Analizy i badania

Większość Polaków na rozliczenie się z urzędem skarbowym poświęca do 30 minut

<p style="text-align: justify;"><strong>Jak wynika z najnowszego raportu KPMG w Polsce pt. „Roczne zeznanie podatkowe Polaków PIT 2015” rozliczenie się z urzędem skarbowym nie jest trudne ani czasochłonne. Aż 7 na 10 respondentów wypełniających formularz PIT samodzielnie lub korzystających z częściowej pomocy przeznacza na to nie więcej niż 30 minut. Do tak dobrego wyniku przyczynia się fakt, że z roku na rok rośnie liczba osób składających PIT przez Internet (45%) oraz korzystających z programów komputerowych (71%). 3 na 4 podatników deklaruje, że przekaże 1% swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.</strong></p>

>

Według podatników rozliczenie z urzędem skarbowym nie jest trudnym ani czasochłonnym obowi?zkiem  

Dla większości podatników wypełniaj?cych PIT samodzielnie lub z częściow? pomoc? zadanie to nie jest czasochłonnym obowi?zkiem. Aż 68% respondentów deklaruje, że przygotowanie zeznania podatkowego PIT zajmuje im najwyżej 30 minut. Blisko co pi?ty respondent przeznacza na to pomiędzy 30 minut a godzinę. 8% osób twierdzi, że wypełnienie formularza PIT zajmuje im pomiędzy godzinę a  2 godziny. Jedynie 5% respondentów potrzebuje więcej niż 2 godziny.  

Aż 39% Polaków maj?cych obowi?zek rozliczania się z urzędem skarbowym złożyło zeznanie podatkowe w marcu. W kwietniu rozliczy lub już rozliczyło się 30% respondentów, a 27% zrobiło to już w  lutym.  

Badanie KPMG pokazało, że dla 6 na 10 podatników wypełnianie formularza PIT jest łatwe lub bardzo łatwe. Tylko 13% respondentów uważa, że rozliczenie z urzędem skarbowym jest trudne lub bardzo trudne - odsetek ten spadł o 4 punkty procentowe w porównaniu z rokiem poprzednim.  

Utarło się przekonanie, że podatki s? skomplikowane. Nasze badania dowodz? natomiast, że rozliczenia podatkowe w zakresie PIT postrzegane s? przez duż? część podatników jako łatwe lub bardzo łatwe. Wynika to zapewne z wielu czynników. Podatnicy dobrze znaj? zasady rozliczeń, bowiem już od ponad 20 lat obowi?zuje ustawa PIT. Zwykle uzyskuj? dochody z jednego źródła i nie korzystaj? z wielu odliczeń, co upraszcza przygotowanie zeznania. Ponadto często korzystaj? z programów komputerowych i składaj? zeznania przez Internet. To wszystko powoduje, że odczucia podatników zwi?zane z rozliczeniami podatkowymi ulegaj? poprawie  - mówi  Andrzej Marczak, partner i szef zespołu ds. PIT w KPMG w Polsce.  

W 2016 roku aż 45% Polaków rozliczy się przez Internet, a 71% skorzysta z programów komputerowych lub aplikacji e-deklaracje  

Z raportu KPMG wynika, że w tym roku 45% podatników złożyło lub planuje złożyć zeznanie podatkowe przez Internet, co oznacza wzrost o pięć punktów procentowych w porównaniu z rokiem poprzednim. Z roku na rok maleje liczba podatników, którzy rozliczaj? się bezpośrednio w urzędzie skarbowym - ? ? spadek o 3 punkty procentowe w porównaniu z rokiem ubiegłym.  

Liczba podatników korzystaj?cych z pomocy programów komputerowych do wypełniania formularza PIT nieustannie rośnie od 2012 roku. Obecnie aż 71% podatników rozliczaj?cych się samodzielnie lub z  częściow? pomoc? innych korzysta z programów komputerowych do przygotowania zeznania podatkowego. Odsetek ten jest najwyższy w grupie wiekowej 35-44 lat (aż 89%), natomiast najniższy wśród osób powyżej 65 roku życia (49%).

