Analizy i badania

Wartość transakcji inwestycyjnych na globalnym rynku nieruchomości osiągnęła rekordowy poziom 1,8 bln USD

<p style="text-align: justify;">Z opublikowanego dziś najnowszego, corocznego raportu międzynarodowej firmy doradczej Cushman &amp; Wakefield „Winning in Growth Cities” wynika, że pomimo niepewności geopolitycznej i spowolnienia cyklu gospodarczego wartość transakcji inwestycyjnych na rynkach nieruchomości komercyjnych całego świata wzrosła o 18% rok do roku do rekordowego poziomu 1,8 bln USD (1,5 bln USD w 2017 roku). Raport zawiera analizę aktywności inwestycyjnej i ranking najbardziej atrakcyjnych miast pod względem inwestycji w nieruchomości. </p>

>

Za 18-procentowy wzrost wolumenu transakcji inwestycyjnych odpowiada przede wszystkim Azja, która jest istotnym źródłem napływaj?cego kapitału, jak i ważnym celem inwestorów. Na ten region przypadło 52% aktywności inwestycyjnej w ujęciu globalnym, a udział nabywców azjatyckich w ł?cznym wolumenie inwestycji zagranicznych wyniósł 45%.

Carlo Barel di Sant’Albano, dyrektor działu globalnych rynków kapitałowych w firmie Cushman & Wakefield, powiedział:  „Nadal utrzymuje się duże zainteresowanie inwestorów nieruchomościami na światowych rynkach i o zróżnicowanym profilu ryzyka. Wielu nawet zwiększa skalę inwestycji w nieruchomości i modyfikuje strategie inwestycyjne bior?c pod uwagę zmienność podaży i akceptowany poziom ryzyka. S? to kluczowe czynniki, od których uzależniony będzie dalszy wzrost. Uwzględniaj?c aktualn? sytuację na rynkach, przewidujemy, że w przyszłym roku wolumen transakcji może być wyższy o 2%. Wzrost ten prawdopodobnie będzie wynikał przede wszystkim z większej aktywności inwestycyjnej w ujęciu globalnym, ale inwestorzy powinni bacznie obserwować zmiany strukturalne na rynku najmu, które mog? stanowić zarówno szansę, jak i wyzwanie”.

David Hutchings, autor raportu i dyrektor ds. strategii inwestycyjnych w dziale rynków kapitałowych w regionie EMEA, Cushman & Wakefield, powiedział:  „Zagrożenia w skali makro s? ewidentne, a zdaniem wielu staj? się coraz poważniejsze, ale zasadniczo nic nie wskazuje na to, aby obecny cykl miał się zakończyć lub nadci?gała recesja. Inflacja nie stanowi tak dużego ryzyka, jak wcześniej się obawiano, ze względu na utrzymuj?ce się tempo wzrostu gospodarczego. Jednak wszelkie sygnały świadcz?ce o wzroście cen będ? skłaniać banki centralne w wielu krajach do zacieśniania polityki pieniężnej i stopniowego podnoszenia stóp procentowych przy jednoczesnym ograniczaniu płynności wynikaj?cej z luzowania ilościowego.

Podaż aktywów w przyszłym roku może wzrosn?ć, ponieważ niektórzy inwestorzy będ? modyfikowali strategie inwestycyjne i realizowali zyski, a inni będ? musieli zmierzyć się ze wzrostem kosztów zadłużenia i konieczności? pozyskania kapitału; wielu innych będzie poszukiwało partnerów do wspólnych inwestycji i rozwoju”.

Nowy Jork jest nadal największym w świecie rynkiem nieruchomości, wyprzedzaj?c pod tym względem Los Angeles i Londyn oraz Paryż, który zaj?ł czwarte miejsce przed Hongkongiem. Londyn nadal cieszy się niesłabn?cym zainteresowaniem wśród inwestorów zagranicznych, a Nowy Jork spadł z drugiego na szóste miejsce rankingu ze względu na wysokie ceny, silnego dolara i bardzo duży popyt lokalny.

W pierwszej dziesi?tce najbardziej atrakcyjnych lokalizacji pod względem inwestycji w nieruchomości znalazło się sześć miast w USA i po dwa w Europie i Azji. Pomimo niepewności politycznej zwi?zanej z warunkami wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, Londyn jest nadal głównym rynkiem europejskim dzięki znacz?cym transakcjom w sektorze nieruchomości biurowych.

Największym rynkiem azjatyckim jest obecnie Hongkong, który dzięki wzrostowi wolumenu transakcji inwestycyjnych o 68% w porównaniu z 2017 roku, awansował o trzy miejsca i jako pierwsze miasto w regionie znalazł się w pierwszej pi?tce globalnego rankingu w ostatnich trzech latach. Kapitał krajowy odpowiada za większość transakcji inwestycyjnych w azjatyckich miastach, ale w ci?gu ostatniego roku inwestorzy regionalni zwiększyli swój udział w rynku.

Dzięki wzrostowi wartości transakcji inwestycyjnych o 50% rok do roku, Toronto zakwalifikowało się do pierwszej 25-tki jako pierwsze kanadyjskie miasto od pięciu lat. Oprócz wspomnianych powyżej awansów, ranking 25 najbardziej atrakcyjnych miast niewiele się zmienił – ich udział w globalnym wolumenie obrotów wyniósł 49% w porównaniu z 50% rok wcześniej.

Najbardziej atrakcyjne miasta pod względem inwestycji w nieruchomości  (Źródło: Cushman & Wakefield, RCA)

W ujęciu regionalnym najsłabszy wzrost wolumenu transakcji inwestycyjnych odnotowano w Ameryce Północnej – o zaledwie 0,6% rok do roku. W innych regionach tempo wzrostu było najszybsze od trzech lat. W regionie Azji i Pacyfiku wolumen obrotów wzrósł o 32% w porównaniu z poprzednim rokiem, a w Europie – o ponad 16%.

