Analizy i badania

W oczekiwaniu na ożywienie inwestycji w energetyce

<p style="text-align: justify;">Kształtowanie się nakładów na środki trwałe w sektorze energetycznym jest istotne z punktu widzenia oceny perspektyw inwestycji przedsiębiorstw ogółem. W 2016 r. inwestycje przedsiębiorstw zatrudniających co najmniej 50 pracowników w kategorii „wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę” stanowiły 28,3% nakładów na środki trwałe w przemyśle oraz 18,2% nakładów wszystkich przedsiębiorstw 50+. Poniżej przedstawiamy prawdopodobne kształtowanie się inwestycji w energetyce w 2018 r.</p>

>

Precyzyjna prognoza przyszłych nakładów na środki trwałe w sektorze energetycznym jest utrudniona ze względu na brak scentralizowanej informacji o planach inwestycyjnych przedsiębiorstw z tego sektora. Zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami Urz?d Regulacji Energetyki co dwa lata zbiera informacje nt. planów inwestycyjnych wytwórców energii elektrycznej w horyzoncie 15 lat. Dane te jednak nie s? publicznie dostępne. Tym samym w celu oszacowania przyszłych nakładów firm energetycznych posłużyliśmy się publikowanymi przez największe przedsiębiorstwa z tego sektora dokumentami (strategie rozwoju, plany inwestycyjne) oraz informacjami prasowymi. Większość z tych firm nie podaje jednak informacji nt. konkretnego profilu wydatków w najbliższych latach, natomiast publikuje tylko zagregowan? wartość nakładów na środki trwałe w kilkuletnim horyzoncie. Przyjmuj?c w uproszczeniu, że wydatki te będ? rozdysponowane równomiernie pomiędzy poszczególne lata, do co najmniej 2020 r. można oczekiwać stabilnego strumienia nowych inwestycji w wysokości ok. 17 mld zł rocznie w największych firmach energetycznych. Jest to wartość zbliżona do poziomów obserwowanych w latach 2016 i 2017 (por. tabela).

Drugim źródłem informacji nt. przewidywanego kształtowania się inwestycji przedsiębiorstw z sektora energetycznego jest badanie koniunktury GUS. Ankieta zawiera m.in. pytanie o oczekiwan? przez przedsiębiorstwa zmianę nakładów inwestycyjnych (w kategorii „energia”) w przyszłym roku w porównaniu do bież?cego roku oraz zrealizowan? przez nich wartość inwestycji w br. w porównaniu do poprzedniego roku. Wskaźnik koniunktury z ankiety inwestycyjnej liczony jest metod? średniej ważonej ze wszystkich odpowiedzi pojedynczych przedsiębiorstw na to pytanie (indeks ważony przychodami ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w przetwórstwie przemysłowym). Historycznie wskaźniki te  wykazywały umiarkowan? zależność z dynamik? inwestycji przedsiębiorstw 50+ w sektorze energetycznym. O dynamice rzeczywiście zrealizowanych inwestycji należy wnioskować nie bezpośrednio na postawie wartości wskaźników wyprzedzaj?cego i diagnozuj?cego, ale bior?c pod uwagę tendencję ich zmiany. Zgodnie z wynikami ankiety GUS przeprowadzonej w październiku 2017 r., przedsiębiorstwa z branży energetycznej przewiduj? nieznaczny spadek dynamiki nakładów na środki trwałe w 2018 r. w porównaniu do 2017 r., co sygnalizowałoby dalszy spadek aktywności inwestycyjnej przedsiębiorstw z sektora energetycznego w porównaniu do 2017 r. – w okresie I-III kw. 2017 r. inwestycje firm z sektora energetycznego zmniejszyły się o 18,1% r. w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Bior?c pod uwagę wspomniane wyżej informacje prasowe (wskazuj?ce na dobre nastroje inwestycyjne), jak również oddziaływanie efektów niskiej bazy oczekujemy realizacji mniej pesymistycznego scenariusza, niż ten sygnalizowany przez badania koniunktury. Uważamy, że wartość inwestycji energetycznych w 2018 r. nie zmieni się istotnie w porównaniu do 2017 r.

Stabilizacja poziomu nakładów na środki trwałe firm z sektora energetycznego oznacza, że ich dynamika ukształtuje się blisko zera, co będzie oddziaływać w kierunku zwiększenia tempa wzrostu inwestycji przedsiębiorstw 50+ ogółem w 2018 r. o 2,7 pkt. proc. w porównaniu do 2017 r. Zarysowany powyżej scenariusz stanowi wsparcie dla naszej prognozy ożywienia inwestycji ogółem w br. (7,1% r/r wobec 5,2% w 2017 r.).

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!