W I kwartale 2018 r. fundusze venture capital zainwestowały blisko 50 mld USD w startupy na całym świecie

<p style="text-align: justify;"><strong>Cyfrowe innowacje niezmiennie pozostają w centrum zainteresowania inwestorów. Jak wynika z badania KPMG w I kwartale 2018 r. fundusze zainwestowały 49,3 mld USD (ponad 70% więcej niż kwartał wcześniej). USA jest zdecydowanie najważniejszym rynkiem inwestycyjnym – ponad 61% wszystkich pieniędzy zostało ulokowanych przez fundusze właśnie na tym rynku. Systematycznie zmniejsza się liczba transakcji, co dobrze ilustruje trend, że inwestorzy preferują większe inwestycje w bardziej rozwinięte startupy.</strong></p>

>

Fundusze venture capital już się nauczyły funkcjonować w realiach cyfrowej gospodarki i w naturalny sposób ograniczaj? swoje ryzyko, inwestuj?c w coraz bardziej rozwinięte startupy. Takie podejście jest uzasadnione ekonomi? biznesu venture capital – nakład czasu na selekcję projektów inwestycyjnych, wykonanie transakcji oraz wsparcie startupu w rozwoju, jest niezależny od wielkości zainwestowanych środków, a zależy bardziej od fazy rozwoju startupu i jego specyfiki  –  mówi  dr Jerzy Kalinowski, doradca zarz?du KPMG w Polsce.

Znacz?ca rola korporacyjnych funduszy venture capital

Jak wynika z badania KPMG korporacje odgrywaj? coraz bardziej istotn? rolę w ekosystemie finansowania rozwoju startupów – 21% wszystkich transakcji na całym świecie zostało zrealizowanych bezpośrednio przez korporacje lub przez tzw. korporacyjne fundusze venture capital.  

Korporacje s? świadome, że musz? pozyskiwać innowacje z zewn?trz i dlatego zakładaj? własne fundusze typu venture capital, które oprócz budowy wartości portfela inwestycyjnego maj? przede wszystkim na celu inwestowanie w startupy tworz?ce rozwi?zania wspomagaj?ce rozwój korporacji. Także duże przedsiębiorstwa w Polsce zaczynaj? dostrzegać korzyści z posiadania własnego korporacyjnego funduszu venture capital i st?d też ich zainteresowanie tworzeniem takich wyspecjalizowanych wehikułów inwestycyjnych –  mówi  dr Jerzy Kalinowski, doradca zarz?du KPMG w Polsce.

Startupy bazuj?ce na rozwi?zaniach cyfrowych najpopularniejsze wśród inwestorów

Innowacyjne rozwi?zania cyfrowe s? podstaw? modeli biznesowych i operacyjnych zdecydowanej większości startupów, w które inwestuj? fundusze. Jak wynika z badania KPMG 43% wszystkich transakcji było zwi?zanych z inwestycj? w przedsiębiorstwa rozwijaj?ce nowoczesne oprogramowanie specjalistyczne. Inwestorzy s? obecnie najbardziej zainteresowani rozwi?zaniami bazuj?cymi na zaawansowanej analizie danych cyfrowych oraz sztucznej inteligencji. Największe nadzieje s? zwi?zane z wykorzystaniem takich rozwi?zań w ochronie zdrowia w zakresie zarówno wczesnej diagnostyki (np. dodatkowe konsultacje), jak również opieki zdrowotnej i prewencji.  

Adaptowanie innowacyjnych rozwi?zań cyfrowych w sektorze usług zdrowotnych jest niezwykle szybkie. Ich wykorzystanie przynosi istotne korzyści nie tylko pacjentom czy lekarzom, ale także regulatorom sektora, zdecydowanie ułatwiaj?c nadzór nad ochron? zdrowia i jakości? świadczonych usług  mówi  dr Jerzy Kalinowski, doradca zarz?du KPMG w Polsce.

