Analizy i badania

W dzisiejszym artykule sprawdzimy jak wygląda zależność między emocjami a płcią oraz kulturą narodową

<p style="text-align: justify;">Przyjmuje się na ogół, że kobiety mają „bliższy kontakt” ze swoimi uczuciami  niż mężczyźni, że reagują bardziej emocjonalnie i lepiej potrafią odczytywać emocje innych. Czy jest w tym coś z prawdy?</p>

>

Płeć a emocje

Przyjmuje się na ogół, że kobiety maj? „bliższy kontakt” ze swoimi uczuciami   niż mężczyźni, że reaguj? bardziej emocjonalnie i lepiej potrafi? odczytywać emocje innych. Czy jest w tym coś z prawdy?

Badania potwierdzaj? różnice pomiędzy mężczyznami i kobietami, jeśli chodzi o reakcje emocjonalne i zdolność rozumienia innych. Kobiety wyraźniej okazuj? emocje, doświadczaj? ich bardziej intensywnie i częściej ujawniaj? zarówno emocje pozytywne, jak i negatywne, z wyj?tkiem gniewu. W porównaniu z mężczyznami kobiety czuj? się swobodniejsze w wyrażaniu emocji. I wreszcie, kobiety lepiej od mężczyzn odczytuj? sygnały niewerbalne.

Jak wyjaśnić te różnice? Nasuwaj? się trzy możliwe odpowiedzi. Jednym z wyjaśnień jest różny przebieg procesu uspołecznienia u mężczyzn i kobiet. Mężczyzna uczy się, że powinien być silny i odważny, a okazywanie emocji jest niezgodne z jego natur?. Kobiety natomiast w procesie socjalizacji ucz? się opiekuńczości. Być może dlatego na ogół s? postrzegane jako bardziej serdeczne i życzliwe niż mężczyźni. Oczekuje się, że kobiety będ? w miejscu pracy okazywać więcej emocji pozytywnych (na przykład uśmiech)- i to się potwierdza. Drugie wyjaśnienie zakłada, że kobiety maj? większ? niż mężczyźni wrodzon? zdolność rozumienia innych i okazywania emocji. Sugeruje się wreszcie, że kobiety bardziej potrzebuj? uznania społecznego i dlatego maj? większ? skłonność do ujawniania emocji pozytywnych, jak szczęście.

Emocje a kultura narodowa.

Normy kulturowe w Stanach Zjednoczonych nakazuj?, aby pracownicy instytucji usługowych uśmiechali się i zachowywali uprzejmie w kontaktach z klientami. Nie jest to jednak norma uznawana na całym świecie. W Izraelu uśmiech na twarzy kasjera w supermarkecie odczytywany jest jako oznaka braku doświadczenia, dlatego kasjerom zaleca się poważny wygl?d. W kulturach muzułmańskich uśmiech jest często odbierany jako zachęta seksualna, więc kobiety uczy się nie uśmiechać do mężczyzn.

Powyższe przykłady ilustruj? potrzebę uwzględniania pływu czynników kulturowych na ocenę tego, co w emocjach uważa się za właściwe lub niewłaściwe. Coś, co akceptuje się w jednej kulturze, w innej może wydawać się całkowicie nienaturalne albo nawet szkodliwe. Kultury różni się też pod względem interpretacji poszczególnych emocji.

Rozumienie emocji w obrębie jednej kultury jest niemal jednakowe, inaczej jest jednak pomiędzy kulturami. W jednym z badań poproszono Amerykanów, aby dopasowali wyrazy do sześciu uniwersalnych emocji (więcej na ten temat w poprzednim artykule http://sigmund-polska.pl/emocje-odczuwane-i-emocje-okazywane/). Zgodność wynosiła od 86 do 98 procent. Kiedy to samo zadanie powierzono grupie Japończyków, poprawnie zidentyfikowali oni tylko zdziwienie (zgodność w 97 procentach). W przypadku pozostałych emocji zgodność wynosiła zaledwie 27 do 70 procent. Badania wykazuj? ponadto, że w niektórych kulturach nie ma słów na określenie takich podstawowych emocji, jak lęk, przygnębienie lub wina. Wymownym przykładem s? Tahitańczycy, którzy nie maj? słowa odpowiadaj?cego dokładnie smutkowi. Kiedy Tahitańczyk jest smutny, inni zwykle przypisuj? jego stan dolegliwościom fizycznym.

Zapraszamy za tydzień!

Źródło: „Zarz?dzanie Zasobami Ludzkimi”, H, Król, A. Ludwiczyński

***

Od 30 lat SIGMUND specjalizuje się w testach osobowości oraz psychologicznych wykorzystywanych w procesie rekrutacji, bilansów kompetencji, zarz?dzania i rozwijania talentów.

Od  1985, SIGMUND ł?czy grupę ekspertów z wielu obszarów zawodowych z zakresu Zasobów Ludzkich oraz Zarz?dzania: psychologów, informatyków i statystyków, którzy dziel? się swoj? wiedz? i doświadczeniem w celu dalszego rozwoju i opracowania oferty handlowej  dotycz?cej narzędzi ewaluacji postaw i zachowań w sytuacji zawodowej.

Dzięki naszym narzędziom, klienci rekrutuj? efektywniej, rozwijaj? skuteczniej posiadane zasoby ludzkie, zwiększaj?c w ten sposób produktywność i wyniki w przedsiębiorstwie.

Kontakt:

Agnieszka Ciećwierz
Key Account Manager
Tel. 666384540
agnieszka.ciecwierz@sigmund.net

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!