Analizy i badania

W piątek Zyta Gilowska zrezygnowała z członkostwa w Radzie Polityki Pieniężnej, a prezydent przyjął jej rezygnację.

<p style="text-align: justify;">W ciągu trzech miesięcy prezydent powoła nowego członka RPP na jej miejsce (Z. Gilowska była jednym z członków wybranych przez prezydenta L. Kaczyńskiego).</p>

>

W zwi?zku z siln? polaryzacj? pogl?dów członków RPP w ostatnich głosowaniach dotycz?cych stóp procentowych (w lipcu pięciu członków RPP, w tym Z. Gilowska, było przeciwnych złagodzeniu polityki pieniężnej, a o obniżce stóp o 25 pb przes?dził głos prezesa NBP M. Belki), wybór członka o relatywnie niskiej w stosunku do Z. Gilowskiej awersji do inflacji może oznaczać trudność w osi?gnięciu większości koniecznej do przegłosowania wniosków o podwyżkę stóp procentowych. Tym samym rezygnacja Z. Gilowskiej stanowi znacz?ce ryzyko dla naszego scenariusza ścieżki stóp procentowych NBP (pierwsza podwyżka o 25 pb w marcu 2014 r.).

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa tel.: +48 22 544 89 41 e-mail: jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa tel.: +48 22 544 88 81 e-mail: jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division al. Jana Pawła II 29, Atrium Plaza, 00-867 Warszawa tel.: +48 22 434 30 82 e-mail: djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!