Analizy i badania

W ubiegłym tygodniu miało miejsce posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z naszymi oczekiwaniami nie przyniosło ono zmian parametrów polityki monetarnej. Na konferencji po posiedzeniu prezes EBC M. Draghi powiedział, że na grudniowym posiedzeniu konieczna będzie ponowna ocena skali łagodzenia polityki monetarnej w oparciu o nowe projekcje makroekonomiczne EBC.</p>

>

Jednocześnie podtrzymał on stanowisko, zgodnie z którym w razie konieczności bank centralny jest gotowy do dalszego łagodzenia polityki pieniężnej, np. poprzez wydłużenie horyzontu czasowego oraz zwiększenie skali lub zmianę struktury obecnie realizowanego programu luzowania ilościowego. Co więcej M. Draghi powiedział, że w celu łagodzenia polityki monetarnej EBC może zdecydować się na obniżkę stopy depozytowej (obecnie wynosi ona -0,2%). Wycofał się on tym samym ze swoich wcześniejszych zapowiedzi, iż stopy procentowe w strefie euro osi?gnęły już minimalny możliwy pułap. W obliczu gołębich wypowiedzi prezesa M. Draghiego zrewidowaliśmy nasz scenariusz dotycz?cy perspektyw polityki monetarnej EBC. Obecnie oczekujemy, że na grudniowym posiedzeniu EBC wydłuży horyzont czasowy Rozszerzonego Programu Skupu Aktywów co najmniej do marca 2017 r. Zgodnie z dotychczasowym stanowiskiem EBC potrwa on przynajmniej do września 2016 r. Obecnie nie oczekujemy aby wraz z wydłużeniem czasu trwania Rozszerzonego Programu Skupu aktywów zwiększona została również skala jego miesięcznych zakupów (60 bn EUR). W przypadku utrzymuj?cej się presji na umocnienie euro, EBC może zdecydować się w grudniu również na obniżenie stopy depozytowej. Zmiana nastawienia EBC na bardziej gołębie będzie czynnikiem ograniczaj?cym skalę osłabienia złotego w reakcji na wzrost ryzyka politycznego po wygranej PiS w wyborach parlamentarnych.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!