towarowej Giełdzie Energii SA w kompleksowym wdrożeniu pakietu MiFID II. Za realizację projektu odpowiedzialni byli: Łukasz Jankowski, partner kierujący praktyką prawa energetycznego, dr hab. Konrad Zacharzewski, of counsel w zespole bankowości i finansów oraz Michał Markowski, senior associate z tego samego zespołu.</strong></p>

>

Zakres prac kancelarii obejmował analizę stopnia dostosowania działalności spółki do wymogów zwi?zanych z implementacj? dyrektywy, która wejdzie w życie 3 stycznia 2018 roku. Kompleksowe doradztwo dotyczyło wpływu MiFID II na rynki prowadzone przez TGE oraz wymagań dla zorganizowanej platformy obrotu (OTF –  Organized Trading Facility). Analizie została poddana unikalna sytuacja TGE jako spółki prowadz?cej zarówno giełdę towarow? oraz rynek regulowany w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Projekt wymagał zaawansowanej wiedzy dotycz?cej praktycznego spojrzenia na działalność TGE oraz dogłębnej znajomości rynków prowadzonych przez giełdę. Dedykowany do projektu zespół poł?czył specjalistyczn? wiedzę z zakresu prawa rynku kapitałowego, prawa papierów wartościowych oraz prawa bankowego z praktycznymi i regulacyjnymi aspektami obrotu energi? elektryczn? i gazem ziemnym. Warto w tym miejscu dodać, że prawnicy kancelarii maj? w tym zakresie znaczny dorobek naukowy. Dr hab. Konrad Zacharzewski jest współautorem komentarza do ustawy o obrocie instrumentami finansowymi [Prawo rynku kapitałowego. Komentarz, red. M. Wierzbowski, L. Sobolewski, P. Wajda, C.H.Beck, Warszawa 2014]. Aktualnie pracuje nad 3. wydaniem uwzględniaj?cym implementację dyrektywy MiFID z 2014 roku. Jest też współautorem Systemu prawa handlowego, t. 4, Prawo instrumentów finansowych [red. M. Stec, C.H.Beck, Warszawa 2016]. W tej publikacji opracował całość problematyki obrotu instrumentami finansowymi. Łukasz Jankowski jest jednym z autorów komentarza do Prawa energetycznego, opublikowanego przez Wydawnictwo C.H.Beck, w którym napisał m.in. część dotycz?c? obliga giełdowego.

Realizacja projektu odbyła się we współpracy z PwC. To już kolejny projekt realizowany wspólnie przez obie firmy.

Jak podkreśla Łukasz Jankowski, rynki energetyczne s? adresatem regulacji finansowych ze względu na zmianę treści Zał?cznika 1 do MiFID II, a konkretnie Sekcji C pkt 6,7 i 11. Co do zasady, kontrakty pochodne dotycz?ce towarów, które można rozliczyć fizycznie, z wył?czeniem dla REMIT carve out, stały się instrumentami finansowymi, podobnie jak uprawnienia do emisji. Wi?że się to z szeregiem obowi?zków, zarówno po stronie giełdy, jak i jej uczestników. Dyrektywa ustanawia m.in. system limitów pozycji, obowi?zki dotycz?ce raportowania, sprawozdawczości czy przejrzystości.

Kwesti? o istotnym znaczeniu dla architektury rynku energetycznego jest nowa forma rynku systemu obrotu, jak? jest OTF. Spowodowane jest to przewidzianym wył?czeniem dla produktów sprzedawanych w obrocie hurtowym – stanowi?cych przedmiot obrotu właśnie na OTF – które musz? być rozliczane fizycznie, czyli właśnie REMIT  carve out.

Z praktycznego punktu widzenia jako kluczowy aspekt zagadnienia wskazać należy też możliwość wył?czeń podmiotowych z zakresu stosowania MiFID II, a w szczególności wył?czenie dla działalności dodatkowej (ancillary activity exemption). Zgodnie z październikowymi Q&A opublikowanymi przez ESMA wniosek o wył?czenie w roku 2018 powinien zostać złożony do dnia 3 stycznia 2018 roku. Zostało więc bardzo mało czasu – dodaje Łukasz Jankowski.

Markowski Michał      Jankowski Łukasz     Zacharzewski Konrad

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!