Analizy i badania

W oczekiwaniu na przyspieszenie inwestycji

<p style="text-align: justify;">Prognozujemy, że tempo wzrostu PKB w Polsce w 2017 r. wyniesie 4,1% r/r, a w 2018 r. będzie równe 3,8%. Wzrost PKB w Polsce będzie wspierany przez zwiększenie dynamiki inwestycji związane z wyższą absorbcją środków unijnych. </p>

>

Na przełomie II i III kw. br. wygasł pozytywny wpływ programu Rodzina 500+ na dynamikę konsumpcji, co będzie ograniczało tempo wzrostu PKB w kolejnych kwartałach. Uważamy jednak, że dynamika konsumpcji utrzyma się na poziomie 4,0% r/r lub wyższym w całym horyzoncie prognozy, co będzie efektem poprawiaj?cej się sytuacji na rynku pracy, wysokiej skłonności gospodarstw domowych do realizowania bież?cych wydatków z wykorzystaniem oszczędności, jak również obniżenia wieku emerytalnego. Ożywienie w inwestycjach i konsumpcji przyczyni się do znacz?cego przyspieszenia wzrostu importu i – w efekcie – zmniejszenia wkładu eksportu netto do wzrostu PKB. Zmniejszenie to nast?pi mimo lekkiego przyspieszenia eksportu w zwi?zku z oczekiwanym przez nas ożywieniem światowego handlu.

W warunkach silnego wzrostu popytu krajowego, w polskiej gospodarce będzie można zaobserwować pierwsze symptomy przegrzania. Rosn?ce trudności przedsiębiorstw ze znalezieniem wykwalifikowanych pracowników będ? oddziaływać w kierunku ograniczenia nakładów na środki trwałe. Tym samym w warunkach utrzymuj?cego się wysokiego stopnia wykorzystania mocy wytwórczych w przetwórstwie i ograniczonych możliwości ich zwiększenia, firmy nie będ? w stanie zaspokoić rosn?cego popytu krajowego i zagranicznego. Jednocześnie będzie to sprzyjało narastaniu presji płacowej i wzrostowi nominalnych wynagrodzeń do 6,5% r/r w 2018 r. wobec 5,2% w br.

Wzrost presji płacowej w warunkach przegrzanej gospodarki będzie oddziaływał w kierunku zwiększenia inflacji bazowej do 0,9% r/r w IV kw. br. i 1,9% w IV kw. 2018 r. Prognozujemy, że inflacja ogółem wyniesie 1,9% w br. i 1,6% w 2018 r. Oczekujemy, że w warunkach utrzymywania się inflacji znacz?co poniżej celu inflacyjnego, RPP utrzyma stopy procentowe na niezmienionym poziomie do listopada 2018 r. Uważamy, że opublikowana w listopadzie 2018 r. projekcja inflacji NBP skłoni członków RPP do podwyżki stóp o 25 pb.

W kolejnych kwartałach oczekujemy stopniowego spadku kursu EURPLN do 4,07 na koniec 2018 r. Umocnienie złotego będzie zwi?zane z utrzymywaniem się wysokiego tempa wzrostu gospodarczego i nasileniem rynkowych oczekiwań na podwyżki stóp NBP (por. MAKROmapa z 11.09.2017).

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!