Analizy i badania

W ubiegłym tygodniu prezes FED J. Yellen przedstawiła półroczne sprawozdanie przed Kongresem dotyczące realizacji polityki pieniężnej

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z przedstawionym dokumentem Rezerwa Federalna uważa, iż odnotowane w I kw. spowolnienie wzrostu gospodarczego miało przejściowy charakter, a w II kw. można oczekiwać jego ożywienia. Mimo poprawy sytuacji na rynku pracy w ocenie FED odbiega ona nadal od stanu pełnego zatrudnienia.</p>

>

Podobnie inflacja wci?ż znajduje się poniżej celu inflacyjnego FED (2%), niemniej jednak zdaniem Rezerwy Federalnej wynika to z oddziaływania przejściowych czynników zwi?zanych ze spadkiem cen paliw. W ocenie sytuacji za granic? J. Yellen zwróciła na ryzyka zwi?zane z kryzysem zadłużenia w Grecji, a także problemami chińskiej gospodarki (wysokie zadłużenie, spowolnienie na rynku nieruchomości oraz ostatnie załamanie na rynku akcji). Powiedziała jednak, że ożywienie gospodarcze za granic? może postępować szybciej niż jest to obecnie zakładane przez większość uczestników rynku, co będzie dodatkowym czynnikiem wspieraj?cym amerykańsk? gospodarkę. FED nadal oczekuje, iż rozpocznie on cykl zacieśniania polityki monetarnej w tym roku. Treść sprawozdania, a także wypowiedzi J. Yellen podczas wyst?pienia przed Kongresem stanowi? wsparcie dla naszego scenariusza, zgodnie z którym prognozowana przez nas dalsza poprawa sytuacji na amerykańskim rynku pracy skłoni FED do rozpoczęcia cyklu zacieśniania polityki monetarnej we wrześniu br.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!