Analizy i badania

W latach 2016-2017 wzrost rynku ochrony fizycznej w Polsce wyniesie średnio 11 proc. rocznie

<p style="text-align: justify;"><strong>W 2015 roku rynek ochrony fizycznej w Polsce (największy  z segmentów branży ochrony osób i mienia) wart był 6,6 mld zł. W 2016 roku prognozowany jest wzrost o 9 proc., a w przyszłym roku aż o 12 proc. – wynika z najnowszego badania przeprowadzonego przez firmę doradczą Deloitte przy wsparciu Polskiego Związku Pracodawców Ochrona oraz Polskiej Izby Ochrony. W związku z obowiązkiem odprowadzania składki ZUS od umów zleceń wzrosły koszty działalności firm ochroniarskich, co przełożyło się na wzrost cen za usługi ochrony fizycznej. Jak wynika z badania, średnio 65 proc. klientów firm ochroniarskich zgodziło się w 2016 roku na wzrost stawki za roboczogodzinę. Wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej za pracę w 2017 roku spowoduje dalsze wzrosty cen oraz redukcję liczby roboczogodzin przez klientów.</strong></p>

>

Od stycznia tego roku umowy zlecenia podlegaj? obowi?zkowi odprowadzania składki ZUS do wysokości płacy minimalnej, co spowodowało znacz?cy wzrost kosztów pracy osób zatrudnionych na takich zasadach. Od pocz?tku 2017 roku rz?d planuje również wprowadzenie minimalnej stawki za godzinę pracy na poziomie 12 zł brutto. Jedn? z branż, która już odczuła i odczuje kolejne znacz?ce zmiany kosztów pracy jest branża ochroniarska.

Wśród firm zrzeszonych w Polskim Zwi?zku Pracodawców Ochrona oraz Polskiej Izbie Ochrony przeprowadziliśmy badanie, które miało na celu oszacowanie wpływu tych zmian na kondycję branży. Jedno z ważniejszych pytań dotyczyło tego, jaki odsetek klientów firm ochroniarskich zgodził się na podwyżkę stawki za roboczogodzinę w wyniku renegocjacji umów zwi?zanej ze zmianami w przepisach prawa. Z badania wynika, że średnio 65 proc. klientów zaakceptowało podwyżki cen wynikaj?ce ze zmian w prawie” – wyjaśnia  Anita Bielańska, Senior Manager z Zespołu Strategy and Operations, dział Konsultingu Deloitte.

Z ankiety wynika, że ceny za roboczogodzinę dla klientów komercyjnych wzrosły w 2016 roku średnio o 18 proc. Jednocześnie wzrost cen dla klientów z sektora publicznego był niższy i wyniósł 16 proc., przy czym aż połowa ankietowanych firm z branży ochrony wskazała na wzrost cen dla klientów zamawiaj?cych w trybie ustawy o zamówieniach publicznych na poziomie poniżej 10 proc.

Branża ochrony oczekuje, że wprowadzenie planowej przez rz?d minimalnej płacy 12 zł brutto za godzinę spowoduje kolejny znacz?cy wzrost średniej stawki za roboczogodzinę. Wzrost szacowany jest na około 30 proc. Wywiady z klientami branży ochrony osób i mienia potwierdzaj?, iż klienci spodziewaj? się kolejnej renegocjacji umów oraz wzrostu cen do poziomu 15-20 zł za roboczogodzinę.

Obowi?zek odprowadzania składek ZUS spowodował dla większości ankietowanych przedstawicieli firm ochroniarskich spadek liczby roboczogodzin w 2016 roku. W ich ocenie średni spadek wyniósł około 12 proc. W efekcie wzrostu cen za usługi ochroniarskie w 2017 roku (w wyniku wprowadzenia przez rz?d minimalnej płacy 12 zł brutto za godzinę) zdecydowana większość ankietowanych przedstawicieli branży spodziewa się dalszego znacz?cego spadku liczby roboczogodzin. Według nich spadek ten będzie większy niż w przypadku wprowadzenia ozusowania umów zleceń i wyniesie około 20 proc.

