Analizy i badania

W Erze Człowieka elastyczność organizacji i upraszczanie to klucz do sukcesu.

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><strong>Warszawa, 8 maja 2014</strong> – ManpowerGroup, światowy lider w dostarczaniu innowacyjnych rozwiązań dla rynku pracy, opublikował opracowanie eksperckie „<strong><em>W Erze Człowieka proste rozwiązania prowadzą do sukcesu”</em></strong>.</span></p>

>

Od ponad 65 lat ManpowerGroup jest liderem w zmieniaj?cym się świecie pracy. Wyj?tkowe poł?czenie doświadczenia i wiedzy pozwala firmie analizować demograficzne i technologiczne trendy kształtuj?ce rynek oraz dbać o zrównoważony rozwój światowych zasobów talentów. Zmiany we współczesnym świecie pracy kształtuj? gospodarki, pracodawców i pracowników. Zjawiska makroekonomiczne nieustannie wpływaj? na obniżanie marży, tworz?c tym samym potrzebę osi?gania lepszych wyników przy mniejszych zasobach. Potencjał ludzki staje się najważniejszym czynnikiem wzrostu gospodarczego. Ewolucja technologii z kolei zmienia oblicze wykonywania pracy oraz tworzy zapotrzebowanie na nowe umiejętności. Problem niedopasowania talentów rozprzestrzenia się i nasila ze względu na zmiany demograficzne oraz pracodawców, którzy oczekuj? od kandydatów coraz bardziej wyspecjalizowanych kompetencji, aby sprostać nieustannie zmieniaj?cym się potrzebom konsumentów.

- „W Erze Człowieka firmy znajduj? się pod wpływem zmiennych i nieprzewidywalnych sił ekonomicznych, które przyspieszaj? i nakładaj? się na siebie. Sytuację można porównać do węzła gordyjskiego, który zacieśnia się i hamuje wzrost. Pracodawcy musz? się z tym zmierzyć, aby umożliwić rozwój swoich przedsiębiorstw” – komentuje Iwona Janas, Dyrektor Generalna ManpowerGroup w Polsce. - „Konieczne jest upraszczanie procesów i struktur, aby osi?gn?ć większ? elastyczność i dynamikę reakcji. Tylko w ten sposób można dziś uporać się z niepewności? rynku i osi?gać cele biznesowe” – dodaje Iwona Janas.

Przepaść pomiędzy aktywnymi uczestnikami świata pracy, a ludźmi od niego odciętymi, pogłębia się. Oznacza to, że pracodawcom jest dziś ciężko znaleźć kandydatów gotowych do podjęcia pracy „od zaraz”. W Erze Człowieka, gdy talent stał się kluczow? sił? napędow? wzrostu, uporanie się z problemami niedopasowania i niedoboru talentów, a także budowanie i wykorzystywanie zrównoważonych zasobów ludzkich, s? niezbędnym warunkiem postępu gospodarczego. Zarówno firmy, jak i całe kraje, musz? zapewnić sobie regularny dopływ talentów, bez których długoterminowe strategie i cele biznesowe będ? niemożliwe do osi?gnięcia. Pracodawcy, którzy chc? w Erze Człowieka osi?gn?ć sukces, potrzebuj? dziś strategii HR, które nie tylko będ? dopasowane do ich strategii biznesowych, lecz także uwzględni? wpływ niedoboru talentów na ich obecne i przyszłe potrzeby w dziedzinie zasobów ludzkich.

Dotkliwość światowego kryzysu gospodarczego i frustruj?ce tempo wychodzenia z niego, w poł?czeniu z ci?głymi ekonomicznymi, społecznymi i politycznymi zmianami, na stałe wpłynęły na sposób myślenia liderów biznesu. Firmy staraj? się dziś raczej zwiększać efektywność aktualnych zespołów niż zwiększać zatrudnienie. Takie podejście bazuje na obawach, że następne t?pnięcie jest tuż za rogiem oraz że ryzyko tworzenia nowych etatów jest zbyt duże w stosunku do potencjalnych zysków. Pracodawcy nie zatrudniaj? już w oczekiwaniu na popyt – przeciwnie, zatrudniaj? dopiero, gdy popyt staje się faktem i maj? pewność, że nie jest to tymczasowe. Być może kryzys ekonomiczny został zażegnany, jednak ostrożność z czasów kryzysu jest wci?ż z nami.

