Analizy i badania

W grudniu ub. r. saldo na rachunku obrotów bieżących w Polsce było niższe niż w listopadzie (-1005 mln EUR wobec 143 mln EUR w listopadzie)

<p style="text-align: justify;">W kierunku zmniejszenia salda na rachunku obrotów bieżących w największym stopniu oddziaływało pogorszenie salda obrotów towarowych (o 736 mln EUR niższe niż w listopadzie) oraz salda dochodów wtórnych (o 418 mln EUR niższe niż w listopadzie).</p>

>

Dynamika eksportu zwiększyła się w grudniu do 6,6% r/r wobec 3,1% w listopadzie przy jednoczesnym wzroście dynamiki importu do 10,7% r/r wobec 3,9% w listopadzie. Dane wskazuj? tym samym na utrzymuj?ce się ożywienie popytu krajowego. Oczekujemy, iż w najbliższych kwartałach prognozowane przez nas ożywienie gospodarcze w obszarze wspólnej waluty, w szczególności w Niemczech, będzie oddziaływad w kierunku zwiększenia dynamiki polskiego eksportu. Mimo tego w I kw. br. oczekujemy pogorszenia salda obrotów bież?cych w relacji do PKB, do czego przyczyni się dalsze ożywienie popytu krajowego i zwi?zany z tym wzrost dynamiki importu.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail: jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail: djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!