Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

We wrześniu inflacja osiągnie jednocyfrowy poziom

Dzisiejsze dane są zgodne z naszą prognozą zakładającą, że inflacja obniży się we wrześniu do jednocyfrowego poziomu i w kolejnych miesiącach pozostanie w trendzie spadkowym osiągając 6,3% r/r w grudniu 2023 r. Uważamy, że stopniowy spadek inflacji wspierany będzie przez niższą dynamikę cen żywności i napojów bezalkoholowych oraz nośników energii, a także obniżenie inflacji bazowej. W konsekwencji prognozujemy, że inflacja w 2023 r. spadnie do 11,6% r/r wobec 14,3% w 2022 r. Czynnikiem ryzyka na naszej krótkookresowej prognozy inflacji jest odnotowane w ostatnim tygodniu wyraźne osłabienie kursu złotego, jednak jego wpływ na inflację w horyzoncie kilku najbliższych kwartałów nie będzie znaczący. Podtrzymujemy naszą ocenę, zgodnie z którą szybki spadek inflacji w najbliższych miesiącach skłoni RPP do kolejnych obniżek stóp procentowych. Oczekujemy, że RPP w 2023 r. dokona jeszcze dwóch obniżek stóp po 50pb (w październiku i listopadzie – por. MAKROmapa z 11.09.2023), sprowadzając stopę referencyjną NBP do 5,00%.

 


Credit Agricole Bank Polska S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Frederic LUSTIG Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: flustig((@))credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!