W Europe w I kwartale 2018 r. zainwestowano w startupy 5,2 mld USD, czyli o 15% mniej niż w Q4 2017 r. Europa jest niestety dużo mniejszym rynkiem startupowym – 10,5% wszystkich środków pieniężnych na całym świecie zainwestowano na naszym kontynencie w ostatnim kwartale. Fundusze zaczęły też inwestować w zdecydowanie większe spółki – dwukrotnie spadła liczba transakcji w  odniesieniu do poprzedniego kwartału. Analizy KPMG pokazuj? również, że inwestorzy europejscy interesuj? się przede wszystkim fintechami i rozwi?zaniami bazuj?cymi na sztucznej inteligencji. Wielka Brytania i Niemcy, to tradycyjnie główne rynki inwestycyjne w Europie (blisko 50% środków zainwestowanych w Europie). W ostatnim okresie bardzo dynamicznie wzrosły inwestycje w startupy we Francji i  Hiszpanii.  

Rynek venture capital w Polsce znajduje się niestety w dalszym ci?gu w bardzo wczesnej fazie rozwoju. Nic dziwnego zatem, że bior?c pod uwagę skalę inwestycji w startupy w poszczególnych krajach europejskich, nadal nie jesteśmy na „radarze” dużych funduszy europejskich. Warto więc zastanowić się, jakie mechanizmy przyczyniły się do bardzo spektakularnego rozwoju hubów startupowych w  Berlinie (ponad 1,1 mld. USD zainwestowanych w Q1 2018), czy Paryżu (ponad 500 mln USD), tak żeby skutecznie rozwijać budowany obecnie w Polsce ekosystem startupowy  –  mówi  dr Jerzy Kalinowski, doradca zarz?du KPMG w Polsce.  

Pełn? wersję raportu w wersji elektronicznej można pobrać ze strony  kpmg.pl

***

KPMG THOUGHT LEADERSHIP

Publikacje praktyk KPMG z całego świata dotycz?ce najistotniejszych kwestii z różnych sektorów gospodarki. Dzięki specjalistycznej wiedzy i doświadczeniu ekspertów, w bazie publikacji KPMG znajduj? się m.in. artykuły, analizy i raporty nt. zagadnień specyficznych dla poszczególnych branż.

O RAPORCIE

Raport pt. „Venture Pulse Q1 2018” należy do cyklu kwartalnych publikacji nt. sektora venture capital, opracowywanych przez KPMG International. Przedstawia sytuację sektora venture capital w ujęciu globalnym i regionalnym, a ponadto zawiera dane nt. głównych trendów. Badanie zostało przeprowadzone na spółkach prywatnych, finansowanych przez fundusze venture capital, w tym firmy venture capital, podmioty korporacyjne b?dź inwestorów prywatnych typu tzw. super angel. Analiza obejmuje dane pochodz?ce z I kwartału finansowego 2018 roku.

O KPMG:                        

KPMG to międzynarodowa sieć firm świadcz?cych usługi z zakresu audytu, doradztwa podatkowego, gospodarczego i  prawnego. KPMG zatrudnia 189 000 pracowników w 152 krajach. Niezależne firmy członkowskie sieci KPMG s? stowarzyszone z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Każda z  firm KPMG jest odrębnym podmiotem prawa. W Polsce KPMG działa od 1990 roku. Obecnie zatrudnia ponad 1 800 osób w  Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi. Więcej na stronie  kpmg.pl

Kontakt dla mediów:

Patrycja Kowalczyk, e-mail:  patrycjakowalczyk@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 87 lub 664 718  676
Krzysztof Krzyżanowski, e-mail:  kkrzyzanowski@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 14 lub 508  047  582

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Regulatorzy finansowi w obliczu wyzwań

Celem organów regulacyjnych pozostaje wspieranie stabilności podmiotów świadczących usługi finansowe oraz opracowywanie mechanizmów naprawczych,...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!