Analizy i badania

Wciąż mała popularność ulgi B+R wśród firm w Polsce

<p style="text-align: justify;" align="justify"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><strong>Od momentu wprowadzenia ulgi na prace badawczo-rozwojowe minął ponad rok, jednak dotychczas nie zyskała ona dużej popularności wśród przedsiębiorców. Jedynie co dziewiąta przebadana firma, prowadząca prace badawczo-rozwojowe skorzystała z ulgi za 2016 rok. Aż 21% respondentów wciąż nie jest świadomych istnienia takiej możliwości obniżenia podatku dochodowego. Z kolei przedsiębiorcy, którzy świadomie nie decydują się na skorzystanie z ulgi B+R swoje decyzje motywują brakiem pewności, czy działalność kwalifikuje się do ulgi podatkowej oraz obawą, że odliczenie zostanie zakwestionowane przez organy skarbowe.</strong></span></span></p>

>

Brak wystarczaj?cej wiedzy główn? przyczyn? niekorzystania z ulgi

Najczęściej wymienianym powodem, dla którego firmy nie korzystaj? z ulgi B+R jest brak pewności, czy dana działalność spełnia ustawowe wymagania – tak? odpowiedź wskazało aż 39% ankietowanych. Wiele przedsiębiorstw obawia się także zakwestionowania rozliczenia kosztów przez organ skarbowy (27% wskazań). Co pi?ta firma uznała, że korzyści wynikaj?ce z ulgi s? zbyt małe. Podobny odsetek przyznaje, że nie ma wiedzy o jej istnieniu (21%).

  

Działalność badawczo-rozwojowa jest bardzo szerokim pojęciem obejmuj?cym szereg czynności, które s? wykonywane przez przedsiębiorców często we współpracy z innymi przedsiębiorcami lub jednostkami naukowymi. Nie ma jednego zamkniętego katalogu czynności badawczo-rozwojowych, w każdej firmie wygl?da to inaczej. Dlatego też pierwszym i najistotniejszym krokiem, jaki należy podj?ć, aby skorzystać z nowej ulgi jest dokonanie mapowania czynności i podziału na te, które s? działalności? B+R oraz na te, które w tym zakresie się nie mieszcz? – mówi Kiejstut Żagun, dyrektor, szef zespołu ulg i dotacji w  KPMG w Polsce.

Ulga B+R przyczynia się do wzrostu innowacyjności

Dzięki możliwości rozliczenia nawet do 150% kosztów kwalifikowanych, korzyści wynikaj?ce z ulgi s? namacalne i w znacznym stopniu mog? wspomóc budowanie przewagi konkurencyjnej na rynku. Prawie 8 na 10 firm, które wzięły udział w badaniu miało możliwość realizacji nowych projektów dzięki środkom uzyskanym z ulgi na badania i rozwój. Zaoszczędzone środki przedsiębiorstwa przeznaczaj? również na doposażanie w nowoczesny sprzęt oraz inwestycje w kapitał ludzki (po 44%).

  

Tylko 11% badanych firm nie miało problemów przy korzystaniu z ulgi

Zdecydowana większość przedsiębiorstw, które skorzystały z ulgi B+R za 2016 rok deklaruje, że napotkało trudności. Ponad połowa przedsiębiorców miała problemy z klasyfikacj? kosztów jako kwalifikowanych do ulgi (56% respondentów). Kłopotliwa jest też dla firm poprawna identyfikacja projektów i działań, które zaliczaj? się do działalności B+R, ewidencja rachunkowa kosztów kwalifikowanych oraz kwestie formalne zwi?zane z wykorzystaniem ulgi.

Połowa firm prowadz?cych działalność B+R nie posiada wyodrębnionego działu badań i  rozwoju

Jak wynika z badania KPMG, 50% przedsiębiorstw prowadzi prace kwalifikuj?ce się do ulgi poza wyspecjalizowanymi działami B+R.

Prace B+R s? prowadzone praktycznie w każdej gałęzi przemysłu, m.in. w sektorze spożywczym, finansowym, produkcyjnym, usługowym, wydobywczym czy ICT. Jednak niewiele firm zdaje sobie sprawę, że działania takie jak choćby rozwój systemu informatycznego, prace nad efektywniejszym systemem produkcji czy też po prostu ulepszaniem produktu kwalifikuj? się do ulgi. Pamiętajmy, że nie wymaga to wyodrębnienia w strukturach przedsiębiorstwa osobnego działu, skupiaj?cego się stricte na działalności badawczo-rozwojowej – mówi Kiejstut Żagun, dyrektor, szef zespołu ulg i dotacji w  KPMG w Polsce.

Firmy będ? wydawać więcej na badania i rozwój

Wszystkie badane przedsiębiorstwa, które prowadz? działalność B+R deklaruj? wzrost nakładów na badania i rozwój w perspektywie najbliższych trzech lat. Aż 42% firm średnich i 30% dużych planuje przeznaczyć na ten cel do 5% więcej środków niż obecnie. Dodatkowo 6% wszystkich przebadanych przedsiębiorstw deklaruje, że wydatki na działania badawczo-rozwojowe wzrosn? o więcej niż 15%.

Warto zaznaczyć, iż badanie KPMG zostało przeprowadzone jeszcze przed ogłoszeniem przez MNiSW projektu ustawy znacznie podwyższaj?cej wysokość ulgi B+R od 2018 r. (odliczenie będzie sięgało 200% lub 250% wszystkich kwalifikowanych kosztów B+R). Można przypuszczać, że gdyby firmy wiedziały o projektowanym podwyższeniu ulgi od 2018 r., zadeklarowałyby jeszcze większy wzrost nakładów na B+R w kolejnych latach.

***

O BADANIU:

Analiza KPMG w Polsce pt. „Ulga podatkowa na badania i rozwój” powstała na podstawie badania zrealizowanego metod? wywiadu telefonicznego CATI (ang. Computer Assisted Telephone Interview) na grupie 84 średnich i dużych firm, które prowadz? działalność badawczo-rozwojow?. Na pytania odpowiadali przedstawiciele kadry kierowniczej oraz szefowie działów finansowych. Badanie zostało przeprowadzone w maju 2017 roku. Celem badania było zebranie informacji dotycz?cych korzystania z ulgi B+R przez przedsiębiorstwa w Polsce.  

Analizę w wersji elektronicznej, można pobrać ze strony kpmg.pl.  

O KPMG:

KPMG to międzynarodowa sieć firm świadcz?cych usługi z zakresu audytu, doradztwa podatkowego i doradztwa gospodarczego. KPMG zatrudnia 174 000 pracowników w 155 krajach. Niezależne firmy członkowskie sieci KPMG s? stowarzyszone z KPMG International Cooperative („KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Każda z firm KPMG jest odrębnym podmiotem prawa. W Polsce KPMG działa od 1990 roku. Obecnie zatrudnia ponad 1 500 osób w  Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi. Więcej na stroniewww.kpmg.pl.

Kontakt dla mediów:

Krzysztof Krzyżanowski, e-mail: kkrzyzanowski(@)kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 14 lub 508  047  582
Patrycja Kowalczyk, e-mail: patrycjakowalczyk(@)kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 87 lub 664 718  676

 

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!