Analizy i badania

Wartość transakcji inwestycyjnych na rynkach nieruchomości komercyjnych na świecie wzrosła do 1,35 bln USD – pomimo atmosfery niepewności

<p style="text-align: justify;">Łączna wartość transakcji inwestycyjnych na rynkach nieruchomości wzrosła w ciągu 12 miesięcy do czerwca br. o 0,5%. Udział 25 najważniejszych miast z dużymi węzłami komunikacyjnymi w wolumenie transakcji wzrósł do 53,3%. Nowy Jork nadal liderem rankingów miast; Londyn na trzecim miejscu za Los Angeles.</p>

>

Londyn, 4 października 2016 r.  Z opublikowanego dziś corocznego raportu firmy Cushman & Wakefield  Winning in Growth Cities  wynika, że pomimo utrzymuj?cej się niepewności wartość transakcji inwestycyjnych na rynkach nieruchomości komercyjnych całego świata wzrosła w ci?gu 12 miesięcy do czerwca 2016 r. do poziomu 1,35 bln USD. W tym czasie 25 największych miast z dużymi węzłami komunikacyjnymi zwiększyło swój udział w wolumenie obrotów z 52,7% do 53,3%.

Nowy Jork ponownie otwiera ranking najbardziej atrakcyjnych lokalizacji pod względem inwestycji w nieruchomości, a w pierwszej 25 najszybciej rosn?cych rynków znalazło się aż 15 miast w USA, czyli więcej niż rok wcześniej. Pozostała dziesi?tka to: Toronto w Kanadzie, cztery miasta europejskie (w porównaniu z sześcioma w ubiegłym roku) i pięć miast z regionu Azji i Pacyfiku.

Zmieniaj? się priorytety inwestorów zagranicznych, o czym świadcz? większe przepływy kapitału zagranicznego w Ameryce i Azji niż w Europie, a także zmiany w rankingu miast. Londyn, w którym wartość transakcji inwestycyjnych zmniejszyła się z 39 mld USD do 25 mld USD, utracił pozycję największego rynku inwestycyjnego świata na rzecz Nowego Jorku. Wskutek niewielkiej podaży aktywów i konkurencji na lokalnych rynkach na znaczeniu straciły także inne duże miasta, w tym Tokio, Waszyngton i Frankfurt. Pod względem wolumenu inwestycji zagranicznych w grupie 25 najbardziej atrakcyjnych lokalizacji znalazło się dziesięć miast z regionu EMEA, dziewięć z Ameryki Północnej i sześć z regionu Azji i Pacyfiku.

– Pomimo niepewności na rynkach coraz więcej inwestorów docenia nieruchomości ze względu na stabilność przepływów pieniężnych i odporność na inflację, a dodatkowym czynnikiem zachęcaj?cym do inwestowania jest duży poziom aktywności na rynkach najmu – powiedział David Hutchings, autor raportu i dyrektor działu strategii inwestycyjnych w regionie EMEA w firmie Cushman & Wakefield. – Z przedstawionych danych wynika rosn?ca popularność Stanów Zjednoczonych wśród inwestorów. Wskazuje na to duży udział miast amerykańskich w wolumenie transakcji inwestycyjnych we wszystkich sektorach oraz wiod?ca pozycja Nowego Jorku pod względem zarówno ł?cznej wartości obrotów, jak i inwestycji zagranicznych. Jednak nie słabnie atrakcyjność regionu EMEA, w którym znajduje się najwięcej miast przyci?gaj?cych kapitał zagraniczny.

WYKRES 1. Najbardziej atrakcyjne miasta pod względem inwestycji w nieruchomości (z wył?czeniem terenów inwestycyjnych)

(Źródło: Cushman & Wakefield, RCA)

  

  Ameryka Północna

Z raportu firmy Cushman & Wakefield wynika, że w zestawieniu najbardziej atrakcyjnych miast pod względem inwestycji w nieruchomości awansowały zarówno Los Angeles, jak i San Francisco. Ponadto na Amerykę Północn? przypada 24 spośród 50 większych miast odnotowuj?cych najszybszy wzrost aktywności inwestycyjnej – wolumen obrotów w tych lokalizacjach (z wył?czeniem terenów inwestycyjnych) przekroczył 1  mld USD. Największy wzrost (o 50,5%) odnotowała Filadelfia, ale inne miasta takie jak Toronto, Denver, San Diego i Phoenix nie pozostawały daleko w tyle.

