Analizy i badania

W ubiegłym tygodniu miało miejsce posiedzenie EBC, na którym podjęto decyzję o obniżeniu stopy depozytowej o 10 pb do -0,30%

<p style="text-align: justify;">Za obniżką stopy depozytowej opowiedziała się większość członków Rady Prezesów. Pozostałe stopy procentowe utrzymano na niezmienionym poziomie. Zgodnie z naszymi oczekiwaniami wydłużony został również Rozszerzony Program Skupu Aktywów, który zgodnie z zapowiedziami EBC ma potrwać co najmniej do marca 2017 r. lub dłużej (zgodnie z wcześniejszym stanowiskiem EBC miał się on zakończyć najwcześniej we wrześniu 2016 r.).</p>

>

Na konferencji po posiedzeniu przedstawiono również grudniow? projekcję makroekonomiczn? EBC. Nieznacznie obniżona została w niej ścieżka inflacji, zgodnie z któr? tempo wzrostu cen wyniesie w 2015 r. 0,1% (0,1% we wrześniowej projekcji), w 2016 r. 1,0% (1,1%) oraz 1,6% w 2017 r. (1,7%). Tym samym EBC nie oczekuje, że inflacja powróci do celu inflacyjnego (nieznacznie poniżej 2%) w horyzoncie projekcji. Zwiększone zostało natomiast prognozowane tempo wzrostu PKB, które zgodnie z prognoz? EBC wyniesie 1,5% w 2015 r. (wobec 1,4% we wrześniowej projekcji), 1,7% w 2016 r. (1,7%) oraz 1,9% w 2017 r. (1,8%). Rewizja tempa wzrostu gospodarczego w górę wynikała m.in. z uwzględnienia wpływu wyższych wydatków rz?dowych zwi?zanych z napływem uchodźców do krajów strefy euro. Treść komunikatu po posiedzeniu oraz wypowiedzi prezesa EBC M. Draghiego na konferencji po posiedzeniu wskazuj?, iż EBC uważa obecnie prowadzon? politykę monetarn? za odpowiedni? i nie planuje zmieniać jej w najbliższym czasie. Skala łagodzenia polityki monetarnej przez EBC była mniejsza niż oczekiwał tego rynek, zgodnie z naszymi oczekiwaniami (por. MAKROmapa z 30.11.2015) doprowadziło do osłabienia kursu złotego i wzrostu rentowności obligacji. Efektem mniejszego od oczekiwań rozluźnienia polityki pieniężnej przez EBC było również znacz?ce umocnienie euro względem dolara (o ok. 3,3%).

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!