Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

W ubiegłym tygodniu poznaliśmy istotne dane z amerykańskiej gospodarki

Zgodnie z drugim szacunkiem sprowadzona do wymiaru rocznego dynamika PKB w USA została zrewidowana w dół do 3,2% wobec 3,3% w pierwszym szacunku. Na rewizję złożyły się obniżone wkłady zapasów i eksportu netto i zwiększone wkłady wydatków rządowych, inwestycji i konsumpcji prywatnej. Drugi szacunek potwierdził, że w IV kw., podobnie jak w III kw., głównym źródłem wzrostu amerykańskiego PKB była konsumpcja prywatna. W ubiegłym tygodniu poznaliśmy również dane o inflacji PCE, która obniżyła się w styczniu do 2,4% wobec 2,6% w grudniu, kształtując się zgodnie z oczekiwaniami rynku. Jednocześnie inflacja bazowa PCE spadła do 2,8% r/r w styczniu wobec 2,9% w grudniu, co również było zgodne z konsensusem. Warto jednak zauważyć, żeodsezonowana miesięczna dynamika inflacji bazowej wzrosła w styczniu do 0,4% wobec 0,1% w grudniu, co wskazuje, że presja inflacyjna wciąż utrzymuje się na relatywnie wysokim poziomie. W ubiegłym tygodniu opublikowane zostały także wstępne dane o zamówieniach na dobra trwałe, które zmniejszyły się w styczniu o 6,1% m/m wobec spadku o 0,3% w grudniu i ukształtowały się poniżej oczekiwań rynku (-4,5%). Ich spadek wynikał przede wszystkim z niższych zamówień na samoloty. Bez uwzględnienia środków transportu miesięczna dynamika zamówień na dobra trwałe zwiększyła się w styczniu do -0,3% wobec -0,1% w grudniu. Jednocześnie dynamika zamówień na cywilne dobra kapitałowe spadła w styczniu do 0,1% r/r wobec 0,9% w grudniu. Jej trzymiesięczna średnia ruchoma nie zmieniła się jednak w styczniu w porównaniu do grudnia i wyniosła 1,0%, co wskazuje na umiarkowany wzrost inwestycji. W zeszłym tygodniu opublikowane zostały również dane o sprzedaży nowych domów, która wzrosła w styczniu do 661 tys. wobec 651 tys. w grudniu. Uwzględniając jednak opublikowane dwa tygodnie temu dane o nowych pozwoleniach na budowę i rozpoczętych budowach domów (por. MAKROmapa z 19.02.2024) styczeń przyniósł na ogół obniżenie aktywności na amerykańskim rynku nieruchomości. W ubiegłym tygodniu poznaliśmy również wyniki badań koniunktury. Na pogorszenie nastrojów w przetwórstwie wskazał indeks ISM, który zmniejszył się w lutym do 47,8 pkt. wobec 49,1 pkt. w styczniu, kształtując się poniżej oczekiwań rynku (49,5 pkt.). W kierunku spadku indeksu oddziaływały niższe wkłady 4 z 5 jego składowych (dla nowych zamówień, bieżącej produkcji, zapasów i zatrudnienia), podczas gdy przeciwny wpływ miał wyższy wkład składowej dla czasu dostaw. Tym samym odnotowane w styczniu wzrosty nowych zamówień i bieżącej produkcji okazały się przejściowe (por. MAKROmapa z 05.02.2024). Na pogorszenie nastrojów konsumenckich wskazał indeks Conference Board, który zmniejszył się w lutym do 106,7 pkt. wobec 110,9 pkt. w styczniu, przy oczekiwaniach równych 114,9 pkt. Spadek indeksu wynikał z obniżenia jego składowych zarówno dla oceny bieżącej sytuacji jak i oczekiwań. Z kolei finalny indeks Uniwersytetu Michigan zwiększył się w lutym do 79,9 pkt. wobec 79,0 pkt. w styczniu i 79,6 pkt. we wstępnym szacunku. Wzrost indeksu wynikał ze zwiększenia jego składowej dla oczekiwań, podczas gdy przeciwny wpływ miał spadek składowej dla oceny bieżącej sytuacji. Prognozujemy, że sprowadzone do wymiaru rocznego tempo wzrostu PKB w USA obniży się do 1,3% w I kw. wobec 3,2% w IV kw. Jednocześnie, zgodnie z naszym scenariuszem w całym 2024 r. PKB w USA zwiększy się o 1,6% wobec wzrostu o 2,5% w 2023 r.

 

ZOBACZ RAPORT

 


Credit Agricole Bank Polska S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Frederic LUSTIG Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: flustig((@))credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!