Analizy i badania

W ubiegłym tygodniu miało miejsce posiedzenie FOMC

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z naszymi oczekiwaniami docelowy przedział dla wahań stopy funduszy Rezerwy Federalnej pozostał niezmieniony na poziomie [0,25%; 0,50%]. Na konferencji po posiedzeniu przedstawione zostały nowe projekcje makroekonomiczne członków FOMC.</p>

>

W porównaniu do marcowej projekcji prognoza tempa wzrostu gospodarczego w 2016 r. została obniżona do 2,0% wobec 2,2%, w 2017 r. zwiększona do 2,2% z 2,1%, a w 2018 r. podniesiona do 2,1% z 2,0%. Prognoza inflacji w 2016 r. została podwyższona do 1,8% z 1,6%, w 2017 r. do 2,0% wobec 1,9%, a w 2018 r. do 2,1% wobec 2,0%. Zgodnie z czerwcow? projekcj? stopa bezrobocia będzie stopniowo spadać do 4,4% w IV kw. 2017 r., a na koniec 2018 r. wzrośnie nieznacznie do 4,5%. FED jednocześnie utrzymał swój szacunek naturalnej stopy bezrobocia (4,8%). Mediana oczekiwań dotycz?cych wysokości stóp procentowych na koniec 2016 r. nie zmieniła się w porównaniu do marcowej projekcji i wyniosła 0,875%. Obniżeniu uległy jednak prognozy wysokości stóp procentowych na koniec 2017 r. (1,625% - spadek o 25 pb w porównaniu do marcowej projekcji) i 2018 r. (2,375% - spadek o 62,5 pb), co wskazuje, że członkowie FOMC oczekuj? wolniejszego tempa normalizacji polityki monetarnej w USA w kolejnych latach. Obniżony został również długookresowy (naturalny) poziom stopy procentowej (3,0% - spadek o 25 pb). Podtrzymujemy nasz scenariusz, w którym zakładamy dwie podwyżki docelowego przedziału dla wahań stopy funduszy Rezerwy Federalnej po 25 pb (w lipcu i grudniu) do poziomu [0,75%; 1,00%] na koniec br., co jest spójne z projekcj? FOMC na 2016 r. Podwyżka stóp procentowych w lipcu będzie miała miejsce jeśli dane wskaż? na kontynuację poprawy na rynku pracy. Oczekujemy wzrostu zatrudnienia o ok. 140 tys. m/m w czerwcu, co pozwoli ustabilizować stopę bezrobocia na poziomie stopy bezrobocia naturalnego (4,8%) stanowi?c jednocześnie silny argument dla członków FED za decyzj? o zacieśnieniu polityki monetarnej. Ryzykiem dla naszego scenariusza jest ewentualne wyjście Wielkiej Brytanii z UE

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!