Analizy i badania

W styczniu odnotowano nadwyżkę na rachunku obrotów bieżących w Polsce w wysokości 764 mln EUR wobec deficytu 410 mln EUR w grudniu ub. r

<p style="text-align: justify;">Poprawa salda na rachunku obrotów bieżących wynikała z wyższych sald obrotów towarowych, dochodów pierwotnych oraz dochodów wtórnych (odpowiednio o 203 mln EUR, 561 mln EUR oraz 483 mln EUR wyższe niż w grudniu). W przeciwnym kierunku oddziaływało niższe saldo usług (o 73 mln EUR niższe niż w grudniu).</p>

>

Dynamika eksportu zmniejszyła się w styczniu do -0,4% r/r wobec 12,1% w grudniu, a dynamika importu spadła do 0,1% r/r wobec 3,8%. Czynnikiem oddziałuj?cym w kierunku obniżenia tempa wzrostu eksportu oraz importu była niekorzystna różnica w liczbie dni roboczych. Po raz pierwszy od kiedy zaczęły być publikowane dane o bilansie płatniczym, skumulowane saldo na rachunku obrotów bież?cych za ostatnie 12 miesięcy było dodatnie i wyniosło 0,1% w relacji do PKB. Tym samym dane stanowi? ryzyko w górę dla naszej prognozy, zgodnie z któr? w I kw. 2016 r. relacja skumulowanego salda na rachunku obrotów bież?cych za ostatnie 4 kwartały do PKB zmniejszy się do -0,3% wobec -0,2% w IV kw. 2015 r.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!