Analizy i badania

W tym tygodniu zostaną podane do wiadomości dane, których publikację przesunięto w czasie ze względu na government shutdown w USA

<p style="text-align: justify;">We wtorek poznamy wrześniowy odczyt zatrudnienia poza rolnictwem w USA. Liczba nowych bezrobotnych zmniejszyła się we wrześniu w porównaniu z sierpniem, jednakże część regionalnych wskaźników koniunktury wskazywała na pogorszenie sytuacji na rynku pracy.</p>

>

Tym samym oczekujemy, że we wrześniu odnotowano wzrost zatrudnienia o 160 tys. osób wobec 169 tys. w sierpniu, a stopa bezrobocia pozostała na niezmienionym poziomie równym 7,3%. W pi?tek opublikowane zostan? dane o zamówieniach na dobra trwałe, które w naszej ocenie wzrosły o 4,0% m/m we wrześniu wobec braku zmian w sierpniu. Głównym czynnikiem oddziałuj?cym w kierunku wzrostu zamówień było znacz?ce zwiększenie liczby zamówień w firmie Boeing. Ponadto dane z rynku nieruchomości najprawdopodobniej wskaż? na lekkie pogorszenie sytuacji na tym rynku. Spodziewamy się, że liczba sprzedanych domów na rynku wtórnym spadła o 2,4% m/m do 5,35 mln we wrześniu, a liczba sprzedanych nowych domów zmniejszyła się o 0,1% m/m do 420 tys. Z kolei finalny odczyt indeksu Uniwersytetu Michigan zostanie zrewidowany w dół z 75,2 pkt. do 73,0 pkt. Opublikowane w tym tygodniu słabsze dane z amerykańskiej gospodarki mog? przyczynić się do nasilenia rynkowych oczekiwań, że perspektywa ograniczenia przez Fed programu QE3 się oddala. W efekcie kurs złotego i rynek polskiego długu mog? ulec dalszemu umocnieniu.

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa tel.: +48 22 544 89 41 e-mail: jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa tel.: +48 22 544 88 81 e-mail: jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division al. Jana Pawła II 29, Atrium Plaza, 00-867 Warszawa tel.: +48 22 434 30 82 e-mail: djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!