Analizy i badania

W ubiegłym tygodniu miało miejsce posiedzenie EBC

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z naszymi oczekiwaniami utrzymane zostały na nim dotychczasowe parametry polityki monetarnej. Jednocześnie przedstawione zostały szczegóły ogłoszonej w marcu zmodyfikowanej wersji Rozszerzonego Programu Skupu Aktywów.</p>

>

W ramach tego programu skupowane będ? również obligacje korporacyjne. Zgodnie z komunikatem skup obligacji korporacyjnych rozpocznie się w czerwcu br. i dotyczyć będzie aktywów o ratingu przynajmniej BBB+, o zapadalności od 6 miesięcy do 31 lat, pochodz?cych zarówno z rynku pierwotnego jak i wtórnego. Skupowane obligacje musz? być wyemitowane przez przedsiębiorstwa założone w strefie euro lub działaj?ce w strefie euro. Emitentem skupowanych obligacji nie mog? być instytucje kredytowe ani podmioty z nimi powi?zane oraz fundusze kapitałowe. W naszej ocenie miesięczna skala skupu obligacji korporacyjnych najprawdopodobniej nie będzie przekraczać 4 mld EUR miesięcznie (z 80 mld miesięcznych zakupów w ramach całości programu), gdyż EBC w opisie programu zaznaczył, że będzie on uwzględniał jego wpływ na płynność rynku. Na konferencji po posiedzeniu prezes EBC M. Draghi doprecyzował również swoj? wypowiedź z marca, w której podkreślił, że nie oczekuje on aby konieczne były kolejne obniżki stóp procentowych bior?c pod uwagę zastosowany dotychczas szeroki zakres narzędzi polityki pieniężnej. Na konferencji po kwietniowym posiedzeniu M. Draghi powiedział, że stopy procentowe pozostan? na obecnym lub niższym poziomie przez dłuższy czas oraz znacznie dłużej niż będzie trwał programu luzowania ilościowego (tj. co najmniej do września 2017 r.). Stanowi to wsparcie dla naszego scenariusza, zgodnie z którym stopy EBC pozostan? na niezmienionym poziomie przynajmniej do końca 2017 r.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!