Analizy i badania

W ubiegłym tygodniu miało miejsce posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego

<p style="text-align: justify;">Na konferencji po posiedzeniu prezes EBC M. Draghi podtrzymał deklarację Rady Prezesów, iż Rozszerzony Program Skupu Aktywów będzie kontynuowany w skali 60 mld EUR miesięcznie do września 2016 r. i nie przewiduje on obecnie jego wcześniejszego zakończenia mimo poprawiających się warunków makroekonomicznych.</p>

>

M. Draghi odniósł się także do obaw uczestników rynku, iż zasób papierów wartościowych spełniaj?cych parametry programu jest niewystarczaj?cy mówi?c, że EBC jest elastyczny i ewentualne wyst?pienie niedoborów może skutkować modyfikacj? kryteriów programu. Ponadto M. Draghi potwierdził, że stopa depozytowa nie zostanie obniżona poniżej obecnego poziomu (-0,2%). Oczekujemy, że Rozszerzony Program Skupu Aktywów będzie w najbliższych kwartałach czynnikiem pobudzaj?cym wzrost w strefie euro. W rezultacie prognozujemy, że PKB w obszarze wspólnej waluty zwiększy się w br. o 1,6% wobec 0,9% w ub. r.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!