Analizy i badania

W czwartek odbyło się pierwsze posiedzenie Sejmu nowej kadencji

<p style="text-align: justify;">Jednocześnie Prezydent A. Duda przyjął dymisję rządu E. Kopacz. W piątek prezydent nominował B. Szydło na premiera. Najpóźniej 14 dni po powołaniu rządu nowy premier wygłasza expose i składa wniosek o wotum zaufania. Jest ono udzielane przez Sejm bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.</p>

>

Ministrem rozwoju (ministerstwo, które zostanie utworzone z obecnego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Gospodarki i likwidowanego Ministerstwa Skarbu Państwa) zostanie M. Morawiecki, a ministrem finansów P. Szałamacha. Naszym zdaniem nominacja M. Morawieckiego – byłego członka Rady Gospodarczej przy Premierze D. Tusku – sygnalizuje, że w rz?dzie Prawa i Sprawiedliwości może powstać silny ośrodek zorientowany na utrzymanie stabilnego długofalowego wzrostu gospodarczego. Jest to szczególnie ważne w kontekście ostatnich wypowiedzi kandydata na ministra finansów P. Szałamachy, który zadeklarował gotowość do zwiększenia deficytu sektora finansów publicznych i rezygnacji z osi?gnięcia tzw. średnioterminowego celu budżetowego (strukturalnego deficytu sektora na poziomie 1% PKB) w 2019 r. Informacja o udziale M. Morawieckiego w rz?dzie B. Szydło została odebrana przez rynki jako spadek ryzyka politycznego i przyczyniła się do umocnienia złotego i spadku rentowności polskich obligacji na całej długości krzywej dochodowości. W tym tygodniu najprawdopodobniej B. Szydło wygłosi swoje expose. Oczekujemy, że szeroki zakres składanych obietnic, stanowi?cy ryzyko dla stabilności finansów publicznych, znajdzie odzwierciedlenie w treści expose. Będzie to oddziaływać w kierunku ponownego wzrostu ryzyka politycznego, a w konsekwencji osłabienia złotego i wzrostu rentowności polskich obligacji na długim końcu krzywej.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!