Analizy i badania

W ubiegłym tygodniu Ludowy Bank Chin obniżył swoje główne stopy procentowe

<p style="text-align: justify;">1-roczna stopa depozytowa obniżona została z 2,00% do 1,75%, a 1-roczna stopa pożyczkowa z 4,85% do 4,60%. Jednocześnie Ludowy Bank Chin poinformował, iż od 6 września stopa rezerw obowiązkowych zostanie obniżona z 18,00% do 17,50%.</p>

>

Dodatkowo w ubiegłym tygodniu Ludowy Bank Chin, w celu poprawy płynności w chińskim sektorze bankowym, zacz?ł przeprowadzać krótkoterminowe operacje płynnościowe. Uważamy, że działania Ludowego Banku Chin, choć ustabilizowały sytuację na rynku finansowym, maj? ograniczony pozytywny wpływ na perspektywy wzrostu gospodarczego w Państwie Środka. Tym samym prognozujemy, że w celu osi?gnięcia celu dla wzrostu PKB na poziomie ok 7,0% w najbliższym czasie mog? zostać zastosowane kolejne narzędzia łagodzenia polityki monetarnej.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!