Podsumowanie wydarzeń

Walne Zgromadzenie CCIFP

<p style="text-align: justify;">15 kwietnia odbyło się Walne Zgromadzenie Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Polsce. Uczestniczyło w nim ponad 120 reprezentantów firm stowarzyszonych w CCIFP. Mogli oni zobaczyć podsumowanie działalności Izby w roku 2013, a także zapoznać się z planowanymi kierunkami działań w tym roku. Podczas Walnego wybrano również nowy skład Rady CCIFP.</p>

>

Walne Zgromadzenie rozpoczęło się od zaprezentowania filmu podsumowuj?cego 20 lat istnienia CCIFP.

[youtube_sc url="https://www.youtube.com/watch?v=65VM3uRZBD4" egm="1"]

W dalszej kolejności uczestnicy zapoznali się z podsumowaniem działalności CCIFP w roku 2013 oraz sprawozdaniem finansowym, które zostało zaakceptowane przez Walne Zgromadzenie.

W dalszej części zarz?d CCIFP przedstawił wyniki prac członków Rady, którzy w trakcie dwóch sesji warsztatowych dyskutowali o strategii na najbliższe lata. Owocem tych prac było utworzenie pięciu kierunków rozwoju, które następnie będ? dopracowywane w specjalnych grupach roboczych, w skład których wejd? przedstawiciele zarz?du, rady i biura CCIFP. Te pięć obszarów, to:

  • Rozwój usług odpowiadaj?cych potrzebom firm stowarzyszonych
  • Poprawa jakości komunikacji
  • Rozwój działalności w regionach i na arenie międzynarodowej
  • Umocnienie poczucia przynależności
  • Wykorzystanie wyj?tkowości Izby i jej aspektu międzykulturowego

Wyniki prac grup roboczych zostan? przedstawione i zatwierdzone na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CCIFP, które zaplanowane jest na październik 2014.

Kolejnym punktem Walnego Zgromadzenia było głosowanie nad zmianami w statucie, które maj? za zadanie precyzyjne określenie celów Izby oraz środków i sposobów finansowania CCIFP w celu rozdzielenia dwóch działalności Izby  : statutowej i handlowej. Zostały one przyjęte jednogłośnie.

Na koniec odbyły się wybory do Rady CCIFP, której kadencja trwa trzy lata. Dwa kolegia elektorskie złożone z przedstawicieli firm z sektora MŚP oraz dużych firm wybrały następuj?ce osoby do Rady.

Legenda: GE - grande entreprise / duża firma; PME - mała i średnia firma / petite et moyenne entreprise

Gratulujemy nowym członkom Rady i dziękujemy wszystkim kandydatom, jak również osobom, których mandat w Radzie dobiegł końca za ich zaangażowanie w działalność CCIFP.

Nowy Zarz?d zostanie wybrany spośród członków Rady CCIFP w dniu 28 kwietnia.

[nggallery id=30]

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!