Analizy i badania

W ubiegłym tygodniu odbyło się posiedzenie Szwajcarskiego Banku Narodowego (SNB)

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z oczekiwaniami rynku SNB utrzymał docelowy przedział wahań dla stawki LIBOR CHF 3M, tj. [-1,25%; -0,25%] i pozostawił stopę depozytową na poziomie -0,75%.</p>

>

W komunikacie przedstawiona została ocena, zgodnie z któr? frank szwajcarski jest dalej znacz?co przewartościowany mimo jego nieznacznej deprecjacji odnotowanej od kwietnia br. Znalazła się w nim również informacja, iż SNB w swojej polityce monetarnej uwzględnia kurs franka szwajcarskiego oraz jego wpływ na sytuację gospodarcz? w kraju. Dlatego też, zgodnie z komunikatem, w przypadku zaistnienia potrzeby SNB pozostanie aktywny na rynku walutowym. Jednocześnie zaprezentowana została najnowsza projekcja makroekonomiczna SNB. Podobnie jak we wrześniowej projekcji inflacja osi?gnie nieujemn? wartość w I kw. 2017 r. Nieznacznie w dół, z uwagi na pogorszenie perspektyw wzrostu w światowej gospodarce, zrewidowana została prognoza inflacji w 2017 r., która zgodnie z grudniow? projekcj? wyniesie 0,3% wobec 0,4% we wrześniowej projekcji. Utrzymana została natomiast prognoza tempa wzrostu PKB, według której w całym 2015 r. wyniesie ono średniorocznie ok. 1,0%. SNB prognozuje, że w 2016 r. zwiększy się ono do ok. 1,5%, co wynikać będzie z wyższego wkładu eksportu netto. Bior?c pod uwagę prognozowan? przez nas ścieżkę kursu EURPLN (patrz poniżej), oczekujemy, że kurs CHFPLN wyniesie 3,78 na koniec IV kw. 2016 r.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!