Z deklaracji respondentów wynika, że w tym roku 39% podatników skorzysta z ulg podatkowych (spadek o 2 punkty procentowe w porównaniu do roku ubiegłego). Podobnie jak w poprzednich latach, Polacy zdecydowanie najczęściej korzystaj? z ulgi na dzieci (72% spośród podatników korzystaj?cych z ulg).

3 na 4 podatników przekazuje 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego  

Jak wynika z badania KPMG, w 2016 roku 75% respondentów deklaruje chęć przekazania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP).  Chęć przekazywania 1% podatku na rzecz OPP rośnie wraz z uzyskiwanym dochodem netto.  

Przy wyborze organizacji pożytku publicznego Polacy najczęściej kieruj? się sugesti? lub prośb? znajomych i rodziny (67%). W dalszej kolejności OPP wybierane s? losowo (17%) lub na podstawie informacji w mediach (16%).  

Aż 75% podatników przekazuje 1% swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. To pozytywne zjawisko powinno się utrzymać w kolejnych latach. Nasze analizy wskazuj? jednak, że 1% podatku traktujemy jako swoist? darowiznę, która wyczerpuje nasze dodatkowe działania dobroczynne. Warto mieć świadomość, że ten 1% to podzielenie się podatkiem, który i tak zapłacilibyśmy do urzędu i  nie stanowi to dla nas dodatkowego obci?żenia. Powinniśmy cały czas zachęcać podatników do innych działań pro publico bono  - ? ? mówi  Andrzej Marczak, partner i szef zespołu ds. PIT w  KPMG w  Polsce.  

Blisko połowa podatników słyszało o akcji „Szybki PIT”  

44% osób maj?cych obowi?zek złożenia zeznania podatkowego słyszało o akcji „Szybki PIT” organizowanej przez Ministerstwo Finansów. Akcja ta najefektywniej trafiła do grupy respondentów w  przedziale wiekowym pomiędzy 55. a 64. rokiem życia - ? ? słyszało o niej aż 57% osób. Wśród osób zaznajomionych z akcj? „Szybki PIT” panuje pozytywna opinia dotycz?ca tego przedsięwzięcia. Aż połowa respondentów z tej grupy ocenia j? pozytywnie lub zdecydowanie pozytywnie, natomiast 45% podatników odbiera tę akcję neutralnie.  

***  

O BADANIU:  

Celem badania było poznanie, w jaki sposób Polacy rozliczaj? swój podatek dochodowy za 2015 rok. Badanie KPMG w Polsce pt. ,,Roczne zeznanie podatkowe Polaków PIT 2015” zostało przeprowadzone metod? wywiadu telefonicznego CATI (ang. Computer Assisted Telephone Interview) na reprezentatywnej próbie 1100 dorosłych Polaków. Na pytania odpowiedziały osoby maj?ce obowi?zek rozliczenia się z urzędem skarbowym za rok 2015. W grupie badanych nie zostały uwzględnione osoby, za które zeznanie podatkowe przygotowuje i składa ZUS b?dź pracodawca. Badanie zostało przeprowadzone w dniach 1-3.04.2016 r. Realizację wywiadów oraz dobór respondentów do próby zapewniła firma badawcza Norstat.   

  Raport w wersji elektronicznej, można pobrać ze strony  kpmg.pl.

O KPMG:                    

KPMG to międzynarodowa sieć firm świadcz?cych usługi z zakresu audytu, doradztwa podatkowego i doradztwa gospodarczego. KPMG zatrudnia 174 000 pracowników w 155 krajach. Niezależne firmy członkowskie sieci KPMG s? stowarzyszone z KPMG International Cooperative („KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Każda z firm KPMG jest odrębnym podmiotem prawa. W Polsce KPMG działa od 1990 roku. Obecnie zatrudnia ponad 1 300 osób w  Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi.   Więcej na stronie  www.kpmg.pl.

Kontakt dla mediów:  

Krzysztof Krzyżanowski, e-mail:  kkrzyzanowski(@)kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 14 lub 508  047  582  

Monika Muracka, e-mail:  mmuracka(@)kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 15 lub 734 160  177

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!