EMEA (Europa, Bliski Wschód, Afryka)

W opinii inwestorów z całego świata Londyn stracił na atrakcyjności ze względu na obawy zwi?zane z Brexitem i wysokie ceny w okresie poprzedzaj?cym referendum w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z UE. Mimo to nadal przyci?ga najwięcej kapitału w regionie EMEA. W rankingu 25 najbardziej popularnych miast regionu znalazły się również Paryż, Berlin i Amsterdam. Największe wzrosty wolumenu transakcji inwestycyjnych wśród najważniejszych miast odnotowano w Paryżu, Amsterdamie, Kopenhadze i Mediolanie. Wysokimi obrotami mog? pochwalić się także Rzym i Helsinki, a także rynki regionalne w Wielkiej Brytanii i Niemczech, takie jak Liverpool, Newcastle, Birmingham, Norymberga i Stuttgart.

– Wartość transakcji inwestycyjnych w Polsce wzrosła w ci?gu 12 miesięcy do czerwca 2016 r. o 29,1%. Polskim rynkiem interesuj? się inwestorzy zagraniczni z Ameryki Północnej i Azji, a także z RPA (w przypadku nieruchomości handlowych). Dane wskazuj? na spadek wolumenu obrotów w Warszawie, co wynika z niewielkiej aktywności inwestycyjnej w stołecznym sektorze nieruchomości biurowych w 2015 r. Przewidujemy jednak, że w bież?cym roku wartość obrotów w tym sektorze w Warszawie wzrośnie dzięki kilku bardzo dużym transakcjom zawieranym w trzecim i czwartym kwartale – powiedział Soren Rodian Olsen, Partner w Cushman & Wakefield Polska.

Azja i Pacyfik

Tokio spadło z drugiego na trzecie miejsce rankingu najbardziej atrakcyjnych miast pod względem inwestycji w nieruchomości, a do pierwszej pi?tki najbardziej popularnych wśród inwestorów lokalizacji weszły również Szanghaj, Hongkong, Sydney i Melbourne. Do tej grupy doł?czył także Singapur. Imponuj?ce wzrosty wolumenów transakcji inwestycyjnych w ujęciu rocznym odnotowano na niektórych rynkach wschodz?cych takich jak Chongqing  i Shenzhen w Chinach –   odpowiednio o 866% i 243%.

Strategia inwestycyjna

Zmiany w makroskali, takie jak spowolnienie gospodarcze w Chinach, Brexit i wybory prezydenckie w USA, oznaczaj?, że wielu inwestorów nie ma pewności co do wyboru najbardziej odpowiedniej lokalizacji.

Brexit może wpłyn?ć na zmiany w globalnym rankingu miast, ponieważ inne lokalizacje staraj? się wykorzystać poczucie niepewności, które pojawiło się wśród najemców i inwestorów na rynku londyńskim. Jednak w tej rywalizacji pomiędzy miastami raczej nie będzie jednego zwycięzcy. Londyn stracił pozycję lidera wśród miast przyci?gaj?cych najwięcej kapitału zagranicznego raczej na krótko – relatywne wyceny już staj? się coraz atrakcyjniejsze, a stopy kapitalizacji w innych lokalizacjach ulegaj? kompresji.

W perspektywie średnioterminowej wpływ netto na Londyn może okazać się niewielki, jeżeli stolica Wielkiej Brytanii ponownie postawi na innowacyjność i umiejętnie wykorzysta zachodz?ce zmiany. Wówczas – jeżeli jeszcze bardziej otworzy się na świat – być może nawet umocni swoj? pozycję na arenie międzynarodowej.

