Analizy i badania

W jakim terminie należy wykorzystać urlop okolicznościowy?

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy, pracownikowi przysługuje tzw. urlop okolicznościowy w związku z ważnymi wydarzeniami rodzinnymi i osobistymi pracownika.</p>

>

Urlop  okolicznościowy  przysługuje w wymiarze:

2 dni wolnego  – w razie ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziecka albo zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy;

1 dzień wolnego  – w razie ślubu dziecka, zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostaj?cej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośredni? opiek?;

Aby pracownik mógł skorzystać z urlopu okolicznościowego wymagane jest spełnienie dwóch warunków:

  • Wyst?pienie sytuacji, która uprawnia do skorzystania z urlopu oraz wyst?pienie z wnioskiem o urlop do pracodawcy;
  • udokumentowanie podstawy do otrzymania urlopu okolicznościowego np. akt urodzenia, małżeństwa lub zgonu,
    b?dź imienne zaświadczenie od określonej instytucji.

Pracodawca nie ma prawa odmówić wykorzystania urlopu okolicznościowego, nie może jednak udzielić pracownikowi urlopu z własnej inicjatywy. Ustawodawca nie precyzuje, kiedy dokładnie trzeba wykorzystać urlop okolicznościowy. Można to zrobić w innym dniu niż w tym, w którym wypada zdarzenie do niego uprawniaj?ce. W sytuacji gdy pracownik jest uprawniony do dwóch dni urlopu okolicznościowego, może wykorzystać je w dwóch różnych terminach. Ważne aby nieobecność była powi?zana z dan? sytuacj? uprawniaj?c? do urlopu.

Może się zdarzyć sytuacja w której pracownik wykorzystał urlop okolicznościowy przed wyst?pieniem zdarzenia np. ślub a samo wydarzenie nie doszło do skutku. Wtedy pracownik jest zobowi?zany do wzięcia urlopu wypoczynkowego, jeśli tego nie zrobi jego nieobecność będzie potraktowana jako nieobecność usprawiedliwiona niepłatna.

Za czas urlopu okolicznościowego pracownikowi przysługuje wynagrodzenie takie jak w przypadku urlopu wypoczynkowego. Urlop okolicznościowy nie przechodzi na kolejny rok, a za jego niewykorzystanie nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!