Analizy i badania

W ubiegłym tygodniu Sejm uchwalił zmiany w funkcjonowaniu Krajowej Rady Sądownictwa (KRS) i ustroju sądów powszechnych

<p style="text-align: justify;">Ustawy zostały bez poprawek przyjęte przez Senat i zostały skierowane do podpisu przez Prezydenta. Uchwalone zmiany zakładają m.in. powstanie w KRS dwóch izb oraz wygaszenie, po 30 dniach od wejścia noweli w życie, kadencji jej obecnych członków (sędziów). Nowi członkowie Rady będą wybierani przez Sejm na czteroletnią kadencję. Dotychczas członkowie KRS byli wybierani przez środowiska sędziowskie.</p>

>

Nowelizacja przewiduje również odst?pienie od zasady powoływania prezesów s?dów rejonowych przez prezesa s?du apelacyjnego z zastosowaniem procedury opiniowania kandydata przez zgromadzenie ogólne sędziów na rzecz powołania ich przez ministra sprawiedliwości. Zmiany sposobu wyboru członków KRS oraz prezesów s?dów apelacyjnych i okręgowych stwarzaj? ryzyko utraty niezależności władzy s?downiczej od ustawodawczej i wykonawczej. W reakcji na uchwalone zmiany szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker zapowiedział, że w tym tygodniu Komisja będzie dyskutowała na temat procedury ochrony praworz?dności w Polsce. Uważamy, że w reakcji na wprowadzane zmiany w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości w krótkim okresie KE nie podejmie działań, które mogłyby mieć istotny wpływ na perspektywy wzrostu gospodarczego w Polsce, kształtowanie się kursu złotego oraz cen polskiego długu. Brak reakcji rynkowej na uchwalone ustawy może sygnalizować, że inwestorzy nie postrzegaj? ich jako istotnego zagrożenia dla klimatu inwestycyjnego w Polsce, a reakcję KE oraz protesty opozycji wobec zmian traktuj? jako kolejn? odsłonę sporu politycznego w Polsce. Uchwalone ustawy s? naszym zdaniem lekko negatywne dla oceny wiarygodności kredytowej Polski, jednak najprawdopodobniej nie doprowadz? one do zmian ratingu Polski przez główne agencje. Po pierwsze, ubiegłotygodniowe zmiany zostan? uwzględnione we wskaźnikach praworz?dności dla Polski – a tym samym przy ocenie ratingu – z dużym opóźnieniem. Po drugie, agencje wskaż? najprawdopodobniej na ich trudny do oszacowania wpływ na klimat inwestycyjny w Polsce. Dostrzegamy jednak ryzyko, że przy najbliższej ocenie Standard & Poor’s ponownie zmieni perspektywę ratingu Polski na negatywn?. Nasz? ocenę wspiera opublikowana w dzisiejszym Dzienniku Gazeta Prawna wypowiedź F. Winnekensa, analityka agencji odpowiedzialnego za ocenę wiarygodności kredytowej Polski, który zaznaczył, iż zaproponowane zmiany stanowi? dalsze potwierdzenie wcześniejszej opinii agencji dotycz?cej osłabienia sfery instytucjonalnej oraz pogorszenia funkcjonowania mechanizmów wzajemnej kontroli i równowagi, co miało wpływ na obniżenie ratingu Polski w styczniu 2016 r.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!