Autorzy raportu wskazuj? również, że w skali globalnej poszczególne miasta będ? mogły zagwarantować sobie wysokie pozycje w rankingach, o ile zwiększ? inwestycje w tworzenie bardziej efektywnych, bezpieczniejszych i zdrowszych warunków do życia, pracy i pobytu z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju. Miasta musz? oferować odpowiedni? infrastrukturę komunikacyjn? i tranzytow? oraz różnorodność. Coraz częściej potrzebuj? także inteligentnych rozwi?zań architektonicznych w budynkach i infrastrukturze. Powinny także skupić się na potrzebach pracowników i firm.

– Uważamy, że inwestorzy będ? nadal chętnie inwestować w nieruchomości. Pomimo wzrostu stabilności w minionych 12 miesi?cach różne rodzaje ryzyka nadal się utrzymuj?. Niepewność w skali globalnej sprawia, że inwestorzy będ? podejmować decyzje ostrożnie, ale z drugiej strony pozytywnym czynnikiem jest optymizm wśród przedsiębiorstw. W poł?czeniu ze zmianami w strukturze popytu, które dokonuj? się pod wpływem nowych technologii, ewolucji stylu życia i metod pracy, prognozy średnioterminowe dla nieruchomości wysokiej jakości napawaj? optymizmem – powiedział Carlo Barel di Sant’Albano, dyrektor generalny, dział globalnych rynków kapitałowych w firmie Cushman & Wakefield. – Ponadto wobec przyspieszenia tempa zmian społecznych oraz gospodarczych wzrasta znaczenie posiadania odpowiedniej nieruchomości. Oznacza to, że w odróżnieniu od nieruchomości o słabszych parametrach obiekty najwyższej jakości mog? zapewnić większy potencjał zysków. W warunkach utrzymuj?cych się niskich stóp procentowych oczekiwania inflacyjne i nieprzewidywalność we wszystkich kategoriach aktywów jedynie podkreślaj? znaczenie nieruchomości w dywersyfikacji portfela inwestycyjnego.

– Ze względu na duż? konkurencję miasta musz? intensyfikować działania, aby przyci?gać pracowników. Oznacza to konieczność budowania wartości marki, z któr? młodzi ludzie się identyfikuj?, oraz większej niż dotychczas koncentracji na kwestiach zdrowia i bezpieczeństwa. Niezbędne jest także dotrzymywanie kroku postępowi technologicznemu i uwzględnianie zmian zachodz?cych w stylu życia – dodaje David Hutchings.

***

O Cushman & Wakefield

Cushman & Wakefield jest wiod?c? na świecie firm? świadcz?c? usługi na rynku nieruchomości komercyjnych. Wspiera klientów w podejmowaniu decyzji wpływaj?cych na sposób, w jaki ludzie pracuj?, robi? zakupy i spędzaj? wolny czas. Dogłębna znajomość rynków lokalnych oraz globalna perspektywa naszych 43 tysięcy pracowników w ponad 60 krajach, a także wykorzystanie unikalnej platformy nowoczesnych rozwi?zań, pozwalaj? inwestorom na optymalizację wartości nieruchomości. Cushman & Wakefield należy do grupy największych firm doradczych na rynku nieruchomości komercyjnych na świecie. Jej przychody s? szacowane na 5 mld USD. Do najważniejszych usług świadczonych przez firmę należ? pośrednictwo w wynajmie powierzchni, kompleksowe zarz?dzanie nieruchomościami, obsługa transakcji na rynkach kapitałowych, zarz?dzanie obiektami (C&W Services), globalna obsługa najemców, zarz?dzanie inwestycjami i  aktywami (DTZ Investors) oraz usługi w zakresie realizacji projektów i inwestycji deweloperskich, reprezentacji najemców, wyceny i doradztwa. Więcej informacji na stronie  www.cushmanwakefield.com  oraz na Twitterze:  @CushWake.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!