Analizy i badania

W ubiegłym tygodniu opublikowane zostały wstępne lipcowe wskaźniki koniunktury (PMI) dla najważniejszych europejskich gospodarek

<p style="text-align: justify;">Zagregowany indeks PMI dla strefy euro zmniejszył się w lipcu do 53,7 pkt. wobec 54,2 pkt. w czerwcu. Do jego spadku przyczyniła się zarówno niższa wartość wskaźnika w Niemczech (53,4 pkt. wobec 53,7 pkt.), jak i we Francji (51,5 pkt. wobec 53,3 pkt.).</p>

>

W przypadku obu krajów pogorszenie koniunktury wynikało z osłabienia aktywności w sektorze usług oraz niższego tempa wzrostu produkcji w przetwórstwie. Z kolei w pozostałych krajach strefy euro uwzględnianych w badaniu składowe dla produkcji oraz zatrudnienia ukształtowały się w lipcu na nieznacznie wyższych niż w czerwcu poziomach. Pomimo nieznacznego spadku, lipcowe dane wskazuj? na umiarkowanie wysokie tempo wzrostu aktywności gospodarczej w strefie euro, stanowi?c wsparcie dla naszej prognozy, zgodnie z któr? kwartalna dynamika PKB w obszarze wspólnej waluty nie zmieniła się w II kw. w stosunku do I kw. i wyniosła 0,4% w II kw.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!