Analizy i badania

W ubiegłym tygodniu odbyło się posiedzenie EBC

<p style="text-align: justify;">Podjęta została na nim decyzja o wydłużeniu horyzontu programu skupu aktywów o 9 miesięcy – czyli „co najmniej do września 2018 r.”. Od stycznia zmniejszona zostanie miesięczna skala zakupów z 60 mld EUR do 30 mld EUR.</p>

>

Decyzja EBC jest zgodna z jednym ze scenariuszy przedstawionych w ubiegłotygodniowej MAKROmapie. EBC podtrzymał swoj? zapowiedź, że stopy procentowe zostan? najprawdopodobniej utrzymane na obecnym poziomie przez dłuższy okres, znacz?co przekraczaj?cy horyzont programu skupu aktywów (tzw. forward guidance). Niezmieniony został również fragment mówi?cy, że EBC jest gotów zwiększyć skalę lub wydłużyć horyzont programu skupu aktywów. Z komunikatu usunięty został zapis mówi?cy o tym, że ostatnia zmienność kursu walutowego stanowi źródło niepewności dla średnioterminowych perspektyw inflacji. Decyzja EBC oraz komunikat po posiedzeniu zostały odebrane przez rynek jako gołębie i doprowadziły do osłabienia euro względem dolara. Uważamy, że na czerwcowym posiedzeniu EBC zdecyduje się na wydłużenie programu skupu aktywów przynajmniej do grudnia 2018 r. Jednocześnie oczekujemy, że stopy procentowe EBC pozostan? na niezmienionym poziomie przynajmniej do września 2019 r.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!