Analizy i badania

W I kwartale 2018 r. fundusze venture capital zainwestowały blisko 50 mld USD w startupy na całym świecie

<p style="text-align: justify;"><strong>Cyfrowe innowacje niezmiennie pozostają w centrum zainteresowania inwestorów. Jak wynika z badania KPMG w I kwartale 2018 r. fundusze zainwestowały 49,3 mld USD (ponad 70% więcej niż kwartał wcześniej). USA jest zdecydowanie najważniejszym rynkiem inwestycyjnym – ponad 61% wszystkich pieniędzy zostało ulokowanych przez fundusze właśnie na tym rynku. Systematycznie zmniejsza się liczba transakcji, co dobrze ilustruje trend, że inwestorzy preferują większe inwestycje w bardziej rozwinięte startupy.</strong></p>

>

Fundusze venture capital już się nauczyły funkcjonować w realiach cyfrowej gospodarki i w naturalny sposób ograniczaj? swoje ryzyko, inwestuj?c w coraz bardziej rozwinięte startupy. Takie podejście jest uzasadnione ekonomi? biznesu venture capital – nakład czasu na selekcję projektów inwestycyjnych, wykonanie transakcji oraz wsparcie startupu w rozwoju, jest niezależny od wielkości zainwestowanych środków, a zależy bardziej od fazy rozwoju startupu i jego specyfiki  –  mówi  dr Jerzy Kalinowski, doradca zarz?du KPMG w Polsce.

Znacz?ca rola korporacyjnych funduszy venture capital

Jak wynika z badania KPMG korporacje odgrywaj? coraz bardziej istotn? rolę w ekosystemie finansowania rozwoju startupów – 21% wszystkich transakcji na całym świecie zostało zrealizowanych bezpośrednio przez korporacje lub przez tzw. korporacyjne fundusze venture capital.  

Korporacje s? świadome, że musz? pozyskiwać innowacje z zewn?trz i dlatego zakładaj? własne fundusze typu venture capital, które oprócz budowy wartości portfela inwestycyjnego maj? przede wszystkim na celu inwestowanie w startupy tworz?ce rozwi?zania wspomagaj?ce rozwój korporacji. Także duże przedsiębiorstwa w Polsce zaczynaj? dostrzegać korzyści z posiadania własnego korporacyjnego funduszu venture capital i st?d też ich zainteresowanie tworzeniem takich wyspecjalizowanych wehikułów inwestycyjnych –  mówi  dr Jerzy Kalinowski, doradca zarz?du KPMG w Polsce.

Startupy bazuj?ce na rozwi?zaniach cyfrowych najpopularniejsze wśród inwestorów

Innowacyjne rozwi?zania cyfrowe s? podstaw? modeli biznesowych i operacyjnych zdecydowanej większości startupów, w które inwestuj? fundusze. Jak wynika z badania KPMG 43% wszystkich transakcji było zwi?zanych z inwestycj? w przedsiębiorstwa rozwijaj?ce nowoczesne oprogramowanie specjalistyczne. Inwestorzy s? obecnie najbardziej zainteresowani rozwi?zaniami bazuj?cymi na zaawansowanej analizie danych cyfrowych oraz sztucznej inteligencji. Największe nadzieje s? zwi?zane z wykorzystaniem takich rozwi?zań w ochronie zdrowia w zakresie zarówno wczesnej diagnostyki (np. dodatkowe konsultacje), jak również opieki zdrowotnej i prewencji.  

Adaptowanie innowacyjnych rozwi?zań cyfrowych w sektorze usług zdrowotnych jest niezwykle szybkie. Ich wykorzystanie przynosi istotne korzyści nie tylko pacjentom czy lekarzom, ale także regulatorom sektora, zdecydowanie ułatwiaj?c nadzór nad ochron? zdrowia i jakości? świadczonych usług  mówi  dr Jerzy Kalinowski, doradca zarz?du KPMG w Polsce.

W Europe w I kwartale 2018 r. zainwestowano w startupy 5,2 mld USD, czyli o 15% mniej niż w Q4 2017 r. Europa jest niestety dużo mniejszym rynkiem startupowym – 10,5% wszystkich środków pieniężnych na całym świecie zainwestowano na naszym kontynencie w ostatnim kwartale. Fundusze zaczęły też inwestować w zdecydowanie większe spółki – dwukrotnie spadła liczba transakcji w  odniesieniu do poprzedniego kwartału. Analizy KPMG pokazuj? również, że inwestorzy europejscy interesuj? się przede wszystkim fintechami i rozwi?zaniami bazuj?cymi na sztucznej inteligencji. Wielka Brytania i Niemcy, to tradycyjnie główne rynki inwestycyjne w Europie (blisko 50% środków zainwestowanych w Europie). W ostatnim okresie bardzo dynamicznie wzrosły inwestycje w startupy we Francji i  Hiszpanii.  

Rynek venture capital w Polsce znajduje się niestety w dalszym ci?gu w bardzo wczesnej fazie rozwoju. Nic dziwnego zatem, że bior?c pod uwagę skalę inwestycji w startupy w poszczególnych krajach europejskich, nadal nie jesteśmy na „radarze” dużych funduszy europejskich. Warto więc zastanowić się, jakie mechanizmy przyczyniły się do bardzo spektakularnego rozwoju hubów startupowych w  Berlinie (ponad 1,1 mld. USD zainwestowanych w Q1 2018), czy Paryżu (ponad 500 mln USD), tak żeby skutecznie rozwijać budowany obecnie w Polsce ekosystem startupowy  –  mówi  dr Jerzy Kalinowski, doradca zarz?du KPMG w Polsce.  

Pełn? wersję raportu w wersji elektronicznej można pobrać ze strony  kpmg.pl

***

KPMG THOUGHT LEADERSHIP

Publikacje praktyk KPMG z całego świata dotycz?ce najistotniejszych kwestii z różnych sektorów gospodarki. Dzięki specjalistycznej wiedzy i doświadczeniu ekspertów, w bazie publikacji KPMG znajduj? się m.in. artykuły, analizy i raporty nt. zagadnień specyficznych dla poszczególnych branż.

O RAPORCIE

Raport pt. „Venture Pulse Q1 2018” należy do cyklu kwartalnych publikacji nt. sektora venture capital, opracowywanych przez KPMG International. Przedstawia sytuację sektora venture capital w ujęciu globalnym i regionalnym, a ponadto zawiera dane nt. głównych trendów. Badanie zostało przeprowadzone na spółkach prywatnych, finansowanych przez fundusze venture capital, w tym firmy venture capital, podmioty korporacyjne b?dź inwestorów prywatnych typu tzw. super angel. Analiza obejmuje dane pochodz?ce z I kwartału finansowego 2018 roku.

O KPMG:                        

KPMG to międzynarodowa sieć firm świadcz?cych usługi z zakresu audytu, doradztwa podatkowego, gospodarczego i  prawnego. KPMG zatrudnia 189 000 pracowników w 152 krajach. Niezależne firmy członkowskie sieci KPMG s? stowarzyszone z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Każda z  firm KPMG jest odrębnym podmiotem prawa. W Polsce KPMG działa od 1990 roku. Obecnie zatrudnia ponad 1 800 osób w  Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi. Więcej na stronie  kpmg.pl

Kontakt dla mediów:

Patrycja Kowalczyk, e-mail:  patrycjakowalczyk@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 87 lub 664 718  676
Krzysztof Krzyżanowski, e-mail:  kkrzyzanowski@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 14 lub 508  047  582

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!