Analizy i badania

W ubiegłym tygodniu odbyło się posiedzenie FOMC

<p style="text-align: justify;">Docelowy przedział dla wahań stopy funduszy Rezerwy Federalnej został podniesiony o 25 pb do [1,00%; 1,25%], co było zgodne z naszymi oczekiwaniami oraz konsensusem rynkowym. Zgodnie z treścią komunikatu podwyżkę stóp uzasadniają obecne oraz prognozowane kształtowanie się inflacji oraz sytuacji na rynku pracy</p>

>

Na konferencji po posiedzeniu przedstawione zostały nowe projekcje makroekonomiczne członków FOMC. W porównaniu do marcowej projekcji prognoza tempa wzrostu gospodarczego w 2017 r. została podniesiona do 2,2% wobec 2,1%, podczas gdy w 2018 r., 2019 r. oraz długim okresie została utrzymana na niezmienionym poziomie (odpowiednio 2,1%, 1,9% i 1,8%). Prognoza inflacji w 2017 r. została obniżona do 1,6% z 1,9%, podczas gdy w 2018 r., 2019 r. oraz długim okresie ustabilizuje się na poziomie 2,0% (brak zmian w porównaniu do marcowej projekcji). Zgodnie z czerwcow? projekcj? stopa bezrobocia na koniec 2017 r. wyniesie 4,3% wobec 4,5% w marcowej projekcji oraz 4,2% na koniec 2018 r. (4,5%) i 2019 r. (4,5%). FED obniżył swój szacunek naturalnej stopy bezrobocia z 4,7% do 4,6%. Ścieżka stopy oprocentowania funduszy federalnych oczekiwana przez członków FOMC pozostała na poziomie  zbliżonym do marcowej projekcji. Obecnie mediana oczekiwań dotycz?cych wysokości stóp procentowych na koniec 2017 r. wynosi 1,4% (1,4%), 2,1% na koniec 2018 r. (2,1%), 2,9% na koniec 2019 r. (3,0%) oraz 3,0% w długim okresie (3,0%).Wraz z komunikatem oraz projekcj? makroekonomiczn? opublikowany został również dokument zawieraj?cy schemat przyszłej polityki zarzadzania aktywami FED. Zgodnie z treści? komunikatu członkowie FOMC oczekuj?, że w tym roku FED rozpocznie proces zmniejszania swojego bilansu. Będzie on polegał na stopniowym zaprzestaniu reinwestowania środków uzyskanych w wyniku zapadania znajduj?cych się w nim aktywów. Zgodnie z treści? dokumentu pocz?tkowo miesięczne limity na wartość środków, które nie będ? reinwestowane zostan? ustalone na poziomie 6 mld USD w przypadku obligacji skarbowych oraz 4 mld USD w przypadku MBS (mortgage-backed securities). Co trzy miesi?ce limity te będ? zwiększane odpowiednio o 6 mld USD i 4 mld USD, aż po roku osi?gn? docelowy poziom (odpowiednio 30 mld USD i 20 mld USD miesięcznie). Działania te będ? prowadzone do czasu, aż FED uzna, że jego bilans osi?gn?ł optymalny poziom dla efektywnego prowadzenia polityki monetarnej. W naszym scenariuszu bazowym zakładamy, że FED rozpocznie zmniejszanie swojego bilansu we wrześniu br. Uważamy, że członkowie FOMC będ? chcieli unikn?ć jednoczesnego rozpoczęcia zmniejszania bilansu oraz kolejnej podwyżki stóp procentowych w celu oszacowania wpływu ograniczania bilansu na rynek. W efekcie oczekujemy, że kolejna podwyżka stóp procentowych w USA o 25 pb do [1,25%; 1,50%] nast?pi w grudniu br. Skala oczekiwanej przez nas normalizacji polityki monetarnej w USA jest spójna z median? oczekiwań członków FOMC dotycz?cych wysokości stóp procentowych na koniec 2017 r.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!