Era Człowieka kładzie ogromny nacisk na talent jako główny warunek sukcesu w biznesie, co zmusza pracodawców do ponownego spojrzenia na sposób, w jaki wykorzystuj? ludzki potencjał. Now? rzeczywistość cechuj? niestabilność rynków, kompresja cyklów ekonomicznych, większy nacisk na skracanie czasu osi?gania rezultatów, większa konkurencja i wyższe oczekiwania konsumentów. Naturalnie nie da się przewidzieć i unikn?ć wszystkich niebezpieczeństw, więc pracodawcy musz? dziś skupić się na czynnikach, które s? w ich zasięgu: na elastyczności i dynamice reakcji w nieustannie zmieniaj?cym się środowisku.

Liderzy biznesu nie s? w stanie przewidywać przyszłości, mog? jednak sprawić, aby ich firmy szybciej i bardziej efektywnie reagowały na nowe warunki. Jedyna droga, aby to osi?gn?ć, to zmiana sposobu myślenia i działania, opieraj?ca się na d?żeniu do prostszych rozwi?zań. Prostota pozwala szybciej podejmować decyzje a większa elastyczność organizacji sprawia, że szybciej można dostosować się do niepewnego środowiska i osi?gać cele biznesowe. Kluczem do konkurencyjności w dzisiejszej rzeczywistości gospodarczej jest więc strategiczne upraszczanie. Jest to warunek konieczny długofalowego sukcesu.

Upraszczanie sprawia, że struktura organizacji może działać efektywniej. Opiera się na zwiększonej wydajności procesów, redukcji kosztów, szybszym podejmowaniu decyzji i sprawniejszym wykorzystaniu technologii. Umiejętne upraszczanie poprawia produktywność i pozwala firmom szybciej osi?gać cele strategiczne, nawet w rzeczywistości gospodarczej cechuj?cej się niepewności?.

Jeśli upraszczanie organizacji zostanie przeprowadzone prawidłowo, efektem będzie większa efektywność procesów, harmonia między strategi? HR i ogóln? strategi? biznesow?, silniejszy duch współpracy, lepsza komunikacja i pozbycie się wewn?trzfirmowych barier, a ostatecznie prosta droga do osi?gnięcia wyznaczonych celów. Upraszczanie zapewni pracodawcom elastyczność niezbędn?, aby dostosować się do nieustaj?cych zmian. Jest to gwarancja długofalowego sukcesu i silnej pozycji na rynku, niezależnie od tego, co przyniesie przyszłość.

ManpowerGroup w Polsce

ManpowerGroup, światowy lider innowacyjnych rozwi?zań dla rynku pracy, od 2001 r. wspiera firmy i kandydatów w Polsce. Organizacja posiada 40 agencji i jest obecna w 25 miastach w całym kraju. ManpowerGroup oferuje unikalne rozwi?zania dla firm i kandydatów poprzez: ManpowerGroup™ Solutions, Manpower ? i Experis™. Usługi w Polsce obejmuj? pracę tymczasow?, rekrutację stał? i badanie kompetencji pracowników, zatrudnienie zewnętrzne, outsourcing procesów, doradztwo personalne, zarz?dzanie karier? i outplacement. Więcej o ManpowerGroup w Polsce na stronie www.manpowergroup.pl.

O Erze Człowieka
Era Człowieka została ogłoszona przez ManpowerGroup w styczniu 2011 r. podczas Światowego Forum Ekonomicznego (WEF) w Davos, w Szwajcarii. Wkrótce potem nasileniu uległy obserwowane zjawiska, które warunkowały tę przemianę - klęski żywiołowe, przewroty polityczne, niepokoje społeczne, gospodarcze oraz niepewności finansowe. Obowi?zuj?ce systemy przestały gwarantować stabilność, a dotychczasowy układ sił w światowej gospodarce uległ zmianie. Wszytko to miało wpływ na działania przedsiębiorców. Pojawiły się nowe wyzwania i zagrożenia dla rynku pracy.

Zauważenie nadejścia nowej ery było możliwe dzięki temu, że eksperci ManpowerGroup od 65 lat śledz? i analizuj? dane makroekonomiczne, co pozwala identyfikować panuj?ce uwarunkowania, w istotny sposób wpływaj?ce na świat pracy. Więcej o niej na stronie www.manpowergroup.pl w zakładce Raporty rynku pracy.  

 

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Dobry start procentuje

Czy to firmy maja zabiegać o najlepszych kandydatów, czy też najlepsi kandydaci o firmy? Pytanie to staje się znaczące, bo na rynek pracy wchodzi tzw....

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!