Analizy i badania

W ubiegłym tygodniu odbyło się posiedzenie EBC

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z naszymi oczekiwaniami parametry polityki monetarnej nie uległy zmianie. Jednocześnie z komunikatu po posiedzeniu został usunięty fragment o ewentualnych dalszych obniżkach stóp procentowych.</p>

>

Obecnie ECB oczekuje, że stopy procentowe zostan? najprawdopodobniej utrzymane na obecnym poziomie przez dłuższy okres, znacz?co przekraczaj?cy horyzont programu skupu aktywów (tzw. forward guidance). Niezmieniony został fragment mówi?cy, że EBC jest gotów zwiększyć skalę lub wydłużyć horyzont programu skupu aktywów. W komunikacie po posiedzeniu pojawiła się ponadto informacja, że w ocenie EBC czynniki ryzyka dla wzrostu gospodarczego w strefie euro s? zbilansowane (w kwietniu EBC wskazywał na „zmniejszaj?ce się ryzyko w dół”). Na konferencji po posiedzeniu przedstawione zostały wyniki czerwcowej projekcji ekonomicznej. EBC prognozuje, że inflacja w strefie euro w 2017 r. wyniesie 1,5% (1,7% w marcowej projekcji), 1,3% w 2018 r. (1,6%) oraz 1,6% w 2019 r. (1,7%). Prognozy PKB zostały nieznacznie zrewidowane w górę do 1,9% w 2017 r. (1,8%), 1,8% w 2018 r. (1,7%) oraz 1,7% w 2019 r. (1,6%). Na konferencji prasowej po posiedzeniu M. Draghi w swoich wypowiedziach podkreślał, że ECB pozostanie aktywny na rynku długu jeszcze przez długi czas i jeśli wyst?pi taka potrzeba może nadal użyć wszystkich dostępnych instrumentów polityki pieniężnej. W reakcji na wyniki nowej projekcji ekonomicznej oraz wypowiedzi M. Draghiego podczas konferencji prasowej po posiedzeniu doszło do spadku rentowności niemieckich obligacji na całej długości krzywej dochodowości oraz osłabienia euro względem dolara. Oczekujemy, że na wrześniowym posiedzeniu EBC wydłuży horyzont rozszerzonego programu skupu aktywów do co najmniej czerwca 2018 r. i ogłosi jego stopniowe wygaszanie od stycznia 2018 r. (tzw. tapering).

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!