Analizy i badania

W ubiegłym tygodniu odbyło się posiedzenie Szwajcarskiego Banku Narodowego (SNB)

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z oczekiwaniami rynku SNB utrzymał docelowy przedział wahań dla stawki LIBOR CHF 3M, tj. [-1,25%; -0,25%] i pozostawił stopę depozytową na poziomie -0,75%. W komunikacie przedstawiona została ocena, zgodnie z którą frank szwajcarski jest znacząco przewartościowany.</p>

>

Znalazła się w nim również informacja, iż SNB w swojej polityce monetarnej uwzględnia kurs franka szwajcarskiego oraz jego wpływ na sytuację gospodarcz? w kraju. Dlatego też, zgodnie z komunikatem, w przypadku zaistnienia takiej potrzeby SNB pozostanie aktywny na rynku walutowym. Jednocześnie zaprezentowana została najnowsza projekcja makroekonomiczna SNB. Nieznacznie w górę względem marcowej projekcji, z uwagi na wzrost cen paliw na światowych rynkach, zrewidowana została ścieżka inflacji, zgodnie z któr? roczny wskaźnik inflacji osi?gnie nieujemn? wartość w I kw. 2017 r. Utrzymana została również prognoza tempa wzrostu PKB, zgodnie z któr? w całym 2015 r. wyniesie ono średniorocznie nieznacznie poniżej 1,0%. Prognozujemy, że kurs EURCHF spadnie do 1,02 na koniec III kw. br., czemu sprzyjać będzie utrzymuj?ca się wysoka awersja do ryzyka zwi?zana m.in. z sytuacj? w Grecji. Zakładane przez nas jej pomyślne rozwi?zanie będzie oddziaływać w kierunku uspokojenia sytuacji na rynkach i łagodnego odpływu kapitału Szwajcarii. W konsekwencji pod koniec br. kurs EURCHF osi?gnie poziom 1,04. Bior?c pod uwagę prognozowan? przez nas ścieżkę kursu EURPLN (patrz poniżej), oczekiwany przez nas kurs CHFPLN powinien kształtować się na poziomie 4,04 na koniec III kw., a następnie będzie się obniżał do 3,94 na koniec br.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!