Po raz pierwszy w historii Nowy Jork nie znalazł się w pierwszej pi?tce najbardziej atrakcyjnych miast wśród inwestorów zagranicznych. Wynika to częściowo z napięć geopolitycznych, które skłaniaj? niektórych graczy do ograniczenia aktywności inwestycyjnej, ale przede wszystkim z bardzo dużej konkurencji i wysokich cen na rynku. W pierwszej pi?tce tego zestawienia zabrakło w tym roku miast z Ameryki Północnej, ale w ogólnym rankingu 25 lokalizacji znalazło się aż sześć miast z tego regionu, czyli tyle samo, co w 2017 roku.

Londyński rynek nieruchomości przyci?gn?ł najwięcej kapitału zagranicznego po raz dziewi?ty od 10 lat. Najbardziej aktywn? grup? byli inwestorzy azjatyccy, którzy zwiększyli wolumen transakcji inwestycyjnych w Londynie w ci?gu roku o 47% do 10,9 mld USD. Największym zainteresowaniem cieszył się sektor nieruchomości biurowych, na który przypadło 94% kapitału napływaj?cego do stolicy Wielkiej Brytanii z państw regionu Azji i Pacyfiku.

W pierwszej pi?tce lokalizacji przyci?gaj?cych najwięcej kapitału zagranicznego znalazły się cztery miasta europejskie – Paryż i Amsterdam uplasowały się drugi rok z rzędu na trzecim i czwartym miejscu, a do tego grona po raz pierwszy od 2009 roku doł?czył Madryt. Jedynym niemieckim miastem w pierwszej dziesi?tce jest Berlin, co świadczy o dużej zmianie w porównaniu z dominacj? Niemiec w ubiegłorocznym rankingu, do którego zakwalifikowały się aż trzy miasta tego kraju – najwięcej w historii. Miasta niemieckie jednak nadal odnotowuj? bardzo szybki wzrost popytu, dzięki czemu s? szeroko reprezentowane w pierwszej 25-tce najbardziej atrakcyjnych lokalizacji dla inwestorów zagranicznych.

Hongkong awansował o 14 miejsc na drug? pozycję, ponieważ ograniczenia przepływów kapitałowych zachęcaj? inwestorów z Chin kontynentalnych do lokowania kapitału bliżej rodzimego rynku, dzięki czemu wartość transakcji inwestycyjnych w Hongkongu wzrosła w ujęciu rocznym aż o 259%.

W ubiegłorocznym zestawieniu 10 najbardziej atrakcyjnych lokalizacji wśród inwestorów zagranicznych zabrakło miast azjatyckich, których liczba w tegorocznym rankingu wzrosła do trzech dzięki awansowi Szanghaju i Tokio. W 2018 roku reprezentacja miast z regionu Azji i Pacyfiku w pierwszej 25-tce zmniejszyła się w ci?gu roku z ośmiu do pięciu ze względu na silny popyt krajowy i niewystarczaj?c? podaż aktywów.

Soren Rodian Olsen, Partner, Dyrektor, Grupa Rynków Kapitałowych, Cushman & Wakefield Polska, powiedział:  „Z powodu niewystarczaj?cej podaży aktywów w największych miastach w Europie Środkowo-Wschodniej inwestorzy coraz częściej bior? pod uwagę mniejsze miasta, które odnotowały znacz?cy wzrost transakcji inwestycyjnych. Na przykład Sofia jest obecnie trzynastym najszybciej rozwijaj?cym się rynkiem w Europie, Tallin zajmuje 2. miejsce, a Wilno i Kijów – odpowiednio 19. i 9.

Tallin, Wilno i Kijów mog? odnotować jeszcze większy wzrost wolumenu transakcji inwestycyjnych tak jak cztery lata temu miasta regionalne w Polsce. Wówczas rynkami nieruchomości biurowych w Gdańsku i Łodzi interesowało się niewielu inwestorów, ale obecnie obserwujemy na nich wzrost aktywności inwestycyjnej, do czego przyczynia się silny popyt wśród najemców i ograniczona podaż nowych aktywów w stolicy. Szczególnym zainteresowaniem cieszy się Łódź ze względu na kreatywność miasta i przyjazny stosunek władz do inwestorów.

Wśród innych kategorii aktywów w regionie, wolumen transakcji wzrósł w sektorze hotelowym, głównie w Bukareszcie, Budapeszcie i Moskwie. Ponadto liczne fundusze inwestuj?ce w aktywa z segmentu core poszukuj? okazji inwestycyjnych w tym sektorze rynku także w Warszawie i Krakowie”.

***

O Cushman & Wakefield
Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) jest wiod?c? na świecie firm? doradcz? świadcz?c? usługi na rynku nieruchomości komercyjnych. Wspiera najemców i właścicieli nieruchomości w realizacji ich planów biznesowych. Cushman & Wakefield należy do grupy największych firm doradczych na rynku nieruchomości oraz zatrudnia 48 tysięcy pracowników w ok. 400 biurach i 70 krajach na całym świecie. W 2017 roku jej przychody wyniosły 6,9 mld USD. Do najważniejszych usług świadczonych przez firmę należ? zarz?dzanie nieruchomościami, obiektami i projektami, pośrednictwo w wynajmie powierzchni, obsługa transakcji na rynkach kapitałowych, wyceny i inne. Więcej informacji na stronie  www.cushmanwakefield.pl  oraz na Twitterze:  @CushWakeCE

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!