Analizy i badania

W ubiegłym tygodniu opublikowane zostały wstępne wrześniowe wskaźniki koniunktury (PMI) dla najważniejszych europejskich gospodarek

<p style="text-align: justify;">Zagregowany indeks PMI dla strefy euro zwiększył się w październiku do 54,5 pkt. wobec 54,1 pkt. we wrześniu. Wzrost indeksu wynikał z wyższej wartości wskaźnika w Niemczech (54,5 pkt. w październiku wobec 54,1 pkt. we wrześniu) oraz we Francji (52,3 pkt. wobec 51,9 pkt.).</p>

>

Na zwiększenie indeksu w Niemczech złożyły się wzrost aktywności w sektorze usług i obniżenie składowej dla bież?cej produkcji w przetwórstwie, podczas gdy poprawa koniunktury we Francji wynikała z wyższych wartości indeksu zarówno dla aktywności w sektorze usług jak i bież?cej produkcji w przetwórstwie. Nieznaczn? poprawę koniunktury odnotowano również w pozostałych krajach strefy euro uwzględnionych w badaniu. Struktura danych dotycz?cych koniunktury w przetwórstwie w Niemczech wskazuje jak na razie na ograniczony wpływ skandalu w firmie Volkswagen na aktywność w tym sektorze gospodarki. Na uwagę zasługuje jednak składowa dotycz?ca nowych zamówień eksportowych w niemieckim przetwórstwie, która obniżyła się do 51,1 pkt. z 51,5 pkt. we wrześniu. Ankietowane firmy uzasadniały wolniejszy napływ zamówień m. in. słabszym popytem z Chin i Rosji. Październikowe dane nt. koniunktury w najważniejszych europejskich gospodarkach stanowi? wsparcie dla naszej prognozy, zgodnie z któr? kwartalne tempo wzrostu PKB w strefie euro nie zmieni się w IV kw. w stosunku do III kw. i wyniesie 0,4%.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!