Wprowadzenie następnych regulacji znacz?co zwiększaj?cych koszt pracy odczuj? szczególnie klienci sektorów usługowych między innymi usług ochrony, sprz?tania, cateringu itp. W tym także firmy oraz instytucje zamawiaj?ce usługi w trybie ustawy o zamówieniach publicznych. Za te usługi klienci będ? musieli zapłacić znacz?co więcej, czasami nawet ponad 50 proc. więcej. Jednym z efektów będzie następna fala zwolnień w branży, w szczególności wśród najsłabiej zarabiaj?cych. W przypadku branży ochrony zmiany te przyspiesz? również nieunikniony proces inwestycji przez klientów w nowoczesne technologie monitoringu i ochrony. Liderzy rynku, którzy szybko dostosuj? się do nowych przepisów, będ? ich beneficjentami w dłuższym terminie” – zauważa  Jacek Pogonowski, Prezes Konsalnet Holding S.A.

Z szacunków Deloitte wynika, że rynek ochrony fizycznej w Polsce w 2015 roku był wart około 6,6 mld zł. „W tym roku będzie to już 7,2 mld zł, a w przyszłym 8 mld zł. Wzrost rynku będzie w największym stopniu napędzany przez wzrost cen w wyniku zmian prawnych w 2016 i 2017 roku, który zostanie częściowo zredukowany przez spadek liczby roboczogodzin” – wyjaśnia  Anita Bielańska.

Prognoza wzrostu rynku usług ochrony osób i mienia w chwili tak dużych zmian w prawie pracy, to z pewności? bardzo dobra informacja. Klienci w zdecydowanej większości zaakceptowali wzrost cen zwi?zany z ozusowaniem umów zleceń. Wierzę, że pozytywnie zareaguj? również na kolejne rz?dowe propozycje zwi?zane z podniesieniem płacy minimalnej oraz ustanowieniem minimalnej stawki godzinowej. Jednak przy tak rozdrobionym rynku usług ochrony w Polsce proponowane zmiany w prawie spowoduj? duże problemy dla mniejszych i średniej wielkości firm, a co za tym idzie wymusz? konsolidację rynku. Na rynku pozostan? te podmioty, które s? w stanie szybko dopasować się do potrzeb klientów oraz nowych regulacji prawnych i z racji skali mog? sobie pozwolić na sfinansowanie inwestycji w techniczne systemy ochrony mienia, a także s? w stanie unieść kolejne rosn?ce obci?żenia do budżetu państwa w sytuacji długich terminów płatności od swoich klientów” – stwierdza  Tomasz Wojak, Prezes Polskiego Zwi?zku Pracodawców Ochrona.

Wzrost wartości polskiego rynku ochrony wywołany zmianami stawek, w wyniku ozusowania umów zlecenia, oznacza jedynie, że staramy się wrócić do normalności w tym zakresie. Mamy jednak do czynienia z sytuacj?, kiedy wielu kontrahentów nie zaakceptowało nowych stawek, co zaskutkowało ograniczaniem tzw. roboczogodzin lub nawet rozwi?zywaniem kontraktów. W efekcie tych zmian następuje presja na ograniczanie bezpośredniej ochrony fizycznej na rzecz rozwi?zań wprowadzaj?cych nowe technologie w zabezpieczeniach technicznych. Wartość polskiego rynku powinna wzrastać nie tylko poprzez zmianę stawek a również poprzez zwiększone zapotrzebowanie na te usługi i obejmowanie nimi nowych obszarów zastrzeżonych do tej pory dla innych formacji  – mówi  Sławomir Wagner, Prezes Polskiej Izby Ochrony.

***

O badaniu:
Badanie zostało przeprowadzone pomiędzy 12 a 20 maja 2016 r. w formie ankiety internetowej, przeprowadzonej wśród członków Polskiego Zwi?zku Pracodawców Ochrona oraz Polskiej Izby Ochrony, przedstawicieli firm ochroniarskich.

Firma Konsalnet wsparła badanie poprzez pomoc w kontakcie z klientami w celu przeprowadzenia anonimowych wywiadów pogłębionych. Deloitte przeprowadziło 15 indywidualnych wywiadów.

W momencie przeprowadzenia badania nie był znany ostateczny kształt regulacji dotycz?cych minimalnej płacy godzinowej. Badanie i analizy opierały się na założeniu, że wysokość minimalnej płacy za godzinę w 2017 roku wyniesie, zgodnie z wcześniejszymi propozycjami rz?du, 12 zł brutto.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!